รายงานสถิติการสมัครเรียน

รายงานสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร