รายงานสถิติการสมัครเรียน

รายงานสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร