รายงานสถิติการสมัครเรียน

รายงานสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร