รายงานจำนวนผู้สมัครเรียน

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)


คณะจำนวนผู้สมัครชำระเงินแผนรับรายงานตัว
รวม: 543 รวม: 138 รวม: 365 รวม: 0
วิทยาการจัดการ 268 72 155 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 5 40 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 251 61 170 0
คณะสาขาวิชาหลักสูตรจำนวนผู้สมัครชำระเงินแผนรับรายงานตัว
รวม: 543 รวม: 138 รวม: 365 รวม: 0
วิทยาการจัดการ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 91 31 40
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี 19 1 20
วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 39 9 35
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 74 27 60
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 81 19 40
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 43 8 30
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี 56 10 20
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี 57 13 40
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี 59 15 40
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 9 0 20
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 15 5 20