รายงานจำนวนผู้สมัครเรียน

รอบที่ 2.1 ความร่วมมือกับโรงเรียนและรอบ 2.2


คณะจำนวนผู้สมัครชำระเงินแผนรับรายงานตัว
รวม: 6,779 รวม: 3,415 รวม: 2,422 รวม: 1,332
วิทยาการจัดการ 1,352 598 566 318
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 326 135 225 54
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,680 677 532 361
เทคโนโลยีการเกษตร 380 123 190 41
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 992 292 378 101
ครุศาสตร์ 2,049 1,590 531 457
คณะสาขาวิชาหลักสูตรจำนวนผู้สมัครชำระเงินแผนรับรายงานตัว
รวม: 6,779 รวม: 3,415 รวม: 2,422 รวม: 1,332
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(ห้องเรียนพิเศษ) วท.บ. 4 ปี 0 0 15 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 80 35 40 13
ชีววิทยา วท.บ. 4 ปี 89 24 60 9
สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี 154 107 43 28
วิทยาการข้อมูล วท.บ. 4 ปี 18 7 30 5
เคมี วท.บ. 4 ปี 186 9 40 0
ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี 26 4 20 2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี 93 15 30 5
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล วท.บ. 4 ปี 184 50 40 30
คณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 162 41 60 9
ครุศาสตร์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี 283 214 62 55
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี 135 114 60 46
ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี 16 14 13 10
คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี 65 52 32 30
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี 41 24 18 16
อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี 16 11 7 5
สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี 182 140 57 49
ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี 258 207 66 59
ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี 260 214 69 62
การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี 196 148 27 26
การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี 232 165 25 23
คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี 300 251 66 52
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี 41 18 13 11
เคมี ค.บ. 4 ปี 24 18 16 13
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์ ศป.บ. 4 ปี 79 32 40 16
การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี 148 51 45 34
ดนตรี ศป.บ. 4 ปี 48 20 25 8
รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี 233 114 62 62
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี 145 59 60 27
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี 225 65 50 28
ภาษาจีน ศศ.บ. 4 ปี 97 37 40 16
การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี 99 26 50 12
นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 283 134 80 80
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 323 139 80 78
วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี 102 41 40 26
การบัญชี บช.บ. 4 ปี 171 73 50 46
บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) บธ.บ. 4 ปี 186 76 60 27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี 94 43 35 23
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี 110 58 70 33
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 46 23 25 10
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 42 11 30 2
รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี 322 162 101 101
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) บธ.บ. 4 ปี 36 6 35 3
การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 105 54 40 25
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) บธ.บ. 4 ปี 87 29 40 10
บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี 51 22 40 12
เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 37 16 30 3
สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 107 23 40 10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 ปี 44 14 30 2
บริหารธุรกิจการเกษตร วท.บ. 4 ปี 53 19 30 10
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วท.บ. 4 ปี 29 12 30 4
เทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. 4 ปี 110 39 30 12
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี 13 0 20 0
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 27 11 15 8
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 22 6 20 0
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ทล.บ. 4 ปี 21 9 20 7
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี 35 21 20 5
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 11 8 20 1
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 24 6 20 0
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี 69 28 20 12
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี 50 24 30 11
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) ทล.บ. 4 ปี 46 20 20 10
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 8 2 20 0