รายงานจำนวนผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 รอบโควตา และรอบที่ 3 รอบรับตรงอิสระ


คณะจำนวนผู้สมัครชำระเงินแผนรับรายงานตัว
รวม: 6,898 รวม: 4,118 รวม: 2,713 รวม: 1,850
วิทยาการจัดการ 1,236 710 615 408
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 266 135 300 72
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,535 790 615 469
เทคโนโลยีการเกษตร 388 184 210 73
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 948 490 313 133
ครุศาสตร์ 2,525 1,809 660 695
คณะสาขาวิชาหลักสูตรจำนวนผู้สมัครชำระเงินแผนรับรายงานตัว
รวม: 6,898 รวม: 4,118 รวม: 2,713 รวม: 1,850
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการข้อมูล วท.บ. 4 ปี 13 6 30 5
คณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 153 47 30 18
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) วท.บ. 4 ปี 11 10 10 0
ชีววิทยา วท.บ. 4 ปี 88 24 40 7
ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี 11 5 20 1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล วท.บ. 4 ปี 79 48 40 26
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี 35 13 30 7
สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี 398 288 43 43
เคมี วท.บ. 4 ปี 74 9 40 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 86 40 30 23
ครุศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี 57 37 30 30
เคมี ค.บ. 4 ปี 36 30 30 31
อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี 30 15 30 24
สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี 315 204 60 61
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี 15 6 30 43
พลศึกษา ค.บ. 4 ปี 364 233 60 60
ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี 35 23 30 44
การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี 264 196 60 60
การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี 286 192 60 60
คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี 368 310 60 60
ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี 326 242 60 60
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี 75 53 30 42
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี 91 67 60 60
ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี 263 201 60 60
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัศนศิลป์ ศป.บ. 4 ปี 68 33 40 18
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 245 153 90 80
การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี 61 25 50 19
รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี 279 162 100 100
นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 295 152 110 100
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี 200 65 50 36
ดนตรี ศป.บ. 4 ปี 38 13 25 7
การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี 94 45 45 21
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี 137 73 55 48
ภาษาจีน ศศ.บ. 4 ปี 118 69 50 40
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี 114 56 70 28
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 55 38 30 23
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) บธ.บ. 4 ปี 41 12 35 7
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 40 26 25 19
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี 62 33 35 19
การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 72 54 40 33
บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) บธ.บ. 4 ปี 166 89 60 49
รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี 296 178 140 133
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) บธ.บ. 4 ปี 101 61 50 27
การบัญชี บช.บ. 4 ปี 140 81 50 33
นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี 125 70 40 31
บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี 24 12 40 6
เทคโนโลยีการเกษตร บริหารธุรกิจการเกษตร วท.บ. 4 ปี 35 21 30 4
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วท.บ. 4 ปี 16 10 30 6
พืชศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 50 26 30 12
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 ปี 23 6 30 2
เทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. 4 ปี 129 45 30 10
สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 135 76 60 39
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ทล.บ. 4 ปี 15 6 30 5
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 10 6 20 4
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 18 10 20 5
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี 13 5 30 2
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี 37 19 30 9
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี 28 16 30 11
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 34 17 20 12
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 14 7 20 3
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี 38 13 30 7
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) ทล.บ. 4 ปี 32 19 30 6
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 6 6 20 1
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 21 11 20 7