รายงานจำนวนผู้สมัครเรียน

รอบที่ 2.1 ความร่วมมือกับโรงเรียน


คณะจำนวนผู้สมัครชำระเงินแผนรับรายงานตัว
รวม: 2,936 รวม: 1,051 รวม: 1,845 รวม: 422
วิทยาการจัดการ 800 340 565 136
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 161 70 225 24
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,120 444 530 202
เทคโนโลยีการเกษตร 250 82 190 23
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 605 115 335 37
คณะสาขาวิชาหลักสูตรจำนวนผู้สมัครชำระเงินแผนรับรายงานตัว
รวม: 2,936 รวม: 1,051 รวม: 1845 รวม: 422
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 4 ปี 70 10 30 2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล วท.บ. 4 ปี 155 39 40 18
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล วท.บ. 4 ปี 0 0 15 0
วิทยาการข้อมูล วท.บ. 4 ปี 12 4 30 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 57 25 40 9
คณิตศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 88 17 60 2
ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี 17 4 20 1
ชีววิทยา วท.บ. 4 ปี 54 13 60 4
เคมี วท.บ. 4 ปี 152 3 40 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรี ศป.บ. 4 ปี 27 10 25 2
รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี 198 107 60 60
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี 118 31 50 11
ภาษาจีน ศศ.บ. 4 ปี 66 18 40 5
การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี 56 13 50 4
นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 221 105 80 52
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 197 83 80 33
ทัศนศิลป์ ศป.บ. 4 ปี 50 16 40 6
การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี 99 31 45 17
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี 88 30 60 12
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี 41 17 40 11
รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี 193 78 100 32
การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 51 24 40 8
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี 64 28 35 16
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) บธ.บ. 4 ปี 4 2 35 2
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) บธ.บ. 4 ปี 56 19 40 6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 15 3 25 1
การบัญชี บช.บ. 4 ปี 107 46 50 21
บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) บธ.บ. 4 ปี 118 51 60 14
นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี 68 29 40 11
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 13 1 30 1
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี 70 42 70 13
เทคโนโลยีการเกษตร เทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. 4 ปี 82 21 30 6
พืชศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 24 9 30 1
บริหารธุรกิจการเกษตร วท.บ. 4 ปี 39 14 30 4
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วท.บ. 4 ปี 22 12 30 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 4 ปี 25 8 30 1
สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี 58 18 40 8
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี 9 0 20 0
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 1 0 20 0
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ทล.บ. 4 ปี 9 3 20 1
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) ทล.บ. 4 ปี 33 16 20 7
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 4 0 20 0
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี 50 21 20 7
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 4 1 20 0
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 4 0 15 0
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี 21 14 20 4
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) 3 1 20 0
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี 23 14 30 5