# ประเภท ภาคเรียน
รหัสวิชา
Section กลุ่มวิชา ผู้สอน ห้อง คาบ ชื่อวิชา จำนวนที่จอง จำนวนที่เปิดรับ รายละเอียด
1 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55004202 01 เลือกเสรี อ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต 1064 ศ3-6 การเกษตรแบบผสมผสาน 57 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
2 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55183504 01 เลือกเสรี ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี Ag201 ศ1-6 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 0 50 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
3 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 65563716 01 เลือกเสรี อ.ดำเกิง จันทร์ส่อง 19303 ศ3-6 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง 44 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
4 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55073304 01 เลือกเสรี ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่ 17110 ศ3-6 อาหารแปรรูปพื้นบ้าน 55 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
5 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 54513212 01 เลือกเสรี ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง อบขนม ศ3-6 เบเกอรี่ 41 50 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
6 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 32552606 01 เลือกเสรี อ.ภูริภูมิ ชมภูนุช 19302 ศ3-5 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย 52 70 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
7 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 01560102 01 เลือกเสรี อ.Kenichi Sato 19305 ศ3-5 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 46 50 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
8 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 32564240 01 เลือกเสรี ผศ.ทองพูล แสงคำ 333 ศ3-5 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
9 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 31712105 01 เลือกเสรี อ.บุญญิสา ภูบรรทัด 19207 ศ3-5 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 1 8 40 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
10 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 65584717 02 เลือกเสรี อ.จุลศักดิ์ โยลัย 14308 ศ7-12 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 6 50 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
11 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 65664105 01 เลือกเสรี อ.สิทธิรักษ์ แจ่มใส 19211 ศ3-6 การสำรวจและอนุรักษ์อาคารพื้นถิ่น 49 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
12 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55004204 01 เลือกเสรี ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา 20216 ศ3-6 การเกษตรเพื่อสันทนาการ 15 50 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
13 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 14033608 01 เลือกเสรี ผศ.ดร.สุวภา ยศตะโคตร 823 ศ3-5 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิต 1 30 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
14 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 31542703 01 เลือกเสรี ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด 1066 ศ3-6 วัฒนธรรมหนองหาร-ภูพาน 31 50 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
15 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55063116 01 เลือกเสรี อ.อนาวิล พรหมเทพ Ag202 ศ3-6 การเพาะเลี้ยงกุ้ง 58 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
16 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55062303 01 เลือกเสรี อ.นวรัตน์ เมืองเล็น 1063 ศ3-6 ทรัพยากรน้ำและนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 54 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
17 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 01510101 01 เลือกเสรี อ.ลำครองสิทธิ์ คำสงค์ 19213 ศ3-5 ปรัชญาชีวิต 59 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
18 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55053303 01 เลือกเสรี อ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์ 1083 ศ3-6 การดูแลสุขภาพและการจัดการสุนัข 57 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
19 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 21062301 01 เลือกเสรี อ.ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ 16202 ศ3-6 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 0 25 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
20 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55183504 02 เลือกเสรี อ.นราวุธ ระพันธ์คำ 20213 ศ1-6 การจัดการธุรกิจฟาร์ม 12 50 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
21 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 14033702 01 เลือกเสรี ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ 19406 ศ2-6 ชีววิทยากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 30 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
22 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55012201 01 เลือกเสรี ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท์ แสงจันทร์ ศ3-6 การใช้ดิน-ปุ๋ย-น้ำ 0 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
23 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55063115 01 เลือกเสรี ผศ.ดร.ทาริกา ทิพอุเทน 1081 ศ3-6 การเพาะเลี้ยงกบและลูกอ๊อดกบเชิงพาณิชย์ 55 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
24 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55073324 01 เลือกเสรี อ.ดร.ฐิตินันท์ เหมะธุลิน 20208 ศ3-6 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เชิงธุรกิจ 22 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
25 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55043302 01 เลือกเสรี อ.กัมปนาท วงค์เครือสอน 19412 ศ3-6 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 30 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
26 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 33572203 01 เลือกเสรี อ.เชาวณา ไข่แก้ว 1065 ศ3-5 ศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 7 40 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
27 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55043804 01 เลือกเสรี อ.วรางรัตน์ เป้งไชยโม Ag406 ศ3-6 แมลงเศรษฐกิจ 35 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
28 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 03611201 01 เลือกเสรี ผศ.ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ 1062 ศ3-5 หมากล้อม 55 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
29 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55054701 01 เลือกเสรี ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ 20215 ศ3-6 เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 43 50 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
30 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 33573602 01 เลือกเสรี อ.วรรณพร หันไชยยุงวา 19209 ศ3-5 ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมบริการ 1 0 50 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
31 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55043804 02 เลือกเสรี อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว 17111 ศ3-6 แมลงเศรษฐกิจ 57 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
32 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 55031102 01 เลือกเสรี ผศ.ครองใจ โสมรักษ์ Ag402 ศ3-6 หลักการขยายพันธุ์พืช 55 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
33 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 14133107 01 เลือกเสรี อ.ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน 20121 ศ3-6 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย 4 15 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
34 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 14123410 01 เลือกเสรี อ.ณปพน บาทชารี 735-36 ศ3-6 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์ 26 60 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
35 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 04 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
36 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 12 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
37 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 10 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
38 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 09 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
39 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 01 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
40 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 05 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
41 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 06 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
42 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 01 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
43 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 03 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
44 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 04 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
45 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 05 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
46 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 06 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
47 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 02 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
48 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 02 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
49 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 07 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
50 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 08 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
51 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 09 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
52 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 10 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
53 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 08 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
54 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 07 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
55 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000001 03 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี1 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง
56 ป.ตรี ภาคปกติ 1/66 0000002 11 เลือกเสรี 0 0 เลือกเสรี2 0 0 รายชื่อนักศึกษาที่จอง