รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งหมดแยกตามคณะ(Walk-in)


คณะประจำปีงบประมาณเดือนจำนวน
รวม: 100,249
ครุศาสตร์ 2567 ตุลาคม-2566 621
พฤศจิกายน-2566 723
ธันวาคม-2566 279
มกราคม-2567 161
กุมภาพันธ์-2567 1,184
มีนาคม-2567 513
เมษายน-2567 1,002
พฤษภาคม-2567 177
2566 ตุลาคม-2565 751
พฤศจิกายน-2565 1,333
ธันวาคม-2565 358
มกราคม-2566 1,098
กุมภาพันธ์-2566 259
มีนาคม-2566 595
เมษายน-2566 279
พฤษภาคม-2566 548
มิถุนายน-2566 1,163
กรกฎาคม-2566 420
สิงหาคม-2566 1,602
กันยายน-2566 159
2565 ตุลาคม-2564 441
พฤศจิกายน-2564 299
ธันวาคม-2564 1,235
มกราคม-2565 1,188
กุมภาพันธ์-2565 695
มีนาคม-2565 1,827
เมษายน-2565 347
พฤษภาคม-2565 419
มิถุนายน-2565 875
กรกฎาคม-2565 488
สิงหาคม-2565 1,763
กันยายน-2565 314
2564 มกราคม-2564 188
กุมภาพันธ์-2564 220
มีนาคม-2564 271
เมษายน-2564 397
พฤษภาคม-2564 1,258
มิถุนายน-2564 297
กรกฎาคม-2564 778
สิงหาคม-2564 110
กันยายน-2564 262
2563 มกราคม-2563 328
กุมภาพันธ์-2563 8
เมษายน-2563 110
พฤษภาคม-2563 112
มิถุนายน-2563 264
กรกฎาคม-2563 369
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2567 ตุลาคม-2566 569
พฤศจิกายน-2566 933
ธันวาคม-2566 403
มกราคม-2567 202
กุมภาพันธ์-2567 786
มีนาคม-2567 535
เมษายน-2567 643
พฤษภาคม-2567 133
2566 ตุลาคม-2565 446
พฤศจิกายน-2565 1,375
ธันวาคม-2565 322
มกราคม-2566 588
กุมภาพันธ์-2566 314
มีนาคม-2566 677
เมษายน-2566 259
พฤษภาคม-2566 264
มิถุนายน-2566 942
กรกฎาคม-2566 868
สิงหาคม-2566 1,161
กันยายน-2566 167
2565 ตุลาคม-2564 395
พฤศจิกายน-2564 327
ธันวาคม-2564 1,284
มกราคม-2565 225
กุมภาพันธ์-2565 354
มีนาคม-2565 961
เมษายน-2565 287
พฤษภาคม-2565 345
มิถุนายน-2565 957
กรกฎาคม-2565 741
สิงหาคม-2565 1,027
กันยายน-2565 319
2564 มกราคม-2564 176
กุมภาพันธ์-2564 148
มีนาคม-2564 223
เมษายน-2564 326
พฤษภาคม-2564 980
มิถุนายน-2564 178
กรกฎาคม-2564 928
สิงหาคม-2564 99
กันยายน-2564 184
2563 มกราคม-2563 43
กุมภาพันธ์-2563 71
เมษายน-2563 48
พฤษภาคม-2563 290
มิถุนายน-2563 163
กรกฎาคม-2563 245
2562 สิงหาคม-2562 1
กันยายน-2562 1
วิทยาการจัดการ 2567 ตุลาคม-2566 650
พฤศจิกายน-2566 1,038
ธันวาคม-2566 532
มกราคม-2567 213
กุมภาพันธ์-2567 824
มีนาคม-2567 547
เมษายน-2567 564
พฤษภาคม-2567 147
2566 ตุลาคม-2565 492
พฤศจิกายน-2565 1,141
ธันวาคม-2565 424
มกราคม-2566 658
กุมภาพันธ์-2566 474
มีนาคม-2566 471
เมษายน-2566 222
พฤษภาคม-2566 156
มิถุนายน-2566 1,184
กรกฎาคม-2566 598
สิงหาคม-2566 1,045
กันยายน-2566 211
2565 ตุลาคม-2564 394
พฤศจิกายน-2564 233
ธันวาคม-2564 817
มกราคม-2565 180
กุมภาพันธ์-2565 572
มีนาคม-2565 1,397
เมษายน-2565 325
พฤษภาคม-2565 306
มิถุนายน-2565 739
กรกฎาคม-2565 850
สิงหาคม-2565 1,149
กันยายน-2565 214
2564 มกราคม-2564 184
กุมภาพันธ์-2564 151
มีนาคม-2564 459
เมษายน-2564 586
พฤษภาคม-2564 637
มิถุนายน-2564 159
กรกฎาคม-2564 1,017
สิงหาคม-2564 93
กันยายน-2564 168
2563 มกราคม-2563 68
กุมภาพันธ์-2563 3
เมษายน-2563 113
พฤษภาคม-2563 159
มิถุนายน-2563 71
กรกฎาคม-2563 241
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2567 ตุลาคม-2566 398
พฤศจิกายน-2566 440
ธันวาคม-2566 201
มกราคม-2567 75
กุมภาพันธ์-2567 334
มีนาคม-2567 213
เมษายน-2567 270
พฤษภาคม-2567 102
2566 ตุลาคม-2565 273
พฤศจิกายน-2565 509
ธันวาคม-2565 216
มกราคม-2566 330
กุมภาพันธ์-2566 170
มีนาคม-2566 307
เมษายน-2566 96
พฤษภาคม-2566 216
มิถุนายน-2566 461
กรกฎาคม-2566 260
สิงหาคม-2566 387
กันยายน-2566 64
2565 ตุลาคม-2564 221
พฤศจิกายน-2564 113
ธันวาคม-2564 465
มกราคม-2565 155
กุมภาพันธ์-2565 269
มีนาคม-2565 695
เมษายน-2565 208
พฤษภาคม-2565 163
มิถุนายน-2565 413
กรกฎาคม-2565 172
สิงหาคม-2565 498
กันยายน-2565 54
2564 มกราคม-2564 112
กุมภาพันธ์-2564 144
มีนาคม-2564 207
เมษายน-2564 240
พฤษภาคม-2564 508
มิถุนายน-2564 159
กรกฎาคม-2564 348
สิงหาคม-2564 62
กันยายน-2564 102
2563 มกราคม-2563 34
กุมภาพันธ์-2563 4
เมษายน-2563 69
พฤษภาคม-2563 111
มิถุนายน-2563 162
กรกฎาคม-2563 141
เทคโนโลยีการเกษตร 2567 ตุลาคม-2566 139
พฤศจิกายน-2566 269
ธันวาคม-2566 95
มกราคม-2567 49
กุมภาพันธ์-2567 177
มีนาคม-2567 140
เมษายน-2567 132
พฤษภาคม-2567 30
2566 ตุลาคม-2565 170
พฤศจิกายน-2565 530
ธันวาคม-2565 63
มกราคม-2566 173
กุมภาพันธ์-2566 68
มีนาคม-2566 64
เมษายน-2566 67
พฤษภาคม-2566 44
มิถุนายน-2566 281
กรกฎาคม-2566 286
สิงหาคม-2566 241
กันยายน-2566 34
2565 ตุลาคม-2564 168
พฤศจิกายน-2564 93
ธันวาคม-2564 393
มกราคม-2565 36
กุมภาพันธ์-2565 83
มีนาคม-2565 261
เมษายน-2565 45
พฤษภาคม-2565 61
มิถุนายน-2565 220
กรกฎาคม-2565 79
สิงหาคม-2565 198
กันยายน-2565 55
2564 มกราคม-2564 55
กุมภาพันธ์-2564 52
มีนาคม-2564 18
เมษายน-2564 56
พฤษภาคม-2564 203
มิถุนายน-2564 60
กรกฎาคม-2564 129
สิงหาคม-2564 23
กันยายน-2564 59
2563 มกราคม-2563 14
กุมภาพันธ์-2563 5
เมษายน-2563 17
พฤษภาคม-2563 31
มิถุนายน-2563 5
กรกฎาคม-2563 39
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2567 ตุลาคม-2566 182
พฤศจิกายน-2566 486
ธันวาคม-2566 141
มกราคม-2567 42
กุมภาพันธ์-2567 114
มีนาคม-2567 106
เมษายน-2567 108
พฤษภาคม-2567 38
2566 ตุลาคม-2565 119
พฤศจิกายน-2565 259
ธันวาคม-2565 109
มกราคม-2566 103
กุมภาพันธ์-2566 39
มีนาคม-2566 70
เมษายน-2566 13
พฤษภาคม-2566 60
มิถุนายน-2566 236
กรกฎาคม-2566 78
สิงหาคม-2566 144
กันยายน-2566 103
2565 ตุลาคม-2564 104
พฤศจิกายน-2564 59
ธันวาคม-2564 409
มกราคม-2565 47
กุมภาพันธ์-2565 79
มีนาคม-2565 216
เมษายน-2565 24
พฤษภาคม-2565 80
มิถุนายน-2565 153
กรกฎาคม-2565 169
สิงหาคม-2565 194
กันยายน-2565 93
2564 มกราคม-2564 58
กุมภาพันธ์-2564 109
มีนาคม-2564 37
เมษายน-2564 27
พฤษภาคม-2564 215
มิถุนายน-2564 45
กรกฎาคม-2564 172
สิงหาคม-2564 31
กันยายน-2564 91
2563 มกราคม-2563 19
กุมภาพันธ์-2563 2
เมษายน-2563 14
พฤษภาคม-2563 68
มิถุนายน-2563 39
กรกฎาคม-2563 84
ไม่ระบุ 2567 ตุลาคม-2566 14
พฤศจิกายน-2566 267
ธันวาคม-2566 70
มกราคม-2567 35
กุมภาพันธ์-2567 32
มีนาคม-2567 105
เมษายน-2567 57
พฤษภาคม-2567 60
2566 ตุลาคม-2565 73
พฤศจิกายน-2565 173
ธันวาคม-2565 39
มกราคม-2566 27
กุมภาพันธ์-2566 32
มีนาคม-2566 41
เมษายน-2566 84
พฤษภาคม-2566 52
มิถุนายน-2566 98
กรกฎาคม-2566 121
สิงหาคม-2566 56
กันยายน-2566 24
2565 ตุลาคม-2564 123
พฤศจิกายน-2564 54
ธันวาคม-2564 221
มกราคม-2565 38
กุมภาพันธ์-2565 68
มีนาคม-2565 130
เมษายน-2565 62
พฤษภาคม-2565 60
มิถุนายน-2565 85
กรกฎาคม-2565 79
สิงหาคม-2565 94
กันยายน-2565 364
2564 มกราคม-2564 303
กุมภาพันธ์-2564 109
มีนาคม-2564 60
เมษายน-2564 140
พฤษภาคม-2564 131
มิถุนายน-2564 69
กรกฎาคม-2564 50
สิงหาคม-2564 162
กันยายน-2564 126
2563 มกราคม-2563 168
กุมภาพันธ์-2563 5
เมษายน-2563 58
พฤษภาคม-2563 56
มิถุนายน-2563 163
กรกฎาคม-2563 83
2562 กันยายน-2562 2