รายงานความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการภาครัฐ ม.ราชภัฏสกลนคร ทั้งหมดแยกตามประเภทการให้บริการ(Walk-in)


ประจำปี งบประมาณงานที่ให้บริการค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
2567 ขอรับเอกสารตามนัด 4.44 มาก
ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.57 มากที่สุด
คำร้องขอรับเงินคืน 4.67 มากที่สุด
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.54 มากที่สุด
ชำระค่าเทียบโอน/ยกเว้น รายวิชา 4.51 มากที่สุด
ชำระเงิน (ด่วน) 4.49 มาก
ตรวจเอกสารกองทุน 4.48 มาก
นักศึกษาปี 1 ส่งเอกสารเพิ่ม 4.00 มาก
บัตรประจำตัวนักศึกษา 4.45 มาก
ปริญญาบัตร(หลังพิธีฯ) 4.46 มาก
ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา 4.50 มาก
ผ่อนผันค่าเทอม 4.25 มาก
พักการเรียน/รักษาสภาพ/คืนสภาพ 5.00 มากที่สุด
ยกเลิกรายวิชา 4.71 มากที่สุด
ลงชื่อขอสำเร็จการศึกษา 4.29 มาก
ลงทะเบียนบัณฑิต(รับวุฒิฯ) 4.47 มาก
ลาออก 4.50 มาก
เปิดรายวิชาในเอก (บังคับ/เลือก) 4.00 มาก
แก้ไขชื่อ-สกุล / ที่อยู่ 4.56 มากที่สุด
ใบปริญญาบัตร (แทนฉบับสูญหาย) 4.63 มากที่สุด
ใบรับรอง การเป็นนักศึกษา 4.45 มาก
ใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 4.44 มาก
ใบรับรองคุณวุฒิ (แทนฉบับสูญหาย) 4.67 มากที่สุด
ใบรับรองหน่วยกิต 4.36 มาก
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 4.54 มากที่สุด
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 4.55 มากที่สุด
2566 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.50 มาก
คำร้องขอรับเงินคืน 4.38 มาก
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.50 มาก
ชำระค่าเทียบโอน/ยกเว้น รายวิชา 4.55 มากที่สุด
ชำระเงิน (ด่วน) 4.49 มาก
ตรวจเอกสารกองทุน 4.49 มาก
ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา 4.83 มากที่สุด
ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4.00 มาก
แก้ไขชื่อ-สกุล / ที่อยู่ 4.50 มาก
ใบปริญญาบัตร (แทนฉบับสูญหาย) 4.00 มาก
ใบรับรอง การเป็นนักศึกษา 4.75 มากที่สุด
ใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 5.00 มากที่สุด
ใบรับรองคุณวุฒิ (แทนฉบับสูญหาย) 4.00 มาก
ใบรับรองหน่วยกิต 4.80 มากที่สุด
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 4.33 มาก
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 4.55 มากที่สุด
2565 ขอรับเอกสารตามนัด 4.21 มาก
ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.56 มากที่สุด
คำร้องขอรับเงินคืน 4.48 มาก
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.58 มากที่สุด
ชำระเงิน (ด่วน) 4.55 มากที่สุด
ตรวจเอกสารกองทุน 4.45 มาก
นักศึกษาใหม่ยืนยันสิทธิ์ 4.33 มาก
บัตรประจำตัวนักศึกษา 4.59 มากที่สุด
ปริญญาบัตร(หลังพิธีฯ) 4.41 มาก
ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา 5.00 มากที่สุด
ผ่อนผันค่าเทอม 5.00 มากที่สุด
พักการเรียน/รักษาสภาพ/คืนสภาพ 5.00 มากที่สุด
ย้ายสาขาวิชา 4.70 มากที่สุด
ลงชื่อขอสำเร็จการศึกษา 4.21 มาก
ลงทะเบียนบัณฑิต(รับวุฒิฯ) 4.38 มาก
เพิ่มรายวิชา 4.92 มากที่สุด
แก้ไขชื่อ-สกุล / ที่อยู่ 4.09 มาก
แบบฟอร์มเทียบโอน (ต่างมหาวิทยาลัย/ต่างรหัสวิชา) 5.00 มากที่สุด
ใบปริญญาบัตร (แทนฉบับสูญหาย) 4.43 มาก
ใบรับรอง การเป็นนักศึกษา 4.44 มาก
ใบรับรองการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4.83 มากที่สุด
ใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 4.53 มากที่สุด
ใบรับรองคุณวุฒิ (แทนฉบับสูญหาย) 4.62 มากที่สุด
ใบรับรองหน่วยกิต 4.43 มาก
ใบรับรองหลักสูตร ค.บ. 5 ปี 4.48 มาก
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 4.40 มาก
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 4.39 มาก
2564 ขอรับเอกสารตามนัด 4.96 มากที่สุด
ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.95 มากที่สุด
คำร้องขอรับเงินคืน 4.99 มากที่สุด
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.88 มากที่สุด
ชำระเงิน (ด่วน) 4.91 มากที่สุด
ตรวจเอกสารกองทุน 4.94 มากที่สุด
นักศึกษาปี 1 ส่งเอกสารเพิ่ม 4.97 มากที่สุด
นักศึกษาใหม่ยืนยันสิทธิ์ 4.98 มากที่สุด
บัตรประจำตัวนักศึกษา 4.93 มากที่สุด
ปริญญาบัตร(หลังพิธีฯ) 4.95 มากที่สุด
ผ่อนผันค่าเทอม 4.96 มากที่สุด
พักการเรียน/รักษาสภาพ/คืนสภาพ 5.00 มากที่สุด
ยกเลิกรายวิชา 4.91 มากที่สุด
ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5.00 มากที่สุด
ย้ายสาขาวิชา 4.97 มากที่สุด
ลงชื่อขอสำเร็จการศึกษา 4.95 มากที่สุด
ลงทะเบียนบัณฑิต(รับวุฒิฯ) 4.99 มากที่สุด
ลาออก 4.90 มากที่สุด
เปิดรายวิชาในเอก (บังคับ/เลือก) 4.94 มากที่สุด
เพิ่มรายวิชา 4.98 มากที่สุด
แก้ไขชื่อ-สกุล / ที่อยู่ 4.98 มากที่สุด
แบบฟอร์มเทียบโอน (ต่างมหาวิทยาลัย/ต่างรหัสวิชา) 4.88 มากที่สุด
แบบฟอร์มเทียบโอน จบจาก ปวส./ม.ราชภัฏสกลนคร 5.00 มากที่สุด
ใบปริญญาบัตร (แทนฉบับสูญหาย) 4.90 มากที่สุด
ใบรับรอง การเป็นนักศึกษา 4.91 มากที่สุด
ใบรับรองการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5.00 มากที่สุด
ใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 4.83 มากที่สุด
ใบรับรองคุณวุฒิ (แทนฉบับสูญหาย) 4.96 มากที่สุด
ใบรับรองหน่วยกิต 4.94 มากที่สุด
ใบรับรองหลักสูตร ค.บ. 5 ปี 4.93 มากที่สุด
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 4.95 มากที่สุด
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 4.94 มากที่สุด
2563 ขอรับเอกสารตามนัด 4.86 มากที่สุด
ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.60 มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ 4.71 มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ 4.72 มากที่สุด
คำร้องขอรับเงินคืน 4.86 มากที่สุด
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.70 มากที่สุด
ชำระเงิน (ด่วน) 4.81 มากที่สุด
ตรวจเอกสารกองทุน 4.84 มากที่สุด
ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 4.00 มาก
นักศึกษาปี 1 ส่งเอกสารเพิ่ม 5.00 มากที่สุด
บริการนักศึกษา ระดับ ป.โท / ป.เอก 5.00 มากที่สุด
บัตรประจำตัวนักศึกษา 4.88 มากที่สุด
ปริญญาบัตร(หลังพิธีฯ) 4.63 มากที่สุด
ผ่อนผันค่าเทอม 4.82 มากที่สุด
พักการเรียน/รักษาสภาพ/คืนสภาพ 5.00 มากที่สุด
ยกเลิกรายวิชา 5.00 มากที่สุด
ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5.00 มากที่สุด
ย้ายสาขาวิชา 5.00 มากที่สุด
ลงชื่อขอสำเร็จการศึกษา 4.70 มากที่สุด
ลงทะเบียนบัณฑิต(รับวุฒิฯ) 4.81 มากที่สุด
ลาออก 5.00 มากที่สุด
เทียบโอน/ยกเว้นศึกษาทั่วไป 5.00 มากที่สุด
เปิดรายวิชาในเอก (บังคับ/เลือก) 4.92 มากที่สุด
เพิ่มรายวิชา 5.00 มากที่สุด
แก้ไขชื่อ-สกุล / ที่อยู่ 4.84 มากที่สุด
แบบฟอร์มเทียบโอน จบจาก ปวส./ม.ราชภัฏสกลนคร 4.70 มากที่สุด
ใบปริญญาบัตร (แทนฉบับสูญหาย) 4.77 มากที่สุด
ใบรับรอง การเป็นนักศึกษา 4.81 มากที่สุด
ใบรับรองคุณวุฒิ (แทนฉบับสูญหาย) 4.84 มากที่สุด
ใบรับรองหน่วยกิต 4.88 มากที่สุด
ใบรับรองหลักสูตร ค.บ. 5 ปี 4.77 มากที่สุด
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 4.61 มากที่สุด
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 4.70 มากที่สุด
2562 ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.50 มาก
ชำระเงิน (ด่วน) 4.50 มาก
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 5.00 มากที่สุด