สถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลการให้บริการ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency(OIT).

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562

สถิติทั่วไป