คำชี้แจง

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ มารายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายและหลักฐาน

ข้อแนะนำในการค้นหาข้อมูล
สามารถค้าหาได้จากช่อง Search โดยระบุได้จากทุกเงื่อนไข ที่แสดงในรายการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏสกลนคร รอบรับแบบโควตา 2.2. (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ) ประจำปีการศึกษา 2562
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สาขาวิชา หลักสูตร ประเภท โรงเรียนเดิม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สาขาวิชา หลักสูตร ประเภท โรงเรียนเดิม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312234 นายสิทธิชาติ วันดี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312241 นางสาวขวัญชนก เฒ่าอุดม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312245 นางสาวนำทิพย์ มาตรา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312248 นางสาวพัชรี ขำชัยภูมิ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี พระซองสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312252 นางสาวธัญญานา ลาดี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312253 นายดุชกาล จันทรังษี คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312257 นางสาวธิดารัตน์ สะนะะศุก ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี พระซองสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312261 นางสาวธนัชชา ขจรเกษ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312263 นางสาวสุภัสสร ทศราช ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312266 นายวรรณศักดิ์ ดวงคุณ การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312268 นางสาวขนิฐา ฝ่ายสะพือ การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี พะทายพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312272 นายเตชัส อุทัยวัฒน์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312276 นางสาวกรรณิการ์ สอนวงค์ษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312278 นางสาวปพิชญา นารินรักษ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312280 นายเอกพงษ์ วงศ์สาย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312281 นายสุริยา ศรีนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312283 นางสาวนริศรา แก้วอุ่นเรือน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312285 นางสาวอรุณรัตน์ ติงมหาอินทร์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กีฬาดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312287 นางสาวชลลดา โพธิโคตร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312288 นางสาวลัดดาวรรณ เคี้ยมก้อม สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312289 นางสาวอริสรา ชัยนามล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312290 นายทวีพงศ์ เทพิน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312295 นายวีรพันธ์ แสนดวง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ด่านม่วงคำพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312298 นางสาวอธิชา อะสุชีวะ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312299 นายนราวิชญ์ พูนสุข นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนธาตุ?นารายณ์?วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312301 นางสาวทิพย์สุดา กลางกำจัด ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312307 นางสาวสิริธิดา เกตุไพบูลย์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312308 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อพระซอง สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312309 นางสาวเนตรชนก ลุนลา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312311 นายอิสระพงษ์ ถิ่นวิมล ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312312 นางสาวพรสุดา ไตรวงค์ย้อย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312314 นางสาววรัญญา ใครจันทร์เศรษฐ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี ด่านม่วงคำพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312318 นางสาวลัดดาวัลย์ บุระเนตร สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลทวาปี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312320 นางสาวรัชติยากร พรมสถาน คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตุนาราย์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312322 นางสาวดวงกมล พลวงค์ษา สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลทวาปี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312325 นายวิทวัส ขาวประเสริฐ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312332 นายวิรุฬห์ วงศ์สุธรรม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ด่านม่วงคำพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312335 นายณัฐวุฒิ ศรีสิทธิ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี เดื่อศรีไพรวัลย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312337 นางสาวชมพูนุท ไขไพรวัลย์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312342 นายปัทมากร ปลาทา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312344 นางสาวศุภางค์ พิมพ์นาจ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนหนองแวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312348 นางสาวชนัญธิดา สาริสี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312350 นางสาวสุพัตรา ภูงามนิล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312355 นายพงศ์พล แก้วก่า คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312357 นางสาวมัลลิกา เถื่อนแก้ว การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312363 นางสาวทัศนีย์ ลิภา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312366 นางสาวแจ่มนภา สาระพัฒน์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โคกสีวิทยาสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312368 นางสาววรดา ปุ่งคำน้อย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312378 นางสาวมัสยา ราชพันแสน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312383 นางสาวประภัสสร พ่อบำรุง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312384 นางสาวพรพิมล รัตนะ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312393 นางสาวปิรัญญา บุญโต การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312398 นางสาวบัณฑิตา ลาวงศ์เกิด ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312401 นางสาวเกวลิน แก้วบัวสา เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศึกษาประชาสามัคคี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312402 นางสาวอริตา กองโพธิ์ชัย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312411 นายภูมินทร์ ผุยลานวงค์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มไทรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312415 นางสาวบุณยานุช มาตคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312419 นายพิริยะ พลไชย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312421 นายชาคริต ชาคำผง คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312425 นางสาวชลธิชา คำโยธา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312426 นางสาวสุดารัตน์ มีมา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี คนดี โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312429 นางสาวภิญญดา สุขวัน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312430 นางสาวกมลนัทธ์ อามาตย์ทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312433 นางสาวสิริกัลยา บุตรดีวีระวงศ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312443 นางสาวประภัสสร แสนภูวา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312445 นายณัฐพงษ์ เถื่อนฮาวลา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กีฬาดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312451 นางสาวแพรพิไล อาสน์ปาสา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312454 นางสาวสุมณฑา แซ่ด่าน บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312457 นางสาวนพวรรณ อ่อนหลง การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี ปลาปากวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312462 นางสาววรรณภา สีสุก สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312463 นางสาวกิติยากร หงแสน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312469 นางสาวสุจิตรา พิมปัดชา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312470 นางสาววิสุดา พานสมบูรณ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312471 นายวรินธ์ธร สุวรรณพันธ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โสกก่ามวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312484 นางสาวชนาพร ชุมชัย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312485 นางสาวธิดา แสนพลอ่อน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312490 นายบุณยชน ใหญ่สาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียน อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312494 นางสาวภัทราภรณ์ ลือรินทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาหว้าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312500 นางสาวสุนิตา จำปาสิทธิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312506 นางสาวธนานันท์ ศรสุราษฎร์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312511 นางสาวอรจิรา อุปรีย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312512 นางสาวนีรนุช สุนทรา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312514 นางสาวจิลดา สอนสมนึก สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312515 นางสาวสุกัญญา ศูนย์ดำ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312522 นายนายนัฐภัค ไชยคุณ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312527 นางสาววราภรณ์ จันทาศรี การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312535 นางสาวศิริโชค น้อยบล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312536 นายทักษิณ คะสาราช สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312543 นางสาวอัมพร รักดี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองแวงวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312551 นางสาววลัยรัตน์ ศรีเมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312553 นางสาวสุพรรณิกา บู่ทองมา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำเพิ่มพิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312557 นางสาวศิริลักษณ์ เดชฤาชา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312559 นางสาวนุตประวีณ์ อินธิสิทธิ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312561 นางสาวจริยา จันทะรังษี สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312567 นางสาวสิรินญา ปานทะเล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนศรีชมภูวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312575 นางสาววิชุดา เฮียงราช สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312585 นายอรรถพล ศรีโสดา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี นาแกพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312589 นางสาวนิธิพร ยะคำสี สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312590 นางสาวสุกัญญา สมรฤทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312592 นายสถาพร วงค์หนายโกด พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312598 นายดนุนันท์ มาปัน คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312599 นางสาวสุภาวดี บุพศิริ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312603 นายธนาธิป เลิศสงคราม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312604 นางสาวนิตติยา สุวารี สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี นาสวรรค์พิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312605 นางสาวพิมพ์วิมล โถชัยคำ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312606 นางสาวสิริเพ็ญ ไชยสุทัศน์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312610 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312616 นายอัฐพล กรุณานำ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธรรมบวรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312619 นายกู้เกียรติ บุระพันธ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312625 นางสาวอรสา ศิริมะณี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312629 นางสาวปภัสร ดวงสนิท บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312633 นางสาวสาวิตรี บุญอุ่น ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี คนดี ไชยบุรีวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312639 นายวสันต์ กมลรักษ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312640 นางสาวสุธาสินี โคตรธรรม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312641 นางสาวกษมา นันทราช วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312643 นางสาวศิริลักษณ์ วงค์เครือสอน สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312648 นางสาวพิชาณิกา ไชยพรหม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ท่าแร่ศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312649 นางสาวธิดารัตน์ ลาวงศ์เกิด คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312650 นายทัศนัย คำแสนราช นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312654 นางสาวธิติยา พิศสุวรรณ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312657 นางสาวพรชิตา บุนนท์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพธิแสนวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312665 นางสาวอรวี นาคอรุณ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312668 นางสาวชลธิชา วังวิสัย สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพะทายพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312669 นางสาวจุฬาวรรณ พันธุ์ทอง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312670 นายรัฐพล แจ้งใบ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312672 นางสาวพรรณอุษา กุศลมานิตย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312677 นางสาวกนิฐา แสงสุวรรณ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312685 นางสาวธมนวรรณ เยาวศรี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี พะทายพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312689 นางสาวจิราวรรณ วงศ์ประทุม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312690 นางสาวทรายประกายแก้ว ประกิ่ง เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312691 นางสาวจุฑาทิพย์ สกุลทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312700 นางสาวรัตนาพร เสียงล้ำ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312703 นายณัชธรพงษ์ ชานันโท ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312705 นางสาวสุดาพรรณ เชื้อคมตา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312708 นางสาวกัลยา เชื้อคนแข็ง การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312718 นางสาวธารารัตน์ สูญราช ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312719 นางสาวไพลิน ปานแก้ว การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312721 นางสาวพัชนี สุขสร้อย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312730 นายอภิวัฒน์ ไพศาลธรรม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312734 นางสาวช่อผกา สุวรรณการ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312761 นางสาวอารียา แสนโสม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312776 นางสาวรักษ์ตะวัน ถาพิลา การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312779 นางสาวสิริวิมล ทะวงศ์นา สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี เซนต์โยเซฟท่าแร่ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312793 นางสาวกิตติยา คะสุดใจ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี นาหว้าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312794 นายอลงกรณ์ นานคำ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312797 นางสาวสุชาดา คำฤาเดช ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312798 นางสาวปวีณา ชื่นใจ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำยางพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312799 นางสาวไอละดา แสนพงษ์ การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312807 นายธนวัฒน์ โคระดา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านต้นผึ้ง กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312811 นายประกฤษฎิ์ ภูวิจิตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312824 นางสาวเกวลิน นนสะเกต คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312829 นางสาวเนตรนภา จูมสีสิงห์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312846 นางสาวนภัสสรณ์ โพธิราช เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี บึงกาฬ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312847 นางสาวมินตรา คลอดกลาง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312849 นางสาวพัชรานันท์ สมานมิตร เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี สนธิราษฎร์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312850 นางสาวมณีรัตน์ เพตาเสน สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี มหาชัยวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312852 นายนภัทรดิสรณ์ เพชรเจริญกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีชมภูวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312853 นางสาวพักตร์วิภา มูลศรีนวล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาหว้าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312861 นางสาวนัฐติกา อนุญาหงษ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนค้อวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312862 นางสาวสุชาดา พลนิกร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312864 นางสาวลลิตา มนต์อินทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312866 นางสาวกฤติยา อุทำกา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ค้อวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312867 นางสาวกนกวรรณ คุยม่วงพันธ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ด่านม่วงคำพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312868 นางสาวสุกัญญา นูคำดี เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี บึงกาฬ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312884 นายธีรภัทร์ เภาโพธิ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี เต่างอยพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312885 นางสาวลลิตา อุ่นศิริ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312887 นางชรินรัตน์ จันทา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ท่าจำปาวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312890 นางสาวมินตรา ศิริบำรุง เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312896 นางสาวอัญชลี พวงพั้ว คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312903 นางสาวศศิมา มาตราช ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312904 นางสาวลัดดาวัน จันสุตะ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองหัวช้างวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312907 นายจตุพล ลาคำ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312910 นางสาววิมลฉัตร โทษาธรรม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312911 นางสาวณัฐฐินันท์ พรรณขาม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312912 นางสาวสุทธิกานต์ ไชยทองศรี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำชะอีวิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312914 นางสาววิดาพร สารสิมมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองแวงวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312915 นางสาวนันท์ณภา สิงห์งอย สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312917 นางสาวยุพารัตน์ กิ่งพรมภู เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพธิแสนวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312919 นางสาวปาริฉัตร ยะไชยศรี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312922 นางสาวสุชานันท์ นามเสาร์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312923 นางสาวศิริลักษณ์ เพริศแก้ว ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312925 นางสาวศศิมา พันพิม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านข่าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312931 นายเมธัสไท เรืองชัย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี บัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312935 นางสาวอมรทิพย์ ปีพิมพ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เต่างอยพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312937 นางสาวพิยดา บุตรโคษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312941 นางสาวจุฬาลักษณ์ เหลาพรม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312942 นายกิตติธัช พละเสน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนร่มไทรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312946 นางสาวอัญมณี ดอนมืด การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี บุ่งคล้านคร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312947 นางสาวรมย์ธีรา ปิลอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312956 นางสาวกีฏยา บ่อคำ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บึงกาฬ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312960 นายภาณุ สุขสร้อย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312967 นายโชติพงศ์ สุวรรณชัยรบ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312968 นางสาวพิรดา อุ่มภูธร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312969 นางสาวชลลดา นาซาน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำยางพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312973 นายณัฐพงษ์ อัครจันทร์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312975 นางสาวพาทินธิดา วงเจริญ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312976 นายสมประสงค์ มอญปาก เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312977 นางสาวเรธิตา งานโคกสูง คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312979 นายทศพร กาญปัญญา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป. กลางอุปถัมภ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312987 นางสาวจารุวรรณ ติงมหาอินทร์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312992 นางสาวนัทธิวา วงค์คำ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621312996 นายวีระยุทธ ดวงสุภา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313000 นายณัฐวัฒน์ สายธิไชย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313005 นางสาวมุทิตา ถานทองดี อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี คนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313008 นางสาวชนม์นิภา ชาวหนองแสง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรเจริญวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313012 นางสาวอนุสรา หาดทวายกาญจน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313013 นางสาวพัชรีย์ จำปา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนค้อวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313014 นางสาวจิดากาญจน์ ลีจันทึก ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี คนดี โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313022 นางสาวนุสบา อินธิสาร การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313030 นายธีระวุฒิ บุตรสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313038 นางสาวพรนิภา ชายเกตุ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313043 นางสาวรัชนีกร เคะนะอ่อน สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี เต่างอยพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313047 นางสาวสตพร สีลาพัฒน์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313053 นางสาวจินตนา คะปัญญา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดเรือคำพิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313054 นางสาวพรวิลัย บรรดาศักดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313055 นายธีรภัทร ไพใหล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313061 นางสาวสุทาทิพย์ สิทธิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาหว้าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313064 นางสาวณัฐริกา แสนเสนา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313065 นางสาวชญาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313068 นางสาวอรสา ประทิสังข์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313071 นางสาวธนันดา เนยดอน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313077 นางสาวศศิธร มัยวงศ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาเดื่อพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313078 นางสาววัทนวิภา มัยวงค์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาเดื่อพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313079 นายจรินทร์ แก้วอุ่นเรือน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313081 นางสาวมรรชมณ หลาบเหมทุม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313086 นายไลคิม เช คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313089 นางสาวสุจิตรา จรูญจิตร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313091 นางสาวปวีณา ปลิงกระโทก ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313095 นายพลวัต รองวัตตะ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313096 นางสาวณัฐฑิตา เสนจันตะ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี ด่านม่วงคำพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313100 นางสาวภควดี แก้วมี ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บึงกาฬ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313102 นางสาวเหมือนฝัน จักรเครือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ด่านม่วงคำพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313104 นางสาวกีฬาภัทร วิญญาสุข นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313106 นางสาวญาดา ยะภักดี คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313107 นายธนกฤต สายกมล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313111 นางสาวนันทิตา อิมี การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313114 นางสาวอุษณี ทัศคร ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313115 นายภูมิภัทร ปาวี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313117 นางสาวชนัญญา คนหาญ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียน มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313126 นางสาวนันทวัน มหาวงค์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313127 นางสาวเมธาวี ใครบุตร สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313135 นางสาวธันยาพร กำบัง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313138 นางสาวพรรณวดี ธิวโต ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313139 นางสาวณัฐธิดา มหาวงค์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี คนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313142 นางสาวธมนวรรณ วงค์ศรีชา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313143 นายณัฐพล มหาวงศ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี นครพนมวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313145 นางสาวศิรภัสสร อินธิแสง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313149 นายนางสาวจิตรรัตน์ เรืองคำ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313151 นางสาววิยดา อุดรทักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โพธิแสนวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313153 นางสาวกนกวรรณ ลีทอง เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313156 นางสาวภูริชญา สุธรรมแปง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313157 นายวชิรเมธี ศรีวิภักดิ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313159 นายธนากร แพงศรี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กีฬาดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313164 นายวิษณุ นานาโพธิ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313169 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัยวงศ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313170 นายอนุวัฒน์ บุระทานัง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313174 นางสาวจิตรา คำสี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313176 นายชัยภัทร ไชยมะชิม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313177 นางสาวอรวรรณ มณีวรรณ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313197 นางสาวสิริรักษ์ แสนอุบล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313199 นางสาวทิฆัมพร ประเทพา สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313201 นางสาวพรธิตา สายสินธุ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านม่วงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313203 นางสาวกาญจนา ไชยริบูรณ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี พะทายพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313206 นายภานุเดช โคธิเสน ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313214 นายณัฐภัทร สรศิลป์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313215 นางสาวภัคพร ศรีบัญตะ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี คนดี คำเพิ่มพิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313216 นางสาวธิวาพร เชื้อคำเพ็ง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี โพนพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313217 นายณัฐพงษ์ หลาบโพธิ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313219 นางสาวปาราเมศ นามศรีเมือง อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313222 นายณัฐชนน แสงโพธิ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313225 นางสาววริษฐา เชียงไขแก้ว คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313226 นายอานนท์ จันทะพันธ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313227 นางสาวทิพเนตร พรมเสนสา เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313236 นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313241 นางสาวปวีณอร นามเดช คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี แวงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313249 นายธวัชชัย บุญพินิจ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313250 นางสาวจุฑามาศ คะพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313251 นางสาวสุทธิดา นามเกตุ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313257 นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย์ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313258 นางสาวกัญญาวีร์ วิภาวิน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313259 นางสาวอภิสรา ราชบรรเทา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313260 นางสาวคูณศิริ หูมแพง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313261 นางสาวรุ้งราวัลย์ ลือประสิทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313262 นางสาวอทิตยา อนุสนธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313263 นายสุริยา สมผล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313264 นายเมธัส แก้วฝ่าย สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313268 นางสาวญานิกา บัวชัย คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313270 นางสาวชนิภรณ์ แก้วเคน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313277 นางสาวปัทมาวรรณ พันพิลา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313281 นายนพรัตน์ ร่มเกษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313284 นางสาวนันทัศพร งิ้วโสม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313290 นายฐากูร สำราญพัด ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ส่องดาววิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313293 นางสาวธนภรณ์ อาสาพล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313296 นางสาววรยา ศรีสว่าง พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313298 นางสาวสุกฤษตา กุดวงค์แก้ว เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313302 นางสาวธีริศรา แก้วบัณฑิต ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313307 นางสาวสิริยากร ญาติบำรุง คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313318 นางสาวนริศรา คุรุศาสตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313319 นางสาวอารียา ขันทะชา สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313321 นางสาวอังสุมาลี กาญจนราช ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313322 นางสาวนภาภัทร แสนโสม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313340 นางสาวณัฐกานต์ บัวอ่อน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313341 นายณัฐพล อัคนิจ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313346 นางสาวอินทิรา เหลาแตว คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313350 นางสาวชนิกา วงศ์เครือศร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313351 นางสาววัชราพร โจมมั่น คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาเดื่อพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313352 นายวีระพงษ์ ภูนาเชียง พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ร่มไทรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313360 นางสาวสุพัชรี ถิ่นจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313361 นางสาวรสา ช่วยกายตูม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313362 นางสาวประภากานต์ สุริวรรณ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313363 นางสาวจุฑารัตน์ โสมรักษ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313367 นางสาวนุชรินทร์ ทศราช คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313372 นางสาวกุลจิรา สีหนาท คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313381 นางสาววิลาสินี แสนดวง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313383 นางสาวกวินทิพย์ สยามา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313384 นายศุภกิตติ์ ชูทรัพย์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313389 นางสาวอรปรียา วรพันธ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรเจริญวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313396 นายปริพัตร คนหมั่น พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313400 นางสาวรังสิมา อุปพงษ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313402 นางสาวพัชรินทร์ ยืนนาน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำชะอีวิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313410 นายธีรภัทร พรมแสง คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313411 นางสาวรุ้งพร เวียงสมุทร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313421 นางสาวศิลป์ศุภา ไชยรถ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313423 นางสาวสุวิมล ดีดวงพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313425 นางสาวสุธิดา ศรีวงศ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313436 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญชาญ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313440 นางสาววารุณี พ่อคำรักษ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กีฬาดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313445 นางสาวจตุพร สุคำภา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313452 นางสาวนภเกตน์ โคตรชุม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313460 นางสาวพิชามญชุ์ เรืองศรี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313463 นายสหพงษ์ สอนรมย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313468 นายอัมรินทร์ อินธิบาล อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี คนดี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313469 นายเกียรติภูมิ แสนโสม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำชะอีพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313475 นางสาวอมรรัตน์ จันทเพ็งเพ็ญ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313477 นางสาวสิรินยา เข็มรัตน์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313481 นางสาวธัญสุดา อุปพงค์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313484 นางสาวศศิธร กลางประพันธ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313489 นางสาวอริสา ศิลารักษ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313491 นายธีรวัฒน์ ไชยสุข อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313494 นางสาวสุภาวดี อนุญาหงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ค้อวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313495 นางสาวอาทิตยา มะณีรัตน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313496 นายยศธนา โลกลินไลน์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313502 นางสาวชลธิชา นาวงค์หา สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี ค้อวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313503 นางสาวศรัณย์รัช อุ่นเสนีย์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313504 นางสาวปิยะฉัตร ไพภิบาล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313519 นางสาวกมลชนก ทิพย์คำมี สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313521 นางสาวมานิตา พิพิทธภัณฑ์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313522 นายพงษ์พล นารี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313526 นางสาวเสาวลักษณ์ อนันตะบุตร สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313527 นางสาวทัชฌา มีทองเหลา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313533 นางสาววิศัลย์ศยา ดาบพลอ่อน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313535 นางสาวธีนิดา พรหมเมือง สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313537 นางสาวสุทธิดา นิยมการ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313541 นางสาวสุจิตรา ศรีหาราช ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313542 นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภูษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313548 นางสาวปริญญา รมราศรี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313551 นางสาวบุษบา พละสินธุ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313552 นางสาวอันวา กัลยาพงษ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 "ยุติธรรมวิทยา" กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313554 นางสาวพิมพ์วิภา ศรีรัง คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313555 นางสาวภควดี พิมพรภิรมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313559 นางสาวสุพัฒน์ศร จันทะมาตร สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี ปากคาดพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313570 นางสาวพิมภกา เกื้อปัญญา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313574 นายปกรณ์ สุแพง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313584 นางสาวศศิกานต์ จิตจักร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี บัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313585 นางสาวกรรณิการ์ สมบัติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี บุ่งคล้านคร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313589 นางสาวจิตราภา เพ็งสว่าง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา- กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313595 นางสาววิไลภรณ์ หาคำ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี หนองแวงวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313604 นางสาวพิชญา แก่นดี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313606 นางสาวอารียา ผาด่านแก้ว สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313614 นางสาวพินธิกร นามขันคุณ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี การกุศลวักบูรพา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313615 นางสาวอภัสรา ไฮวัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313616 นางสาวเชษฐ์ธิดา โพสา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313619 นายธีรนัย ภาคภูมิ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313620 นายเปรม เอ้มะราช ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313621 นางสาวณัฎฐากร ก้านศรีรัตน์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313627 นางสาวสรัลพร ทอนฮามแก้ว ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313629 นางสาวขวัญชีวา ฉิมแสง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313644 นางสาวปณิดา ปัททุม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี บัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313645 นายณรัชตะ มลาวาสน์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313651 นางสาวพิมประภา คำปัน ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี มุกดาวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313656 นางสาวสุพาลักษณ์ สระบัว พลศึกษา ค.บ. 4 ปี คนดี โรงนาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313661 นางสาวสุพิชญา อุทโธ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313665 นายธรณินทร์ สุพร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313667 นายนิธิภูมิ เสรีตระกูล ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313673 นางสาวมัลลิกา ไชยเพชร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313685 นางสาวรุ่งทิวา นุกานนท์ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313686 นางสาวชลีกร โสภา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313700 นายชรินทร์ทิพย์ มูลมาตร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313701 นางสาวฐิตาพร ยศเกิ่ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313724 นางสาวชลดา คึมยะราช ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313726 นางสาวศตพชรวรรณ นามเมืองรักษ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313727 นางสาวสุพัฒน์ศร คำคนซื่อ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313728 นายกฤษณะ ศรีคิรินทร์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี คนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313734 นางสาวนีระนุช วรชินา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313735 นางสาวอุไรรัตน์ อัตติยะ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เรณูนครวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313741 นางสาวนิภาพร ถึงภูวงค์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313748 นายพีรพล วังสุริย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313751 นางสาวรัชรินทร์ สุขตาม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313752 นางสาววรรธนพร คำจันทร์ศรี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313754 นางสาวธัญญพร จิตอามาตย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313756 นางสาวอมรรัตน์ ประทุมทอง ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313757 นายสุภัค ทันอินทรอาจ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313764 นางสาวอารียา ตะวังทัน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอุ่มเหม้าประ?ชาสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313766 นายชินกร เพียนคำ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313772 นางสาวกชกร ข้อสกุล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313773 นางสาวอภัสสรา ผากา สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี เมืองมุกวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313774 นางสาวจุฑาพร พันธะ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี เมืองมุกวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313776 นางสาวศรัณยา ดลรัศมี เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313777 นายนายธนดล คำภา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313782 นางสาวญานิกา งามชมภู สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313786 นางสาวสวภัทร หาระโคตร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313791 นางสาวชมพูนุช มุงเพีย สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313792 นางสาวสุจิรา กองธรรม เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313793 นางสาวปานไพลิน เจริญกิจกุล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313794 นางสาววิราวรรณ วิเจดีย์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ปากคาดพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313807 นางสาวสุกัญญา รุ่งโรจน์ประกาย สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313814 นางสาวพรรณภัทร ทองพันธ์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313818 นายพีรวิชญ์ อินทริง เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313831 นางสาวรุ่งลาวัลย์ ระดาดาษ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313832 นางสาวอรนภา นามศรี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313834 นางสาวจิระประภา บู่ทองมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เซนต์ยอแซฟ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313835 นางสาวธรรมพร แพงไชย สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี คนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313841 นางสาวดุสิตา ทิลารักษ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313845 นางสาวพรรณิภา คะสาน การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี บุ่งคล้านคร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313847 นางสาวสุกัญญา ศรีลาราช คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นางัวราษฎร์รังสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313849 นางสาวอาทิตย์ติยา สุนารักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313851 นายอัษฎา ว่องไว ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313861 นางสาวภัทรินทร์ เมืองคง สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313862 นางสาว คัทรียา ทาบุเรศ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313868 นางสาวสุวพัชร ฝูงพิลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313869 นางสาวพัชริดา มัยวงศ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313870 นายกิตติภณ ไตรยขันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี คนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313887 นางสาวเมษา จันทร์แดง การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี อุเทนพัฒนา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313897 นางสาวสรัลชณา อินาลา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปิยะมหาราชาลัย กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313899 นางสาวปณิตา หม่อมพระเนาว์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313902 นางสาวสุวัชราพร มามีกุล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุสุมาลย์วิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313908 นายวุฒิพงษ์ รักบุญ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313910 นายพุฒธิพงษ์ ชมชื่น การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี นครพนมวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313911 นางสาวดรุณี แก้วโงน สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313919 นายรัฐธรรมนูญ พิกุลทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313920 นายกฤตพล พละเสน ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313946 นายดนัย เป๋ากระโทก สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาคำราษฎร์รังสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313952 นายสหฤทธิ์ จำปาทอง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313958 นายวชิรวิชญ์ มีวงศ์ธรรม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313959 นางสาวศิริพร คำกลม สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีสำราญวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313975 นางสาวภารัตน์ดา โกสิงห์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313978 นางสาวกัลยาณี อิ่มเสถียร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313979 นางสาวชุติกาญจน์ ฉิมพาลี บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีสำราญวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313983 นายอดิเทพ พันชนะ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313986 นางสาวศศิภา สงมา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313990 นางสาวบุญธริกา ศิริผลา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โซ่ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621313992 นางสาวชุติกา ระตะจารุ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี อุเทนพัฒนา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314005 นางสาวบุษราพร ใจทัศน์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314009 นายภาคภูมิ อุปพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314010 นางสาวพัชรินทร์ นนทะมาตร ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314017 นางสาวศุภวรรณ ผลบุตร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314021 นางสาวอาภาภรณ์ พิมพ์นาจ สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี เซนต์โยเซฟท่าแร่ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314022 นางสาวสิรินภา คำเห็น วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปลาปากวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314023 นายสุรกิตติ์ แสนอุบล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314025 นางสาวจิตรกัญญา อินธิบาล บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314026 นางสาวมนัสชนก กลางประพันธ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314044 นางสาวณัฐวดี สาระวิถี การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314045 นายธานิน บริบูรณ์บัญชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314050 นางสาวน้ำทิพย์ ฤาชัยสา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตูนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314057 นางสาวทรรศน์มน มั่นศักดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314061 นางสาวนางสาว รุ่งทิพย์ ศิริฟอง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี เต่างอยพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314067 นายศุภกร มะโนศรี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314072 นายอรรถพล กาฬหว้า ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี บัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314075 นางสาวนภัสกร วิพรหมหา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314084 นายวิษณุ จันทะเเสง อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314086 นางสาวรินรดา ศรีระวงค์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314088 นางสาวนภัสสร มงคลรัฐ การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314090 นายณรงค์ฤทธิ์ นามเสาร์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314100 นางสาวนิรณัย ปานเหลือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี บึงกาฬ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314110 นายกิจภิวัฒน์ จุดดา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314118 นายอาจิณณ์ธรรศน์ ดาคำ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314119 นางสาวสุจิตตรา ยาลัย สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314126 นางสาวทรรศนีย์ แสนสุวรรณ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี แวงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314130 นายสิทธินันท์ เฮ็งเจริญ การท่องเที่ยว ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314133 นางสาววาธิดา กอมสิน สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี นครพนมวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314135 นายพงศกร วงษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองซนพิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314137 นายวิศวกร รักษานนท์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านม่วงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314141 นางสาวชนิกานต์ ไตรยวงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กีฬาดี หนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314151 นางสาววัลลิภา อุทธพันธ์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดอนตาลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314153 นายธนากร หัตถสาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314162 นางสาววิลาวัณย์ สุระชัย อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314168 นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314180 นายปรินทร เหลาแหลม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314194 นางสาวสุนิสา ศรีท้าว สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314203 นางสาวจุฑามาศ แก้วอินธิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานึเคราะห์” กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314217 นางสาวธารีรัตน์ เภาโพธิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314219 นายรัชชานนท์ ปัญญาประชุม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314223 นายรังสิมันตุ์ คำบรรจง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) บธ.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มไทรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314225 นายปฏิภาณ วงค์หนายโกด ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
621314227 นางสาวอาทิตยา อัมพวา สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว