คำชี้แจง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถานที่ห้องสอบ นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (เฉพาะ ค.บ. 4 ปี สาธารณสุขศาสตร์ การท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

ข้อแนะนำในการค้นหาข้อมูล
สามารถค้าหาได้จากช่อง Search โดยระบุได้จากทุกเงื่อนไข ที่แสดงในรายการ
แนะนำให้ใช้งานผ่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาวัดแววความเป็นครู
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ประเภทโควต้า ห้องสอบ สาขาวิชาที่สมัคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ประเภทโควต้า ห้องสอบ สาขาวิชาที่สมัคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710149 นางสาวอิสยาภรณ์ มณีภาสธนภัทร์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710335 นางสาวอาริญา ดงรังศรี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710051 นางสาวสุภารัตน์ ปุริวงค์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710581 นายดนุพล สุนา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710214 นางสาวรินลดา เขตนอก รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710572 นางสาวรุจินันท์ เชียงขวาง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710250 นางสาวตวงพร พลบุรี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710288 นางสาวบัณทิตา อาจวิชัย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710046 นางสาวฐาปณีย์ ศรีส่ง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710397 นางสาวกมลวรรณ พจนา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710101 นางสาวเจนิสา อุ่นเบ้า รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710590 นางสาวเบญจพร ศิริฟอง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710227 นางสาวทักษพร ข่วงทิพย์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710646 นางสาวบงกชพร กัลยาเลิศ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710401 นางสาวอมรรัตน์ แสนณรงค์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710666 นางสาวชลกร วันเสน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710276 นางสาวสายธาร คำทวี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710291 นางสาวณิชากร สุราษฎร์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710036 นางสาวนวนันท์ พลศรีดา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710273 นางสาวศรุตา ปัญญาสาร รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710418 นางสาวธัญลักษณ์ ชุมภูแสง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710255 นางสาวปพิชญา ญาณผาด รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710454 นายสหัสวรรษ รักษาขันธ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710657 นางสาวปรียาภรณ์ ชัยบุบผา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710330 นายทินภัทร เดชป้อง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710606 นางสาวกุลธิดา วิเศษวงษา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710336 นางสาวสุภัสราวรรณ ดอนเคนจุย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710424 นางสาวสุธิตา ใจสุข รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710530 นางสาวมนัญชยา สังหมื่นเหม้า รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710500 นางสาวรชิตา ศักดิ์วิเศษ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710541 นางสาว ศิริวรรณ จันทรสิงห์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710056 นางสาวศิริวรินทร์ จำเริญเศษ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710633 นางสาวศุภัทรินทร์ แก้วประเสริฐ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710623 นายพิริยะพงศ์ ลืออ่อนดี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710649 นายกฤตติชัย พิมทอง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710319 นายชลสิทธิ์ สีสถาน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710184 นางสาวอนิษฐา ธุระพระ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710253 นายณัฐวุฒิ ผิวขำ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710569 นายสหพัฒน์ ประเสริฐสูง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710043 นายณัฐกมล ปาระคะ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710271 นางสาวภิรดา อินทร รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710442 นายชานนท์ เมษา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710497 นางสาวศศิกานต์ อินาลา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710449 นายธนสินธุ์ กุลสอนนาน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710005 นายณัฐสิทธิ์ รัตนา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710667 นางสาวจิตร์ฤทัย ทองจันฮาด รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710229 นางสาวณัฐธิดา เชื้อคำจันทร์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710561 นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710340 นายศักดิ์สิทธิ์ เภาโพธิ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710322 นางสาวแพรวนภา แก้วกันหา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710251 นางสาวพิมพ์ลภัท นาโสก รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710267 นางสาวทิวยากร หาไชย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710461 นายชัชวาล น้อยทรงค์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710662 นายจิรเมธ บุญอุ้ม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710113 นายเฉลิมพันธ์ วังทะพันธ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710084 นายสหัสวรรษ พรมวัง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710515 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710111 นางสาวฑัญธิวา แก้วเคน ให้โอกาสทางการศึกษา หอประชุมจามจุรี 1 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710202 นายสิทธิศักดิ์ นิมิตหมื่นไวย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710493 นายวัฒนะไชย ทะวัง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710635 นายชลธิศ อินทรสิทธิ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710370 นางสาวรัตติกาล พันธ์เสนา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710681 นางสาวพิมลพรรณ ทะรังศรี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710651 นางสาวปรียาพร สุขรมย์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710182 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองจันทร์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710498 นายบดินทร์ อาจวิชัย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710627 นางสาววรรณภา พลเดช รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710228 นางสาวดุจดาว สุทโท รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710574 นายจักริน เหิมหอม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710024 นางสาวกันติยา ไชยปัญหา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710274 นางสาววิภารัตน์ คำชมภู รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710225 นายณัฐวุฒิ วโรรส รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710544 นายชุษณะ แก้วมูล รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710529 นางสาวพิชญา พรหมเปลว รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710551 นายลัทธพล วงค์ไชยสิทธิ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710611 นางสาวภัคจิรา ศรีสร้อย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710139 นางสาวคันธณัช พลวงค์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710517 นายธนพล พรมวิชา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710455 นายวรฉัตร วงษาสนธิ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710474 นางสาวธนพร สลางสิงห์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710638 นายจิรศักดิ์ หลักคำ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710025 นางสาวเกณิกา โฮมวงค์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710394 นางสาววรรณวิภา คำหาญ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710616 นางสาวยุภาพร วงค์เจริญ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710089 นางสาวอนงค์ ภูกองไชย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710457 นางสาวกิตติยา สีเทียวไทย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710070 นางสาวสุพรรณี สุยาราษฎร์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710152 นางสาวอาทิตยา ศรีพจน์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710592 นางสาวรัตนาภรณ์ ลุนลา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710293 นางสาววิภาวี สอนระวัด รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710285 นางสาวศศิธร พานิชกุล รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710042 นางสาวชนิดา จันทร์สองดวง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710246 นางสาววารุณี พ่อคำรักษ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710568 นางสาวอภิญญา บุญสร้าง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710200 นางสาวสุภาวดี จันทรังษี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710135 นายภาณุวัฒน์ บัวมาตย์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710411 นางสาวพัชริดา แสนแพน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710399 นางสาวปริญญาภรณ์ ธงอาษา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710577 นางสาวสุธาทิพย์ อุดม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710142 นางสาวกฤษณา ลาดบาศรี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710534 นางสาวไพริน ใบแสน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710073 นางสาวนิจฉรา หาระโคตร รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710391 นางสาวชลิตา นราษร รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710422 นางสาววิพร เจริญยิ่ง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710570 นางสาวณัฏฐา ฉัตรทอง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710196 นางสาวสุนิตา พัดเปี้ยมา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710071 นางสาวจิรวดี คำผอง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710564 นายธนพัฒน์ จันทร์โสดา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710588 นางสาวสุวิชญา พรหมพินิจ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710468 นางสาวศุทธิณี นาครินทร์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710346 นายธนัตถ์วรรณ ริกำแง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710016 นายอนวัช จันทมาลา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710030 นายราชภัฎ บุญภักดี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710287 นางสาวชลิตา มหานิล รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710573 นางสาวปัทมาพร ยาเสร็จ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710342 นายทัชพล บุญนาชม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710612 นางสาวธิภาพร โอนนอก รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710557 นายธนภัทร ราชชมภู รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710519 นางสาวน้ำฝน สังฆทิพย์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710510 นางสาวจิรัชยา ถาวร รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710057 นายไชยวัฒน์ งาสิทธิ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710407 นางสาวปัทมา โคตรสาลี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710404 นางสาวเพียงฟ้า โพธารินทร์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710129 นางสาวชลดา จุลเทพ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710018 นายสุประกิจ วงค์เตชะ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710173 นางสาวฐิติญา บาคำ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710333 นายพีรวิชญ์ สิทธิไชย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710579 นางสาวฐิติรัตน์ ฤทธิ์สยอง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710525 นายณัฐตินัย พรรณวงศ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710539 นางสาวธนิสร อัมวงศา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710206 นางสาวสุพรรณิการ์ แสงสุวรรณ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710186 นางสาวณัฐริกา สมพินิจ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710283 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนนท์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710309 นายจิตกร ภูคงทอง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710554 นางสาวชิดชนก ทับทิม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710518 นายเขมทัตต์ จันทร์เทาว์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710601 นางสาวสุพิชชา วรรณวาส รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710387 นายภูมิศักดิ์ สิงห์ขันธ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710584 นางสาวจุฬาทิพย์ อินาลา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710527 นายวรปรัชญ์ คำชัยโย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710605 นางสาวพรทิตา ประณมศรี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710028 นายนนธวัฒน์ ฤทธิธรรม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710031 นางสาวศิริลักษณ์ อมาตย์ทอง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710655 นายสิทธิศักดิ์ วิเซีย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710204 นายกตัญญู เจริญมงคล รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710094 นางสาวณัฐฐิณีย์ ศรีคุณ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710041 นายธีรภัทร แสนภูมี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710477 นายวราวุธ ราตรีหว่าง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710523 นางสาวชลธิชา สัตถาผล รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710460 นายธวัลรัตน์ กลางประพันธ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710388 นางสาวพัชริดา พรมจำปา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710088 นางสาวสิริยากร มาลัยตรอง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710178 นางสาวสริญญา พรมโคตร รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710326 นายพงษ์ศธร กษณะสาย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710165 นางสาวศิริวัฒนา ต้อนโสกรี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710354 นางสาวผกาสินี อุ่นวิเศษ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710191 นายพรเพชร นันทะวงค์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710396 นายอรงค์เดช ศรีชมภู รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710275 นางสาวสุวัจนี คำตั้งหน้า รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710154 นายพงษ์ศักดิ์ บุโฮม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710465 นางสาวนุชนาฏ สอนสมนึก รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710661 นางสาวยอดชีวัน คันธี รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710265 นางสาวบุษบา ฤทธิปะ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710019 นางสาวกิตติภรณ์ สอนคร้าม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710357 นายวีระภูมิ บุญทันเสน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710069 นางสาวพิชญา เดชโฮม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710353 นางสาวขวัญชีวัน วานานวงศ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710486 นางสาวณัฐพร ชาภูคำ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710035 นางสาวเมธาวี คำมา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710212 นายอนิรุต แก้วจันทร์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710426 นางสาวอธิญาภรณ์ ธรรมนา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710331 นายอติวิชญ์ โสมแผ้ว รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710363 นางสาวทราวดี นานาวัน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710362 นางสาวพัตรพิมล บัวพรม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710109 นางสาวหทัยชนก อ่อนภูเขา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710349 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเจริญ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710376 นางสาววิลาวรรณ นามเกตุ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710022 นางสาวกนกวรรณ โทพา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710345 นางสาวปาล์มรินทร์ ปะวัดสา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710223 นางสาวศิลป์ศุภา ไชยรถ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710624 นางสาวปนัดดา บุพชาติ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710141 นางสาวอรพิณ เพชรดีคาย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710463 นางสาวรพีพร ฤทธิธรรม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710565 นางสาวศิวะพร แสนมิตร รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710254 นางสาวธนัญญา ไสยาเย็น รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710403 นางสาวพิลพรรณ นามสอน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710013 นางสาวศิริสงกรานต์ กาพย์ไกรแก้ว รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710402 นางสาวภาวินี บุญก้อน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710198 นางสาวศิริพร คำมุงคุณ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710507 นางสาวณัฐริกา แก้วบู่ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710014 นางสาววิชุดา มุมบุญ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710420 นางสาวกัลยาณี สมสวัสดิ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710058 นางสาวสุพิชชา บัวสาย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710532 นายธนากร อุทธาพันธ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710607 นางสาวณิชาพัชร์ ปิตะระโค รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710307 นายสรวิศ งามขำ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710355 นายสิทธิเดช ขำเนตร รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710423 นางสาวโชติกา จันฤาไชย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710091 นางสาวอรปรียา สีหา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710467 นางสาวพัชรา คะเนนิล รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710456 นายภานุวัฒน์ สุทธิประภา รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710306 นายภูวดล เสาหงษ์ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710614 นางสาวสุวภัทร ไชยเพชร รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710473 นางสาวปนัดดา การุณ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710120 นายนิติพงษ์ มุลน้อยสุ รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710312 นางสาวกัลยา ถินนาวัน รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710077 นางสาวกนกพร ตุ่ยไชย รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710093 นายปิยะเทพ บุตรเพ็ง รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621710586 นางสาวเจนจิรา ตั้งศิริปิยธรรม รับตรงอิสระ หอประชุมจามจุรี 1 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ