คำชี้แจง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถานที่ห้องสอบ รอบ 2.2 ประเภทโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอบวันที่ 9 เมษายน 2562

ข้อแนะนำในการค้นหาข้อมูล
สามารถค้าหาได้จากช่อง Search โดยระบุได้จากทุกเงื่อนไข ที่แสดงในรายการ
แนะนำให้ใช้งานผ่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาวัดแววความเป็นครู
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ประเภทโควต้า ห้องสอบ อาคาร สาขาวิชาที่สมัคร โรงเรียน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ประเภทโควต้า ห้องสอบ อาคาร สาขาวิชาที่สมัคร โรงเรียน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312234 นายสิทธิชาติ วันดี เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312241 นางสาวขวัญชนก เฒ่าอุดม เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312243 นายพลนิกร ราชชมภู กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พลศึกษาค.บ. 4 ปี ส่องดาววิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312245 นางสาวนำทิพย์ มาตรา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312248 นางสาวพัชรี ขำชัยภูมิ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พระซองสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312250 นางสาวณัฐฐิณีย์ ศรีคุณ นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312252 นางสาวธัญญานา ลาดี กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312253 นายดุชกาล จันทรังษี เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312255 นางสาวณฐนนท ปิติศิลป์ เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312257 นางสาวธิดารัตน์ สะนะะศุก เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312261 นางสาวธนัชชา ขจรเกษ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312262 นายมนูญ ไชยวาน นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี บ้านม่วงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312263 นางสาวสุภัสสร ทศราช เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เซนต์โยเซฟท่าแร่ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312266 นายวรรณศักดิ์ ดวงคุณ เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312267 นางสาวมุทิตา ศิริฟอง เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312268 นางสาวขนิฐา ฝ่ายสะพือ เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พะทายพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312269 นางสาวศิริมล งอยผาลา เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312270 นางสาวหนึ่งธิดา บุญบุดตะ เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312271 นางสาวสมฤดี ภูชะธง เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312272 นายเตชัส อุทัยวัฒน์ เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312274 นายกิตตินาถ คำภาพันธ์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธรรมบวรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312275 นางสาวชยาภรณ์ สุวรรณเทน เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312276 นางสาวกรรณิการ์ สอนวงค์ษา เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312278 นางสาวปพิชญา นารินรักษ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312280 นายเอกพงษ์ วงศ์สาย เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312281 นายสุริยา ศรีนา เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ด่านม่วงคำพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312283 นางสาวนริศรา แก้วอุ่นเรือน เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312285 นางสาวอรุณรัตน์ ติงมหาอินทร์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312287 นางสาวชลลดา โพธิโคตร เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312288 นางสาวลัดดาวรรณ เคี้ยมก้อม เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312289 นางสาวอริสรา ชัยนามล เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312290 นายทวีพงศ์ เทพิน เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312291 นายศักดิ์สิทธิ์ โสภาจร เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312293 นายธีรภัทร เชื้อดวงผุย บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312295 นายวีรพันธ์ แสนดวง เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ด่านม่วงคำพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312298 นางสาวอธิชา อะสุชีวะ เทควันโด โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312299 นายนราวิชญ์ พูนสุข กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312300 นายธนการ แจ่มสุวรรณ์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พลศึกษาค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312301 นางสาวทิพย์สุดา กลางกำจัด เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี โพนพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312304 นางสาวสุวรรณา วงษ์มีเเก้ว เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312305 นายพรเพชร นันทะวงค์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312307 นางสาวสิริธิดา เกตุไพบูลย์ เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312308 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อพระซอง เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านหนองโพธิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312309 นางสาวเนตรชนก ลุนลา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี คำเตยอุปถัมภ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312311 นายอิสระพงษ์ ถิ่นวิมล เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312312 นางสาวพรสุดา ไตรวงค์ย้อย นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312314 นางสาววรัญญา ใครจันทร์เศรษฐ เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี ด่านม่วงคำพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312316 นางสาวปานวาด เจริญชัย กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312318 นางสาวลัดดาวัลย์ บุระเนตร เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี สกลทวาปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312320 นางสาวรัชติยากร พรมสถาน เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312322 นางสาวดวงกมล พลวงค์ษา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี สกลทวาปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312323 นางสาวปริญญาภรณ์ ธงอาษา เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312324 นางสาวกนกพร ศรีสมัย ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312325 นายวิทวัส ขาวประเสริฐ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312328 นางสาวฐิติญา บาคำ เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312332 นายวิรุฬห์ วงศ์สุธรรม เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ด่านม่วงคำพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312334 นางสาวชลิญญา ยุทธเนตร เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312335 นายณัฐวุฒิ ศรีสิทธิ์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี เดื่อศรีไพรวัลย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312337 นางสาวชมพูนุท ไขไพรวัลย์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312342 นายปัทมากร ปลาทา เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312344 นางสาวศุภางค์ พิมพ์นาจ เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี หนองแวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312348 นางสาวชนัญธิดา สาริสี เรียนดี 852 8 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312349 นายนครินทร์ เหล็งบุญ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ไชยบุรีวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312350 นางสาวสุพัตรา ภูงามนิล เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312355 นายพงศ์พล แก้วก่า กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี บ้านบัวราษฎร์บำรุง พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312357 นางสาวมัลลิกา เถื่อนแก้ว เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312359 นางสาวพิระนันท์ มันอาษา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312363 นางสาวทัศนีย์ ลิภา เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312364 นางสาวสุรีพร จันลาวงศ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312366 นางสาวแจ่มนภา สาระพัฒน์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี โคกสีวิทยาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312368 นางสาววรดา ปุ่งคำน้อย เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี โพนพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312371 นางสาวภาวิดา พิสุทธิ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312378 นางสาวมัสยา ราชพันแสน เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312382 นางสาวชรินรัตน์ กุลภา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312383 นางสาวประภัสสร พ่อบำรุง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312384 นางสาวพรพิมล รัตนะ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312386 นายกตัญญู เจริญมงคล ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312392 นายดนุพล สุนา เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ไชยบุรีวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312393 นางสาวปิรัญญา บุญโต เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี โพธิแสนวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312395 นางสาวพัชชาภรณ์ แสนเมืองโคตร เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312396 นางสาวอนัญญา เมืองพิล เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312398 นางสาวบัณฑิตา ลาวงศ์เกิด เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312401 นางสาวเกวลิน แก้วบัวสา เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี ศึกษาประชาสามัคคี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312402 นางสาวอริตา กองโพธิ์ชัย เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312409 นางสาวฉัตรธิยา ภูมิแก้ว กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312410 นางสาววรมน สุวรรณเจริญ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312411 นายภูมินทร์ ผุยลานวงค์ เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี ร่มไทรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312413 นางสาวพัชรธิดา บุญโคดม เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312415 นางสาวบุณยานุช มาตคม เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี กุดฉิมวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312416 นางสาวณัฐธิดา เชื้อคำจันทร์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312419 นายพิริยะ พลไชย แบดมินตัน โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312421 นายชาคริต ชาคำผง เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312425 นางสาวชลธิชา คำโยธา กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312426 นางสาวสุดารัตน์ มีมา คนดี 13213 13 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สนธิราษฎร์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312429 นางสาวภิญญดา สุขวัน บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านคำชะอี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312430 นางสาวกมลนัทธ์ อามาตย์ทอง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312432 นางสาวอุษา บริขันธ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312433 นางสาวสิริกัลยา บุตรดีวีระวงศ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312437 นางสาวอริศรา พิมพะบุตร เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312439 นายบูรชิต ทองหล้า บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312442 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีบุญจนทร์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี บึงโขงหลงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312443 นางสาวประภัสสร แสนภูวา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312445 นายณัฐพงษ์ เถื่อนฮาวลา เปตอง โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312446 นางสาวสุวรัตน์ เลิศสงคราม เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312449 นางสาวอนงค์ ภูกองไชย เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312451 นางสาวแพรพิไล อาสน์ปาสา เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พรเจริญวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312452 นางสาวชนาทิพย์ เชื้อเพชร เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312454 นางสาวสุมณฑา แซ่ด่าน เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312457 นางสาวนพวรรณ อ่อนหลง เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312458 นางสาวเก็จมณี โวหาร เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312462 นางสาววรรณภา สีสุก เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312463 นางสาวกิติยากร หงแสน เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312465 นางสาวชุลิตา แสงกล้า เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312466 นางสาวศศิวิมล ชัยสิทธิ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312469 นางสาวสุจิตรา พิมปัดชา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312470 นางสาววิสุดา พานสมบูรณ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312471 นายวรินธ์ธร สุวรรณพันธ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี โสกก่ามวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312475 นางสาวอรพิณ เพชรดีคาย เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312482 นางสาวกนกพร ตุ่ยไชย กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312484 นางสาวชนาพร ชุมชัย เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312485 นางสาวธิดา แสนพลอ่อน เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312490 นายบุณยชน ใหญ่สาร ลีลาส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312492 นางสาวภิรดา อินทร เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312494 นางสาวภัทราภรณ์ ลือรินทร์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312495 นางสาวณัฐสุดา วงศ์ศรีลา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312500 นางสาวสุนิตา จำปาสิทธิ์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312505 นางสาวพรทิตา ประณมศรี เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312506 นางสาวธนานันท์ ศรสุราษฎร์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312507 นางสาวสุภานัน อินคำน้อย เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312508 นางสาวยุพาวรรณ เคนไชยวงศ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312511 นางสาวอรจิรา อุปรีย์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312512 นางสาวนีรนุช สุนทรา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312514 นางสาวจิลดา สอนสมนึก เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312515 นางสาวสุกัญญา ศูนย์ดำ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312516 นางสาวพวินวิกา ไชยตะมาตย์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312517 นายทยากร ทินบุตร กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312518 นางสาวประทิมพิศ คำสุโพธิ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312519 นางสาวภูศลิษา อัคราช เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312520 นางสาวกัลยาณี สมสวัสดิ์ เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312522 นายนายนัฐภัค ไชยคุณ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312523 นายนนท์ธวัช ผ่านสุวรรณ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312525 นายอัครพล สอนวงษา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312527 นางสาววราภรณ์ จันทาศรี เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312528 นางสาวณัฐชยา จันทร เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312531 นางสาวสุทธิดา จันสิมมา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312532 นางสาวธิดา คำทะเนตร เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี ดงมะไฟวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312533 นางสาวอาทิตยา ศรีพจน์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312534 นางสาวสิทธิวดี บุตรโคษา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312535 นางสาวศิริโชค น้อยบล เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312536 นายทักษิณ คะสาราช เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312538 นางสาวจิดาภา อ้วนแก้ว กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ไชยบุรีวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312541 นางสาวชลิดา สุดตา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312542 นางสาวไข่ขวัญ พิมชาติ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312543 นางสาวอัมพร รักดี เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี หนองแวงวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312545 นางสาวสุดารัตน์ ไตรวงค์ย้อย เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312548 นางสาวกาญจนา ออระศรี เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312549 นางสาวพัชราภา สังคำพันธ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312551 นางสาววลัยรัตน์ ศรีเมือง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312552 นางสาวนริศรา พลสุวรรณ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312553 นางสาวสุพรรณิกา บู่ทองมา เรียนดี 851 8 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี คำเพิ่มพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312557 นางสาวศิริลักษณ์ เดชฤาชา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312559 นางสาวนุตประวีณ์ อินธิสิทธิ์ เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312561 นางสาวจริยา จันทะรังษี เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312563 นางสาวสุจินดา จุลขันธ์ เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312567 นางสาวสิรินญา ปานทะเล เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ศรีชมภูวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312569 นายธรรมรัฐ สมบัติดี ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312575 นางสาววิชุดา เฮียงราช เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312579 นางสาววิมาลา ฮาดปากดี ดนตรีสากล ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุสุมาลย์วิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312581 นางสาวกมลชนก แก้วบู่ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312584 นางสาวจุฬารัตน์ โพธิน เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312585 นายอรรถพล ศรีโสดา บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี อ้อมอารีพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312586 นางสาวสุภาพร เรืองจิตร์ เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี โคกสีวิทยาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312587 นางสาวศิราภรณ์ ตุยชัยภูมิ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312588 นางสาวเบญจวัลย์ มินิชิตร์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี โคกสีวิทยาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312589 นางสาวนิธิพร ยะคำสี เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312590 นางสาวสุกัญญา สมรฤทธิ์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312591 นางสาวอิงอร พันป้องซอด วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312592 นายสถาพร วงค์หนายโกด บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312593 นางสาวกาญจนา ท้าวด่อน เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312595 นางสาวพรรณนิภา ยตะโคตร เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312597 นางสาวกันติยา ไชยปัญหา เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312598 นายดนุนันท์ มาปัน เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312599 นางสาวสุภาวดี บุพศิริ เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312603 นายธนาธิป เลิศสงคราม เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312604 นางสาวนิตติยา สุวารี เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312605 นางสาวพิมพ์วิมล โถชัยคำ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312606 นางสาวสิริเพ็ญ ไชยสุทัศน์ ขว้างจักร โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312610 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312613 นางสาววิไลวรรณ ไขกะวิง เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธรรมบวรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312616 นายอัฐพล กรุณานำ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธรรมบวรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312618 นางสาวสุพิชชา วรรณวาส เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312619 นายกู้เกียรติ บุระพันธ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312624 นางสาวสุดารัตน์ สิมพานดง เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ท่าแร่ศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312625 นางสาวอรสา ศิริมะณี เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312627 นายวรเชษฐ์ แดนอรุณ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312629 นางสาวปภัสร ดวงสนิท เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312633 นางสาวสาวิตรี บุญอุ่น คนดี 13213 13 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ไชยบุรีวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312636 นางสาวจิราวรรณ บุตรพูล เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สาขาคำเพิ่มพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312639 นายวสันต์ กมลรักษ์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312640 นางสาวสุธาสินี โคตรธรรม แบดมินตัน โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312641 นางสาวกษมา นันทราช เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312643 นางสาวศิริลักษณ์ วงค์เครือสอน เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312645 นางสาวสุวภัทร สีแสง เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312648 นางสาวพิชาณิกา ไชยพรหม เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312649 นางสาวธิดารัตน์ ลาวงศ์เกิด เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สาขาคำเพิ่มพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312650 นายทัศนัย คำแสนราช เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ดงมะไฟวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312653 นางสาวศศิกานต์ ผาลคำ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312654 นางสาวธิติยา พิศสุวรรณ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ดงมะไฟวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาประชุม เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ดงมะไฟวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312657 นางสาวพรชิตา บุนนท์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312663 นายภูมินทร์ ไชยพิคุณ วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี อุเทนพัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312664 นางสาวผกาสินี อุ่นวิเศษ แบดมินตัน โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312665 นางสาวอรวี นาคอรุณ เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ดงมะไฟวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312667 นางสาวปวีณา ด่างเกษี เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312668 นางสาวชลธิชา วังวิสัย เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พะทายพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312669 นางสาวจุฬาวรรณ พันธุ์ทอง เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312670 นายรัฐพล แจ้งใบ ดนตรีพื้นเมือง สุรอุทก อาคาร 1 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312671 นางสาวภูสุดา ธนะวัง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312672 นางสาวพรรณอุษา กุศลมานิตย์ เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312673 นางสาวฐิติรัตน์ แสงโยน เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ปลาปากวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312676 นางสาววริศรา มาลาอ่อน เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312677 นางสาวกนิฐา แสงสุวรรณ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312678 นางสาวนฤมล พ่อขันชาย กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ปลาปากวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312681 นางสาวชาลิสา แสงทอง กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312682 นายพัฒพงษ์ วงศ์สีดา ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312683 นางสาวจุฑามาศ สิทธิโชติ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี โซ่พิสัยพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312685 นางสาวธมนวรรณ เยาวศรี เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พะทายพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312689 นางสาวจิราวรรณ วงศ์ประทุม เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312690 นางสาวทรายประกายแก้ว ประกิ่ง เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312691 นางสาวจุฑาทิพย์ สกุลทอง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312693 นางสาวคันธณัช พลวงค์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พรเจริญวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312696 นางสาวมณีรัตน์ ผ่านเมืองปาก เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312698 นางสาวนาตยา ไชยเชษฐ์? เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312699 นางสาวกรประไพร สุวรรณไสย เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312700 นางสาวรัตนาพร เสียงล้ำ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312703 นายณัชธรพงษ์ ชานันโท กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312705 นางสาวสุดาพรรณ เชื้อคมตา เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312708 นางสาวกัลยา เชื้อคนแข็ง เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312717 นางสาวเรณุกา หาญภูบาล วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312718 นางสาวธารารัตน์ สูญราช เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312719 นางสาวไพลิน ปานแก้ว เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312720 นายธนาธร คนหาญ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาสวรรค์พิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312721 นางสาวพัชนี สุขสร้อย กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312722 นายบารมี รุ่งโรจน์ แบดมินตัน โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312730 นายอภิวัฒน์ ไพศาลธรรม เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312734 นางสาวช่อผกา สุวรรณการ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312735 นางสาวทิพย์สุนีย์ ธะนะเหลา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312753 นายเอกณัฐ ศรีสร้อย บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312761 นางสาวอารียา แสนโสม เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312762 นางสาวอรสา โยลัย เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312764 นายสุรชัย ไพเราะ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312776 นางสาวรักษ์ตะวัน ถาพิลา เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312777 นางสาวพรหมพร เหลาพรม กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312779 นางสาวสิริวิมล ทะวงศ์นา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312793 นางสาวกิตติยา คะสุดใจ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312794 นายอลงกรณ์ นานคำ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312796 นางสาวอิสยาภรณ์ มณีภาสธนภัทร์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312797 นางสาวสุชาดา คำฤาเดช เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312798 นางสาวปวีณา ชื่นใจ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312799 นางสาวไอละดา แสนพงษ์ เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312806 นางสาวรัตติยาภรณ์ นานวน เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312807 นายธนวัฒน์ โคระดา เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312811 นายประกฤษฎิ์ ภูวิจิตร เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312814 นางสาวศุภรการณ์ ผิวขำ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี คำชะอีพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312824 นางสาวเกวลิน นนสะเกต เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312829 นางสาวเนตรนภา จูมสีสิงห์ เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312834 นางสาวเขมิกา คุณบุราณ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312839 นายธนภัทร เจินทำ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312845 นายธีรพงษ์ มะลิทอง ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312846 นางสาวนภัสสรณ์ โพธิราช เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี บึงกาฬ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312847 นางสาวมินตรา คลอดกลาง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312849 นางสาวพัชรานันท์ สมานมิตร เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี สนธิราษฎร์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312850 นางสาวมณีรัตน์ เพตาเสน เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312852 นายนภัทรดิสรณ์ เพชรเจริญกูล เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี บ้านแสงอรุณ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312853 นางสาวพักตร์วิภา มูลศรีนวล เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312854 นางสาวจันทมณี สิทธิไชย เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312855 นางสาวสุดารัตน์ ยางธิสาร กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312856 นางสาวสุนันทา แก้วดี เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312858 นางสาวภัสราภรณ์ จิตบัวลอย เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312859 นางสาวจุฑามาศ โคตรวงษา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี ชุมชนบ้านปากชม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312861 นางสาวนัฐติกา อนุญาหงษ์ เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ค้อวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312862 นางสาวสุชาดา พลนิกร เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312863 นายสุทธิพงศ์ เสน่ห์ดี แบดมินตัน โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312864 นางสาวลลิตา มนต์อินทร์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312866 นางสาวกฤติยา อุทำกา เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312867 นางสาวกนกวรรณ คุยม่วงพันธ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ด่านม่วงคำพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312868 นางสาวสุกัญญา นูคำดี เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี บึงกาฬ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312869 นางสาวนิภาดา เพชรกันหา เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312874 นางสาววิยะดา เดชโฮม เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312875 นางสาวจิดาภา เชื้อดวงผูย เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312878 นางสาววิชชุดา คุณวันดี เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312881 นางสาวธิติมา ทัศคร เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312883 นางสาวจิราภา ชาลี วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312884 นายธีรภัทร์ เภาโพธิ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เต่างอยพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312885 นางสาวลลิตา อุ่นศิริ เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312886 นางสาวจีดานันท์ มีบุญ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312887 นางชรินรัตน์ จันทา เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ท่าจำปาวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312889 นางสาวศิริวัฒนา ต้อนโสกรี กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312890 นางสาวมินตรา ศิริบำรุง เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312892 นางสาวนิษาชลล์ สิมสะกะ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312896 นางสาวอัญชลี พวงพั้ว เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312897 นางสาวปวีณ์นุช โคตรตาแสง เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312901 นายประกายเพชร มีภูคำ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312903 นางสาวศศิมา มาตราช เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312904 นางสาวลัดดาวัน จันสุตะ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312905 นางสาวณิชารีย์ พรหมราช เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312907 นายจตุพล ลาคำ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312910 นางสาววิมลฉัตร โทษาธรรม เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312911 นางสาวณัฐฐินันท์ พรรณขาม เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312912 นางสาวสุทธิกานต์ ไชยทองศรี เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี คำชะอีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312914 นางสาววิดาพร สารสิมมา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี หนองแวงวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312915 นางสาวนันท์ณภา สิงห์งอย เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312916 นายธนธรณ์ จูมจันทา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312917 นางสาวยุพารัตน์ กิ่งพรมภู เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี โพธิแสนวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312918 นางสาววิจิตรา สารีเพ็ง เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312919 นางสาวปาริฉัตร ยะไชยศรี เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312922 นางสาวสุชานันท์ นามเสาร์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312923 นางสาวศิริลักษณ์ เพริศแก้ว กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312925 นางสาวศศิมา พันพิม เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี บ้านข่าพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312930 นายนครินทร์ คำมุก เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312931 นายเมธัสไท เรืองชัย เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312935 นางสาวอมรทิพย์ ปีพิมพ์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เต่างอยพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312937 นางสาวพิยดา บุตรโคษา เรียนดี 852 8 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี โพนพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312938 นางสาวกมลชนก ศรีสอาด เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312941 นางสาวจุฬาลักษณ์ เหลาพรม เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312942 นายกิตติธัช พละเสน ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มไทรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312943 นางสาวดุจดาว สุทโท เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312944 นางสาวอรสา ทูลไชย เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312945 นายทัศภร ไขประภาย เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312946 นางสาวอัญมณี ดอนมืด เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312947 นางสาวรมย์ธีรา ปิลอง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312951 นางสาวธวัลชนก การิก คนดี 13213 13 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312956 นางสาวกีฏยา บ่อคำ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312960 นายภาณุ สุขสร้อย เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312967 นายโชติพงศ์ สุวรรณชัยรบ เรียนดี 851 8 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312968 นางสาวพิรดา อุ่มภูธร เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312969 นางสาวชลลดา นาซาน เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312973 นายณัฐพงษ์ อัครจันทร์ เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312975 นางสาวพาทินธิดา วงเจริญ เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312976 นายสมประสงค์ มอญปาก เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312977 นางสาวเรธิตา งานโคกสูง เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312979 นายทศพร กาญปัญญา กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312981 นายภูวินน์ อินธิแสง ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มไทรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312983 นางสาวลลิดา ทัศพงค์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312987 นางสาวจารุวรรณ ติงมหาอินทร์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี บ้านบะหว้า พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312988 นายพีระพัฒน์ จังคุณดี เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312989 นายพงษ์ศักดิ์ บุโฮม กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สาขาคำเพิ่มพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312992 นางสาวนัทธิวา วงค์คำ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี โพธิ์ชัยทองพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312994 นายพงศ์ธณัฐ วงศ์สุเพ็ง ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312996 นายวีระยุทธ ดวงสุภา แบดมินตัน โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312998 นางสาวประภาสิริ ชูรัตน์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621312999 นายอโนชา หัดทอง ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313000 นายณัฐวัฒน์ สายธิไชย เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313005 นางสาวมุทิตา ถานทองดี คนดี 13213 13 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313008 นางสาวชนม์นิภา ชาวหนองแสง เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พรเจริญวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313009 นางสาวเนื้อทอง ดอกดวง เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313011 นางสาวมยุลิน สุวรรณชัยรบ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313012 นางสาวอนุสรา หาดทวายกาญจน์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313013 นางสาวพัชรีย์ จำปา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313014 นางสาวจิดากาญจน์ ลีจันทึก คนดี 13213 13 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313016 นางสาวพวงคูณ โกพลรัตน์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313017 นางสาวเอมวิกา แก้วชุมภู เปตอง โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313020 นางสาวศิริภาพร พ่อสาร เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313022 นางสาวนุสบา อินธิสาร เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313023 นางสาวชนิกา เมืองโคตร เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313025 นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313026 นางสาวปัทมา วรรณโสภา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313028 นายเอกชัย มณีสุทธิ์ ดนตรีสากล ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านหนองแวง พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313029 นางสาววรกมล อวนพล เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เต่างอยพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313030 นายธีระวุฒิ บุตรสุวรรณ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313033 นายตุลา รักษาภักดี เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313037 นางสาวศิริลักษณ์ อมาตย์ทอง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313038 นางสาวพรนิภา ชายเกตุ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313039 นายธนกร หันจางสิทธิ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี บ้านม่วงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313040 นางสาวเอมิกา การะเสาร์ เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี เต่างอยพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313043 นางสาวรัชนีกร เคะนะอ่อน เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี เต่างอยพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313045 นางสาวพัชนี คนไว ชกมวย โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313046 นางสาวเพชรรัตน์ สุพร ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ผึ่งแดดวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313047 นางสาวสตพร สีลาพัฒน์ เรียนดี 852 8 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313048 นางสาวนุชบา โสดาพรม เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313052 นางสาวปริยดา ผาแดง เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313053 นางสาวจินตนา คะปัญญา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี กุดเรือคำพิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313054 นางสาวพรวิลัย บรรดาศักดิ์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี กุดเรือคำพิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313055 นายธีรภัทร ไพใหล เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313060 นางสาวน้ำฝน ศรีเป้า เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี บึงโขงหลงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313061 นางสาวสุทาทิพย์ สิทธิ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313064 นางสาวณัฐริกา แสนเสนา เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313065 นางสาวชญาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313068 นางสาวอรสา ประทิสังข์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี ด่านม่วงคำพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313071 นางสาวธนันดา เนยดอน เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313073 นางสาวสุพรรณี ลาวิลาศ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313077 นางสาวศศิธร มัยวงศ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาเดื่อพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313078 นางสาววัทนวิภา มัยวงค์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาเดื่อพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313079 นายจรินทร์ แก้วอุ่นเรือน ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313081 นางสาวมรรชมณ หลาบเหมทุม เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313082 นายฐิฏิกรณ์ สมหมั่น คนดี 13213 13 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313086 นายไลคิม เช เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313089 นางสาวสุจิตรา จรูญจิตร์ เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313091 นางสาวปวีณา ปลิงกระโทก เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313093 นางสาวกัลยาณี ลีละครจันทร์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313095 นายพลวัต รองวัตตะ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313096 นางสาวณัฐฑิตา เสนจันตะ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313098 นางสาวปนัสดา สมหมาย คนดี 13213 13 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313100 นางสาวภควดี แก้วมี เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี บึงกาฬ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313101 นางสาวจิราวรรณ แสงสุวรรณ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313102 นางสาวเหมือนฝัน จักรเครือ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313104 นางสาวกีฬาภัทร วิญญาสุข เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313105 นางสาวอรทัย ศรีพลพา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313106 นางสาวญาดา ยะภักดี เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313107 นายธนกฤต สายกมล เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313108 นางสาวกิตติวรรณ ยางธิสาร เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313109 นางสาวเธียรฉันท์ ยี่วาศรี เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313110 นางสาวศิริวรินทร์ จำเริญเศษ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313111 นางสาวนันทิตา อิมี เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313114 นางสาวอุษณี ทัศคร เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313115 นายภูมิภัทร ปาวี เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313117 นางสาวชนัญญา คนหาญ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313118 นางสาวสุธินันท์ สาริคา เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313126 นางสาวนันทวัน มหาวงค์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313127 นางสาวเมธาวี ใครบุตร เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313129 นางสาวสุนิษา ผาณิบุศย์ เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313130 นางสาวชนกานต์ คำภูษา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313134 นางสาวกุลสตรี ท้าวเนาว์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313135 นางสาวธันยาพร กำบัง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313136 นายเอกเทศ มุลน้อยสุ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลทวาปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313138 นางสาวพรรณวดี ธิวโต เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313139 นางสาวณัฐธิดา มหาวงค์ คนดี 13213 13 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313140 นายปัณณวัตร ทานาลาด เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313142 นางสาวธมนวรรณ วงค์ศรีชา เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313143 นายณัฐพล มหาวงศ์ นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313145 นางสาวศิรภัสสร อินธิแสง เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี อนุบาลสกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313149 นายนางสาวจิตรรัตน์ เรืองคำ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313151 นางสาววิยดา อุดรทักษ์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี โพธิแสนวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313152 นายมงคล จินาเสน ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313153 นางสาวกนกวรรณ ลีทอง เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313156 นางสาวภูริชญา สุธรรมแปง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313157 นายวชิรเมธี ศรีวิภักดิ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313158 นายทรงเดช สุนารักษ์ วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี การกุศลวัดบูรพา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313159 นายธนากร แพงศรี วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313163 นายกฤตภาส โยระบัน บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313164 นายวิษณุ นานาโพธิ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313169 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัยวงศ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313170 นายอนุวัฒน์ บุระทานัง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313173 นายเฉลิมพันธ์ วังทะพันธ์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313174 นางสาวจิตรา คำสี เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313176 นายชัยภัทร ไชยมะชิม เรียนดี 851 8 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313177 นางสาวอรวรรณ มณีวรรณ เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313186 นางสาวอรัญญา วงศ์งาม เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313187 นางสาววิภาวี สอนระวัด เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313189 นายพงศกร ผลาจันทร์ บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313191 นางสาวปนัสยา มาทสุทธิ์ วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313193 นางสาวปองปภัส สุริเย เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313197 นางสาวสิริรักษ์ แสนอุบล เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313199 นางสาวทิฆัมพร ประเทพา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี โพธิแสนวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313200 นายพรชัย ศรีแก้ว ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313201 นางสาวพรธิตา สายสินธุ์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313203 นางสาวกาญจนา ไชยริบูรณ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พะทายพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313206 นายภานุเดช โคธิเสน เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313207 นางสาววิริยา บับพาน ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี คำชะอีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313209 นางสาววัทนวิภา โพชะโน เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313211 นางสาวณัฐริกา สุขทองสา เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313214 นายณัฐภัทร สรศิลป์ ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313215 นางสาวภัคพร ศรีบัญตะ คนดี 13213 13 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313216 นางสาวธิวาพร เชื้อคำเพ็ง เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313217 นายณัฐพงษ์ หลาบโพธิ์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313219 นางสาวปาราเมศ นามศรีเมือง เรียนดี 851 8 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313221 นายนนทวรรธ นันโท เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313222 นายณัฐชนน แสงโพธิ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313223 นางสาววราภรณ์ ชนะพจน์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313225 นางสาววริษฐา เชียงไขแก้ว เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี โพนพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313226 นายอานนท์ จันทะพันธ์ กรีฑา โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313227 นางสาวทิพเนตร พรมเสนสา เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี โพนพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313232 นายวัฒนะไชย ทะวัง เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313234 นางสาวนิติยา ฟองอ่อน เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313236 นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313238 นายทรงภพ ต้นศรี ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313239 นางสาวชลลดา ไมสุพรรณ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313241 นางสาวปวีณอร นามเดช เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี แวงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313242 นายธิชานนท์ หระวงษ์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313245 นางสาวอัจฉริยา นามวงษา เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313249 นายธวัชชัย บุญพินิจ เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313250 นางสาวจุฑามาศ คะพันธุ์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313251 นางสาวสุทธิดา นามเกตุ เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313252 นางสาวจริยา ลาสนธิ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313257 นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย์ เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313258 นางสาวกัญญาวีร์ วิภาวิน เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313259 นางสาวอภิสรา ราชบรรเทา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313260 นางสาวคูณศิริ หูมแพง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313261 นางสาวรุ้งราวัลย์ ลือประสิทธิ์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313262 นางสาวอทิตยา อนุสนธิ์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313263 นายสุริยา สมผล เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313264 นายเมธัส แก้วฝ่าย เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313265 นางสาวทิพยาภรณ์ สีเทียวไทย เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313268 นางสาวญานิกา บัวชัย เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313269 นางสาวอัญชัน เมืองโคตร เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี หว้านใหญ่วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313270 นางสาวชนิภรณ์ แก้วเคน เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313273 นางสาวณัฐกานต์ ตรุวรรณ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313275 นางสาววรรณิศา อินเมืองแก้ว เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313277 นางสาวปัทมาวรรณ พันพิลา เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313281 นายนพรัตน์ ร่มเกษ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313283 นายวรพันธ์ สารสิทธิ์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313284 นางสาวนันทัศพร งิ้วโสม เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313287 นางสาวอารีรัตน์ คำงา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313290 นายฐากูร สำราญพัด เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี ส่องดาววิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313291 นายอดิศร โถแก้วเขียว กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313293 นางสาวธนภรณ์ อาสาพล เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313296 นางสาววรยา ศรีสว่าง เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313297 นายอนาวิล ศรีวรกุล บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313298 นางสาวสุกฤษตา กุดวงค์แก้ว เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313299 นางสาวนัทชดา จิตรจักร์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี บึงกาฬ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313302 นางสาวธีริศรา แก้วบัณฑิต เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313305 นายอชิตะ ศรีวรกุล บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313307 นางสาวสิริยากร ญาติบำรุง เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313314 นางสาวณัฐธิดา วันดี เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313316 นางสาวนลพรรณ ศรีมุกดา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313317 นางสาวณัฐนิช โถชาลี เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313318 นางสาวนริศรา คุรุศาสตรา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313319 นางสาวอารียา ขันทะชา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313321 นางสาวอังสุมาลี กาญจนราช เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313322 นางสาวนภาภัทร แสนโสม เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313323 นายเบญจมินทร์ กวางตุ้ง ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313332 นายนัทพงศ์ สุจริต วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313333 นายวุฒิกรณ์ ลาดละคร ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313335 นายภาณุวัฒน์ คำภู กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พลศึกษาค.บ. 4 ปี ส่องดาววิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313339 นางสาววรดา ทำมาน้อย เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313340 นางสาวณัฐกานต์ บัวอ่อน เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313341 นายณัฐพล อัคนิจ บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313342 นางสาวมณฑิรา แสนมณี เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313345 นางสาววันเพ็ญ ใครบุตร เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี ท่าสงครามวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313346 นางสาวอินทิรา เหลาแตว เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313348 นางสาวอาทิตยา ศูนย์ศร เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313350 นางสาวชนิกา วงศ์เครือศร เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313351 นางสาววัชราพร โจมมั่น เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาเดื่อพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313352 นายวีระพงษ์ ภูนาเชียง ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313353 นายสุทธิชัย มูลอาษา กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313354 นางสาวสุธิดา ตุลาคม เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี บ้านไคสี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313360 นางสาวสุพัชรี ถิ่นจันทร์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313361 นางสาวรสา ช่วยกายตูม เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313362 นางสาวประภากานต์ สุริวรรณ์ เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313363 นางสาวจุฑารัตน์ โสมรักษ์ เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313366 นางสาวเมธาวี คำมา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313367 นางสาวนุชรินทร์ ทศราช เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313371 นางสาวจิตตรา เติมประชุม เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313372 นางสาวกุลจิรา สีหนาท เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313375 นางสาวฐิตารีย์ แสนนาม เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313376 นางสาวชไมพร ไชยคำทอน เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313381 นางสาววิลาสินี แสนดวง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313383 นางสาวกวินทิพย์ สยามา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313384 นายศุภกิตติ์ ชูทรัพย์ประเสริฐ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313388 นางสาวมัญชุลิกา จ้งจันศรี เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313389 นางสาวอรปรียา วรพันธ์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313392 นางสาวตระการ เจริญรัตน์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พรเจริญวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313396 นายปริพัตร คนหมั่น เทควันโด โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313399 นางสาวรุจินันท์ เชียงขวาง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313400 นางสาวรังสิมา อุปพงษ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313402 นางสาวพัชรินทร์ ยืนนาน เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี คำชะอีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313403 นายวิชญ์พล บุญรักษา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313409 นางสาวภานุมาส หล่อขุมทอง ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี บุ่งคล้านคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313410 นายธีรภัทร พรมแสง เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313411 นางสาวรุ้งพร เวียงสมุทร เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313419 นางสาววนัสนันท์ ศรีสะอาด เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313421 นางสาวศิลป์ศุภา ไชยรถ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313423 นางสาวสุวิมล ดีดวงพันธ์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี ดงเย็นวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313424 นายธวัชชัย ตันสมรส เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313425 นางสาวสุธิดา ศรีวงศ์ นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313436 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญชาญ เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313437 นายจิรายุ คำทะเนตร ดนตรีสากล ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313439 นางสาวสุนิสา เสนานาม เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313440 นางสาววารุณี พ่อคำรักษ์ แบดมินตัน โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313441 นายชัชวาล น้อยทรงค์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313445 นางสาวจตุพร สุคำภา ดนตรีพื้นเมือง สุรอุทก อาคาร 1 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313446 นางสาววันเพ็ญ พลวงค์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313447 นายภควันต์ อุ่นชัย คนดี 13213 13 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313452 นางสาวนภเกตน์ โคตรชุม กิจกรรมทั่วไป สุรอุทก อาคาร 1 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313460 นางสาวพิชามญชุ์ เรืองศรี เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313461 นางสาวปนัดดา สุวรรณพันธ์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313463 นายสหพงษ์ สอนรมย์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313468 นายอัมรินทร์ อินธิบาล คนดี 13213 13 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313469 นายเกียรติภูมิ แสนโสม เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี คำชะอีพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313470 นางสาวพรพิมล พลราชม เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313474 นางสาวพุธิตา ราชนา กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313475 นางสาวอมรรัตน์ จันทเพ็งเพ็ญ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313477 นางสาวสิรินยา เข็มรัตน์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313480 นายกิตติศักดิ์ ถิ่นตองโขบ คนดี 13213 13 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313481 นางสาวธัญสุดา อุปพงค์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี โพธิแสนวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313484 นางสาวศศิธร กลางประพันธ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313488 นางสาวปรัธยาน์ โพธิ์สาราช เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313489 นางสาวอริสา ศิลารักษ์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313491 นายธีรวัฒน์ ไชยสุข เรียนดี 851 8 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313492 นายพัฒน์พงษ์ ดวงเกตุ เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ปากคาดพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313494 นางสาวสุภาวดี อนุญาหงษ์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313495 นางสาวอาทิตยา มะณีรัตน์ เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313496 นายยศธนา โลกลินไลน์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313497 นางสาวพิมพ์ชนก กุลอัก เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313499 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนนท์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313502 นางสาวชลธิชา นาวงค์หา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313503 นางสาวศรัณย์รัช อุ่นเสนีย์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313504 นางสาวปิยะฉัตร ไพภิบาล เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313505 นางสาวศุภนิดา พุทธแพง เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313506 นางสาวพิชญา ลีนาลาศ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313510 นางสาววิภารัตน์ คำชมภู เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313514 นางสาวรชิตา ศักดิ์วิเศษ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313515 นางสาวปะวี แข็งแรง คนดี 13213 13 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี นวมินทราชูทิศ อีสาน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313516 นายภาณุวัฒน์ ข่วงทิพย์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313519 นางสาวกมลชนก ทิพย์คำมี เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313521 นางสาวมานิตา พิพิทธภัณฑ์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313522 นายพงษ์พล นารี เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313523 นางสาวมนัญชยา สังหมื่นเหม้า เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313526 นางสาวเสาวลักษณ์ อนันตะบุตร เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313527 นางสาวทัชฌา มีทองเหลา เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313530 นางสาวศิรินาฏ บงบุตร กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พะทายพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313531 นายชัยวัฒน์ สะดวก ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313533 นางสาววิศัลย์ศยา ดาบพลอ่อน เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313535 นางสาวธีนิดา พรหมเมือง เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313536 นางสาวนรมน เดชโฮม เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313537 นางสาวสุทธิดา นิยมการ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พรเจริญวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313539 นางสาวปิยะดา เชียงเครือ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313540 นางสาวปภัชรา แก้วมะ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313541 นางสาวสุจิตรา ศรีหาราช กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313542 นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภูษา เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313547 นางสาวกาญจนา ไชยโชติ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313548 นางสาวปริญญา รมราศรี เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313549 นางสาวผการัฐ พรหมดิเรก เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313551 นางสาวบุษบา พละสินธุ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313552 นางสาวอันวา กัลยาพงษ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313554 นางสาวพิมพ์วิภา ศรีรัง เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313555 นางสาวภควดี พิมพรภิรมย์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313556 นายพงษ์ศธร กษณะสาย กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313559 นางสาวสุพัฒน์ศร จันทะมาตร เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313562 นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศสงคราม ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313563 นางสาวนุชจรี วงค์กระโซ่ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313569 นายธนโชติ จันทร์หม่อน เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313570 นางสาวพิมภกา เกื้อปัญญา วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313574 นายปกรณ์ สุแพง เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313580 นายก้องกิดากร แก้วพาปราบ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313584 นางสาวศศิกานต์ จิตจักร เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313585 นางสาวกรรณิการ์ สมบัติ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี บุ่งคล้านคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313586 นางสาวไพรินทร์ งับแสนสา เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี บ้านม่วงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313587 นางสาวณัฐวรรณ มูลสา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี นาแกพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313589 นางสาวจิตราภา เพ็งสว่าง เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313591 นางสาวอัญมณี สรวงศิริ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313593 นางสาวสัมฤทธิ์ เจริญรส เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313595 นางสาววิไลภรณ์ หาคำ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี หนองแวงวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313597 นายชินวัตร ไชยชาติ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313599 นายชลชาติ มนอิน ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313604 นางสาวพิชญา แก่นดี เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313605 นางสาวสุมัชฌิมา สอนคะ นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313606 นางสาวอารียา ผาด่านแก้ว เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313611 นายภพชนก เชื้อดวงผุย คนดี 13213 13 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313614 นางสาวพินธิกร นามขันคุณ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี การกุศลวัดบูรพา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313615 นางสาวอภัสรา ไฮวัง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313616 นางสาวเชษฐ์ธิดา โพสา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313619 นายธีรนัย ภาคภูมิ ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313620 นายเปรม เอ้มะราช เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313621 นางสาวณัฎฐากร ก้านศรีรัตน์ นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313623 นายศิวพรหม ต่ายเนาดง เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313627 นางสาวสรัลพร ทอนฮามแก้ว เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313628 นายพีรวิชญ์ แสนคุณท้าว ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านแพงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313629 นางสาวขวัญชีวา ฉิมแสง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313639 นางสาวอัจฉราพร เทวรัตน์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี คำเพิ่มพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313640 นางสาวจันทมาศ อดทน เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313641 นายวรวุฒิ ชัยภูมี เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313644 นางสาวปณิดา ปัททุม เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313645 นายณรัชตะ มลาวาสน์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313651 นางสาวพิมประภา คำปัน กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มุกดาวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313656 นางสาวสุพาลักษณ์ สระบัว คนดี 13213 13 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313660 นางสาวอทิชาดา มุขเสือ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาไทยค.บ. 4 ปี หนองหิ้งพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313661 นางสาวสุพิชญา อุทโธ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313664 นางสาวมาริสา ไชยตะมาตย์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนาเวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313665 นายธรณินทร์ สุพร เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313667 นายนิธิภูมิ เสรีตระกูล เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313668 นางสาวมนสิชา สีทอน เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313672 นายพลกฤต วะชุม เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313673 นางสาวมัลลิกา ไชยเพชร เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313674 นางสาวจิตสุภา นันทะพันธ์ บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พรเจริญวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313676 นางสาวเสาวณีย์ สีไว เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313677 นายเกียรติศักดิ์ โคตรสมบัติ ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313679 นางสาวสุภาทิพย์ บุญตั้ง กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313683 นายณรงค์ศักดิ์ ไชยโคตร คนดี 13213 13 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313685 นางสาวรุ่งทิวา นุกานนท์ เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313686 นางสาวชลีกร โสภา เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313689 นางสาวมณิชญา นาฤทธิ์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313691 นางสาวรุ่งบุรพา สีกานิล เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313692 นางสาววรนิษฐา แสงไทย เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313694 นายทิวากร ภูยาทิพย์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313696 นางสาวภคมน มูลเมืองแสน เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313698 นายพีรพัฒน์ เสียงล้ำ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313700 นายชรินทร์ทิพย์ มูลมาตร กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เทพสวัสดิ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313701 นางสาวฐิตาพร ยศเกิ่ง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313703 นางสาววิมลตรา สังกะธาตุ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313709 นางสาวสุนิตา แก้วลา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313712 นายบัณฑิต วิธิบูรณ์ คนดี 13213 13 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313724 นางสาวชลดา คึมยะราช เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313725 นางสาวจันทรทิพย์ เผือกพันธ์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313726 นางสาวศตพชรวรรณ นามเมืองรักษ์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313727 นางสาวสุพัฒน์ศร คำคนซื่อ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313728 นายกฤษณะ ศรีคิรินทร์ คนดี 13213 13 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313729 นางสาวกุลธิดา ลามคำ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313730 นางสาวนางสาวชลิตา มหานิล คนดี 13213 13 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313731 นางสาวเบญจกร หลาบเหมทุม เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313734 นางสาวนีระนุช วรชินา นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313735 นางสาวอุไรรัตน์ อัตติยะ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313736 นางสาวธัญญาวรรณ์ แสนรังค์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313737 นางสาวชนิดา ผาอินทร์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313740 นางสาวเบญจรงค์ เวชสุวรรณ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313741 นางสาวนิภาพร ถึงภูวงค์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313747 นางสาวนภัสวรรณ บุญคำภา กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313748 นายพีรพล วังสุริย์ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313749 นายโชตกา เพ็ชรโสภา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ท่าดอกคำวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313750 นายณัฐวุฒิ ผิวขำ คนดี 13213 13 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี คำชะอีพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313751 นางสาวรัชรินทร์ สุขตาม เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313752 นางสาววรรธนพร คำจันทร์ศรี เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313754 นางสาวธัญญพร จิตอามาตย์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313755 นางสาวนันฐิดา วะชุม เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313756 นางสาวอมรรัตน์ ประทุมทอง กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313757 นายสุภัค ทันอินทรอาจ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313762 นางสาวฐาปณีย์ ศรีส่ง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313763 นายปิยะศักดิ์ คะเนนิล ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313764 นางสาวอารียา ตะวังทัน เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี อุ่มเหม้าประชาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313766 นายชินกร เพียนคำ ดนตรีพื้นเมือง สุรอุทก อาคาร 1 1 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313770 นางสาวสุกฤตตา ยันต์วิเศษ เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313771 นางสาวสุกัญญา ยันต์วิเศษ เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313772 นางสาวกชกร ข้อสกุล เรียนดี 842 8 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313773 นางสาวอภัสสรา ผากา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี เมืองมุกวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313774 นางสาวจุฑาพร พันธะ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เมืองมุกวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313776 นางสาวศรัณยา ดลรัศมี เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313777 นายนายธนดล คำภา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313778 นายปริญญา เหล่านายอ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313782 นางสาวญานิกา งามชมภู เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313784 นางสาวธณันญา เพียรภูเขา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313785 นางสาวพิญาดา ลาพงษ์ คนดี 13213 13 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313786 นางสาวสวภัทร หาระโคตร เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313787 นางสาวจิรวดี คำผอง นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ธรรมบวรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313789 นางสาวสุวิมล ประกิ่ง กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313791 นางสาวชมพูนุช มุงเพีย เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313792 นางสาวสุจิรา กองธรรม เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313793 นางสาวปานไพลิน เจริญกิจกุล เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313794 นางสาววิราวรรณ วิเจดีย์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ปากคาดพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313804 นางสาวอารียา เภตรา กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313807 นางสาวสุกัญญา รุ่งโรจน์ประกาย เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313809 นางสาวสุดารัตน์ ละอองคำ ดนตรีไทย ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313814 นางสาวพรรณภัทร ทองพันธ์ เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313818 นายพีรวิชญ์ อินทริง เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี สนธิราษฎร์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313831 นางสาวรุ่งลาวัลย์ ระดาดาษ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313832 นางสาวอรนภา นามศรี เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313834 นางสาวจิระประภา บู่ทองมา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313835 นางสาวธรรมพร แพงไชย คนดี 13213 13 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313837 นายสุทธิพงษ์ แสนประเสริฐ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313841 นางสาวดุสิตา ทิลารักษ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313844 นายอัครพนธ์ กาแก้ว เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313845 นางสาวพรรณิภา คะสาน เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313847 นางสาวสุกัญญา ศรีลาราช เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313849 นางสาวอาทิตย์ติยา สุนารักษ์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313850 นายภูมิศักดิ์ สิงห์ขันธ์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313851 นายอัษฎา ว่องไว เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313861 นางสาวภัทรินทร์ เมืองคง เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313862 นางสาว คัทรียา ทาบุเรศ เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313865 นางสาวเอมิกา จันทร เรียนดี 823 8 เคมีค.บ. 4 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313868 นางสาวสุวพัชร ฝูงพิลา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313869 นางสาวพัชริดา มัยวงศ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313870 นายกิตติภณ ไตรยขันธ์ คนดี 13213 13 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313871 นางสาวพาณิภัค ทัพไทย เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313873 นายอัษฎา บาศรี ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ไชยบุรีวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313874 นางสาวคณิตา ตะนันท์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313875 นายพูนทรัพย์ ตาสี เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313877 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313884 นายภานุเดช บุญพิทักษ์ชนม์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313885 นายวรพงษ์ ฤทธิปะ วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นิคมวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313887 นางสาวเมษา จันทร์แดง เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี อุเทนพัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313893 นายก้องภพ เพชรคำ แบดมินตัน โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313896 นางสาววาทินี พัศโน เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313897 นางสาวสรัลชณา อินาลา เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313899 นางสาวปณิตา หม่อมพระเนาว์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313900 นางสาวสุภาสินี โมเหลา วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313902 นางสาวสุวัชราพร มามีกุล เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี กุสุมาลย์วิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313908 นายวุฒิพงษ์ รักบุญ วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313910 นายพุฒธิพงษ์ ชมชื่น เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี นครพนมวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313911 นางสาวดรุณี แก้วโงน เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313919 นายรัฐธรรมนูญ พิกุลทอง เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313920 นายกฤตพล พละเสน เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313931 นางสาวปิยะชฎา พรมจันทร์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313934 นายอนุวัตร์ แสนไชย ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ไชยบุรีวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313940 นายพัชรพล บัวนาเมือง ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313946 นายดนัย เป๋ากระโทก เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313952 นายสหฤทธิ์ จำปาทอง กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313953 นายเชิงยุทธ สุจริต เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313958 นายวชิรวิชญ์ มีวงศ์ธรรม กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313959 นางสาวศิริพร คำกลม เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี ศรีสำราญวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313960 นายวิภู หัสดร เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313963 นางสาวนภกานต์ ไชยบุตร เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313975 นางสาวภารัตน์ดา โกสิงห์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313977 นายคึกฤทธิ์ ธนโสม ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313978 นางสาวกัลยาณี อิ่มเสถียร เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313979 นางสาวชุติกาญจน์ ฉิมพาลี เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี ศรีสำราญวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313981 นางสาวน้ำฝน พินิจมนตรี เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313982 นางสาววิชชุนีย์ ไชยะวงษ์ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี กุดฉิมวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313983 นายอดิเทพ พันชนะ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313984 นายอภิสิทธิ์ หมายมี ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313986 นางสาวศศิภา สงมา ชกมวย โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313987 นายธนากร พงหนองพอก ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313988 นางสาววัชรากร รัตนพันนธ์ เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313989 นางสาววิรัญดา ต่ายเนาดง เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313990 นางสาวบุญธริกา ศิริผลา เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี โซ่พิสัยพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313992 นางสาวชุติกา ระตะจารุ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313994 นายสุรเดช จันทรังษี ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313996 นางสาวรัตติยา หลวงปราบ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621313999 นางสาวญาณิศา เกิดทวี เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314000 นายศิริวัฒน์ ไพเรืองโสม ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314002 นายณรงค์ชัย พันธุ์กาง เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314005 นางสาวบุษราพร ใจทัศน์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314007 นายอนิรุต แก้วจันทร์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314008 นางสาวสุภาวดี ทองธิราช นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314009 นายภาคภูมิ อุปพงษ์ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314010 นางสาวพัชรินทร์ นนทะมาตร เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314014 นายโชคชัย สมะณะ คนดี 13213 13 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มุกดาวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314017 นางสาวศุภวรรณ ผลบุตร เรียนดี 821 8 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314021 นางสาวอาภาภรณ์ พิมพ์นาจ เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี เซนต์โยเซฟท่าแร่ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314022 นางสาวสิรินภา คำเห็น เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314023 นายสุรกิตติ์ แสนอุบล เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314025 นางสาวจิตรกัญญา อินธิบาล เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314026 นางสาวมนัสชนก กลางประพันธ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314029 นายธีรภัทธ์ บุพศิริ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314033 นางสาวนางสาวนัฐชรินทร์ รูปดี ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านนาสองห้อง พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314035 นางสาวชุติสรา มณีวงษ์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314036 นายภูมินทร์ หาผลดี บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314037 นางสาวมธุรดา คำหา คนดี 13213 13 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314039 นางสาวอรปรียา อักษรพิมพ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314043 นางสาวดุสิตา ศรีชัย เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314044 นางสาวณัฐวดี สาระวิถี เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี โคกสีวิทยาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314045 นายธานิน บริบูรณ์บัญชา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314047 นางสาวเกณิกา โฮมวงค์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314050 นางสาวน้ำทิพย์ ฤาชัยสา เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314053 นางสาวธัญลักษณ์ ชุมภูแสง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314054 นางสาวธนภรณ์ ยั่งยืนนาน คนดี 13213 13 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314056 นางสาวชลันดา นามโยธา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314057 นางสาวทรรศน์มน มั่นศักดิ์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี นาแกพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314061 นางสาวนางสาว รุ่งทิพย์ ศิริฟอง เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี เต่างอยพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314063 นางสาวเกตชฎาพร อำพล กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธรรมบวรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314067 นายศุภกร มะโนศรี เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314071 นายรัฐพงศ์ สมบูรณ์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314072 นายอรรถพล กาฬหว้า เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314075 นางสาวนภัสกร วิพรหมหา เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314083 นายธนพล คำป้อง กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314084 นายวิษณุ จันทะเเสง เรียนดี 851 8 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314086 นางสาวรินรดา ศรีระวงค์ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314088 นางสาวนภัสสร มงคลรัฐ เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314089 นางสาวชนิษฐา บุญทอง เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314090 นายณรงค์ฤทธิ์ นามเสาร์ เรียนดี 841 8 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314095 นายศรัณย์ ภูมิลา คนดี 13213 13 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314100 นางสาวนิรณัย ปานเหลือ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314101 นางสาวจิรัชญา มวลปาก เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314103 นายสหัสวรรษ วิทยาขาว กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314104 นางสาววิชิดา ไชยรา เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314105 นางสาวเบญจมาศ ศรีสร้อย ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314106 นางสาวเบญจมาศ ทองยอด ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314110 นายกิจภิวัฒน์ จุดดา ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314118 นายอาจิณณ์ธรรศน์ ดาคำ ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314119 นางสาวสุจิตตรา ยาลัย เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314126 นางสาวทรรศนีย์ แสนสุวรรณ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี แวงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314127 นางสาวสิรินันท์ โทนสกุล เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314130 นายสิทธินันท์ เฮ็งเจริญ เรียนดี 13214 13 การท่องเที่ยวศศ.บ. 4 ปี ปากคาดพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314131 นางสาวนริสสา ทวีกูล เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314133 นางสาววาธิดา กอมสิน เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314135 นายพงศกร วงษา เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี หนองซนพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314137 นายวิศวกร รักษานนท์ เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี บ้านม่วงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314138 นางสาวชุดาภา กองษี เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314140 นายปฏิภาณ หอยตะคุ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314141 นางสาวชนิกานต์ ไตรยวงค์ กรีฑา โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314146 นายสุทธิพงษ์ ทวยจันทร์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314148 นายสิทธิชัย โชติพันธ์ กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314151 นางสาววัลลิภา อุทธพันธ์ เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี ดอนตาลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314153 นายธนากร หัตถสาร เรียนดี 824 8 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314154 นายโชคดี วงศ์พรหม เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314157 นางสาวอรจิรา โกศัลวิตร เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314162 นางสาววิลาวัณย์ สุระชัย เรียนดี 851 8 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314163 นางสาวเพชรลัดดา บุตรมหา เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314167 นายราเชนทร์ สีแข็ง ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ธรรมบวรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314168 นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ เรียนดี 822 8 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314170 นายกรภาค กล้าไตยวงศ์ธรรม ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314172 นางสาวนัดดามาศ นาก้อนทอง เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี นาแกพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314175 นางสาวกัลยา เหลาผา ดนตรีสากล ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314176 นายอุธร คำป้อง ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314178 นางสาวสุดารัตน์ หาญมนตรี เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314180 นายปรินทร เหลาแหลม ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314188 นางสาวนภัสสร อุปฮาต กิจกรรมทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314189 นางสาวกุลธิดา ลาโพธิ์ นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี บึงโขงหลงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314194 นางสาวสุนิสา ศรีท้าว เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314203 นางสาวจุฑามาศ แก้วอินธิ เรียนดี 832 8 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314210 นางสาวอมรรัตน์ ชมแก้ว เรียนดี 854 8 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314217 นางสาวธารีรัตน์ เภาโพธิ์ เรียนดี 831 8 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314219 นายรัชชานนท์ ปัญญาประชุม เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314223 นายรังสิมันตุ์ คำบรรจง เรียนดี 853 8 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บธ.บ. 4 ปี ร่มไทรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314225 นายปฏิภาณ วงค์หนายโกด เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314227 นางสาวอาทิตยา อัมพวา เรียนดี 13212 13 สาธารณสุขศาสตร์วท.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314231 นายภานุพงค์ จุลขันธ์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านนาหวาย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621314235 นายยุทธนา ยันตะพันธ์ เรียนดี 833 8 พลศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านบกโนนเรียง พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
621410039 นางสาววีรดา สุมนารถ เรียนดี 844 8 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ