รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งหมดแยกตามคณะ


คณะประจำปีงบประมาณเดือนจำนวน
รวม: 69,641
ครุศาสตร์ 2566 มิถุนายน-2566 46
พฤษภาคม-2566 548
เมษายน-2566 279
มีนาคม-2566 595
กุมภาพันธ์-2566 259
มกราคม-2566 1,098
ธันวาคม-2565 358
พฤศจิกายน-2565 1,333
ตุลาคม-2565 751
2565 กันยายน-2565 314
สิงหาคม-2565 1,763
กรกฎาคม-2565 488
มิถุนายน-2565 875
พฤษภาคม-2565 419
เมษายน-2565 347
มีนาคม-2565 1,827
กุมภาพันธ์-2565 695
มกราคม-2565 1,188
ธันวาคม-2564 1,235
พฤศจิกายน-2564 299
ตุลาคม-2564 441
2564 กันยายน-2564 262
สิงหาคม-2564 110
กรกฎาคม-2564 778
มิถุนายน-2564 297
พฤษภาคม-2564 1,258
เมษายน-2564 397
มีนาคม-2564 271
กุมภาพันธ์-2564 220
มกราคม-2564 188
2563 กรกฎาคม-2563 369
มิถุนายน-2563 264
พฤษภาคม-2563 112
เมษายน-2563 110
กุมภาพันธ์-2563 8
มกราคม-2563 328
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566 มิถุนายน-2566 12
พฤษภาคม-2566 264
เมษายน-2566 259
มีนาคม-2566 677
กุมภาพันธ์-2566 314
มกราคม-2566 588
ธันวาคม-2565 322
พฤศจิกายน-2565 1,375
ตุลาคม-2565 446
2565 กันยายน-2565 319
สิงหาคม-2565 1,027
กรกฎาคม-2565 741
มิถุนายน-2565 957
พฤษภาคม-2565 345
เมษายน-2565 287
มีนาคม-2565 961
กุมภาพันธ์-2565 354
มกราคม-2565 225
ธันวาคม-2564 1,284
พฤศจิกายน-2564 327
ตุลาคม-2564 395
2564 กันยายน-2564 184
สิงหาคม-2564 99
กรกฎาคม-2564 928
มิถุนายน-2564 178
พฤษภาคม-2564 980
เมษายน-2564 326
มีนาคม-2564 223
กุมภาพันธ์-2564 148
มกราคม-2564 176
2563 กรกฎาคม-2563 245
มิถุนายน-2563 163
พฤษภาคม-2563 290
เมษายน-2563 48
กุมภาพันธ์-2563 71
มกราคม-2563 43
2562 กันยายน-2562 1
สิงหาคม-2562 1
วิทยาการจัดการ 2566 มิถุนายน-2566 25
พฤษภาคม-2566 156
เมษายน-2566 222
มีนาคม-2566 471
กุมภาพันธ์-2566 474
มกราคม-2566 658
ธันวาคม-2565 424
พฤศจิกายน-2565 1,141
ตุลาคม-2565 492
2565 กันยายน-2565 214
สิงหาคม-2565 1,149
กรกฎาคม-2565 850
มิถุนายน-2565 739
พฤษภาคม-2565 306
เมษายน-2565 325
มีนาคม-2565 1,397
กุมภาพันธ์-2565 572
มกราคม-2565 179
ธันวาคม-2564 817
พฤศจิกายน-2564 233
ตุลาคม-2564 394
2564 กันยายน-2564 168
สิงหาคม-2564 93
กรกฎาคม-2564 1,017
มิถุนายน-2564 159
พฤษภาคม-2564 637
เมษายน-2564 586
มีนาคม-2564 459
กุมภาพันธ์-2564 151
มกราคม-2564 184
2563 กรกฎาคม-2563 241
มิถุนายน-2563 71
พฤษภาคม-2563 159
เมษายน-2563 113
กุมภาพันธ์-2563 3
มกราคม-2563 68
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566 มิถุนายน-2566 2
พฤษภาคม-2566 216
เมษายน-2566 96
มีนาคม-2566 307
กุมภาพันธ์-2566 170
มกราคม-2566 330
ธันวาคม-2565 216
พฤศจิกายน-2565 509
ตุลาคม-2565 273
2565 กันยายน-2565 54
สิงหาคม-2565 498
กรกฎาคม-2565 172
มิถุนายน-2565 413
พฤษภาคม-2565 163
เมษายน-2565 208
มีนาคม-2565 695
กุมภาพันธ์-2565 269
มกราคม-2565 155
ธันวาคม-2564 465
พฤศจิกายน-2564 113
ตุลาคม-2564 221
2564 กันยายน-2564 102
สิงหาคม-2564 62
กรกฎาคม-2564 348
มิถุนายน-2564 159
พฤษภาคม-2564 508
เมษายน-2564 240
มีนาคม-2564 207
กุมภาพันธ์-2564 144
มกราคม-2564 112
2563 กรกฎาคม-2563 141
มิถุนายน-2563 162
พฤษภาคม-2563 111
เมษายน-2563 69
กุมภาพันธ์-2563 4
มกราคม-2563 34
เทคโนโลยีการเกษตร 2566 มิถุนายน-2566 1
พฤษภาคม-2566 44
เมษายน-2566 67
มีนาคม-2566 64
กุมภาพันธ์-2566 68
มกราคม-2566 173
ธันวาคม-2565 63
พฤศจิกายน-2565 530
ตุลาคม-2565 170
2565 กันยายน-2565 55
สิงหาคม-2565 198
กรกฎาคม-2565 79
มิถุนายน-2565 220
พฤษภาคม-2565 61
เมษายน-2565 45
มีนาคม-2565 261
กุมภาพันธ์-2565 83
มกราคม-2565 36
ธันวาคม-2564 393
พฤศจิกายน-2564 93
ตุลาคม-2564 168
2564 กันยายน-2564 59
สิงหาคม-2564 23
กรกฎาคม-2564 129
มิถุนายน-2564 60
พฤษภาคม-2564 203
เมษายน-2564 56
มีนาคม-2564 18
กุมภาพันธ์-2564 52
มกราคม-2564 55
2563 กรกฎาคม-2563 39
มิถุนายน-2563 5
พฤษภาคม-2563 31
เมษายน-2563 17
กุมภาพันธ์-2563 5
มกราคม-2563 14
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2566 พฤษภาคม-2566 60
เมษายน-2566 13
มีนาคม-2566 70
กุมภาพันธ์-2566 39
มกราคม-2566 103
ธันวาคม-2565 109
พฤศจิกายน-2565 259
ตุลาคม-2565 119
2565 กันยายน-2565 93
สิงหาคม-2565 194
กรกฎาคม-2565 169
มิถุนายน-2565 153
พฤษภาคม-2565 80
เมษายน-2565 24
มีนาคม-2565 216
กุมภาพันธ์-2565 79
มกราคม-2565 47
ธันวาคม-2564 409
พฤศจิกายน-2564 59
ตุลาคม-2564 104
2564 กันยายน-2564 91
สิงหาคม-2564 31
กรกฎาคม-2564 172
มิถุนายน-2564 45
พฤษภาคม-2564 215
เมษายน-2564 27
มีนาคม-2564 37
กุมภาพันธ์-2564 109
มกราคม-2564 58
2563 กรกฎาคม-2563 84
มิถุนายน-2563 39
พฤษภาคม-2563 68
เมษายน-2563 14
กุมภาพันธ์-2563 2
มกราคม-2563 19
ไม่ระบุ 2566 พฤษภาคม-2566 52
เมษายน-2566 84
มีนาคม-2566 41
กุมภาพันธ์-2566 32
มกราคม-2566 27
ธันวาคม-2565 39
พฤศจิกายน-2565 173
ตุลาคม-2565 73
2565 กันยายน-2565 364
สิงหาคม-2565 94
กรกฎาคม-2565 79
มิถุนายน-2565 85
พฤษภาคม-2565 60
เมษายน-2565 62
มีนาคม-2565 130
กุมภาพันธ์-2565 68
มกราคม-2565 39
ธันวาคม-2564 221
พฤศจิกายน-2564 54
ตุลาคม-2564 123
2564 กันยายน-2564 126
สิงหาคม-2564 162
กรกฎาคม-2564 50
มิถุนายน-2564 69
พฤษภาคม-2564 131
เมษายน-2564 140
มีนาคม-2564 60
กุมภาพันธ์-2564 109
มกราคม-2564 303
2563 กรกฎาคม-2563 83
มิถุนายน-2563 163
พฤษภาคม-2563 56
เมษายน-2563 58
กุมภาพันธ์-2563 5
มกราคม-2563 168
2562 กันยายน-2562 2