รายงานความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการภาครัฐ

ผู้มาใช้บริการ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร ทั้งหมดแยกตามประเภทการให้บริการ

เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ เปิดใช้งานระบบเรียกคิว วันที่ 08 สิงหาคม 2562  ถึง   08 สิงหาคม 2563


ประจำปีงานที่ให้บริการค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
2562 ค่าเทอม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4.50 มาก
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.50 มาก
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 5.00 มากที่สุด
2563 ขอรับเอกสารตามนัด 4.91 มากที่สุด
ขอรับใบปริญญาบัตร 4.70 มากที่สุด
ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.74 มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ 4.76 มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ 4.72 มากที่สุด
คำร้องขอรับเงินคืน 4.91 มากที่สุด
ค่าเทอม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4.86 มากที่สุด
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.76 มากที่สุด
ตรวจเอกสารกองทุน 4.91 มากที่สุด
ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 4.00 มาก
นักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารเพิ่ม 4.92 มากที่สุด
บริการนักศึกษา ระดับ ป.โท / ป.เอก 5.00 มากที่สุด
บัตรประจำตัวนักศึกษา 4.92 มากที่สุด
ผ่อนผันค่าเทอม 4.82 มากที่สุด
พักการเรียน/รักษาสภาพ/คืนสภาพ 4.95 มากที่สุด
ยกเลิกรายวิชา 5.00 มากที่สุด
ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จบ ป.ตรีมาแล้ว) 5.00 มากที่สุด
ย้ายสาขาวิชา 5.00 มากที่สุด
รับวุฒิการศึกษา 4.82 มากที่สุด
รีเกรด 5.00 มากที่สุด
ลงชื่อขอสำเร็จการศึกษา 4.78 มากที่สุด
ลาออก 5.00 มากที่สุด
เทียบโอน/ยกเว้น 5.00 มากที่สุด
เปิดรายวิชา 4.93 มากที่สุด
เพิ่มรายวิชา 4.96 มากที่สุด
แก้ไขชื่อ-สกุล / ที่อยู่ 4.88 มากที่สุด
แบบฟอร์มเทียบโอนจาก ปวส. 4.96 มากที่สุด
ใบรับรอง การเป็นนักศึกษา 4.85 มากที่สุด
ใบรับรองหน่วยกิต 4.94 มากที่สุด
ใบรับรองหลักสูตร ค.บ. 5 ปี 4.83 มากที่สุด
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร (เกรดต้องครบ และรออนุมัติผล) 4.70 มากที่สุด
ใบแทน ใบปริญญาบัตร (แทนฉบับสูญหาย) 4.90 มากที่สุด
ใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ (แทนฉบับสูญหาย) 4.87 มากที่สุด
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 4.80 มากที่สุด