รายงานความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการภาครัฐ

ผู้มาใช้บริการ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร ทั้งหมดแยกตามประเภทการให้บริการ

เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ เปิดใช้งานระบบเรียกคิว วันที่   ถึง  


[No data available in chart]
งานที่ให้บริการค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
No data available in table