รายงานความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการภาครัฐ ม.ราชภัฏสกลนคร ทั้งหมดแยกตามประเภทการให้บริการ

08 สิงหาคม 2562

ประจำปี พ.ศ.งานที่ให้บริการค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
2566 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.35 ???
ค่าเทอม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4.46 ???
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.00 ???
ตรวจเอกสารกองทุน 4.47 ???
2565 ขอรับเอกสารตามนัด 4.10 ???
ขอรับใบปริญญาบัตร 4.44 ???
ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.47 ???
คำร้องขอรับเงินคืน 4.21 ???
ค่าเทอม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4.45 ???
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.47 ???
ตรวจเอกสารกองทุน 4.45 ???
นักศึกษาใหม่ยืนยันสิทธิ์ 4.33 ???
บัตรประจำตัวนักศึกษา 4.58 ?????????
ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา 5.00 ?????????
ผ่อนผันค่าเทอม (กศ.ป.) 5.00 ?????????
พักการเรียน/รักษาสภาพ/คืนสภาพ 5.00 ?????????
ย้ายสาขาวิชา 4.63 ?????????
รับใบรับรองคุณวุฒิ/ทรานสคริป 4.36 ???
ลงชื่อขอสำเร็จการศึกษา 4.25 ???
เพิ่มรายวิชา 4.75 ?????????
แก้ไขชื่อ-สกุล / ที่อยู่ 4.09 ???
แบบฟอร์มเทียบโอน (ต่างมหาวิทยาลัย/ต่างรหัสวิชา) 5.00 ?????????
ใบปริญญาบัตร (แทนฉบับสูญหาย) 4.50 ???
ใบรับรอง การเป็นนักศึกษา 4.37 ???
ใบรับรองการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4.80 ?????????
ใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 4.57 ?????????
ใบรับรองคุณวุฒิ (แทนฉบับสูญหาย) 4.69 ?????????
ใบรับรองหน่วยกิต 4.43 ???
ใบรับรองหลักสูตร ค.บ. 5 ปี 4.50 ???
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 4.39 ???
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 4.36 ???
2564 ขอรับเอกสารตามนัด 4.96 ?????????
ขอรับใบปริญญาบัตร 4.94 ?????????
ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.91 ?????????
คำร้องขอรับเงินคืน 4.78 ?????????
ค่าเทอม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4.85 ?????????
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.86 ?????????
ตรวจเอกสารกองทุน 4.94 ?????????
นักศึกษาปี 1 ส่งเอกสารเพิ่ม 4.97 ?????????
นักศึกษาใหม่ยืนยันสิทธิ์ 4.98 ?????????
บัตรประจำตัวนักศึกษา 4.77 ?????????
ผ่อนผันค่าเทอม (กศ.ป.) 4.96 ?????????
พักการเรียน/รักษาสภาพ/คืนสภาพ 5.00 ?????????
ยกเลิกรายวิชา 4.91 ?????????
ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5.00 ?????????
ย้ายสาขาวิชา 4.97 ?????????
รับใบรับรองคุณวุฒิ/ทรานสคริป 4.98 ?????????
ลงชื่อขอสำเร็จการศึกษา 4.93 ?????????
ลาออก 4.90 ?????????
เปิดรายวิชาในเอก (บังคับ/เลือก) 4.94 ?????????
เพิ่มรายวิชา 4.99 ?????????
แก้ไขชื่อ-สกุล / ที่อยู่ 4.98 ?????????
แบบฟอร์มเทียบโอน (ต่างมหาวิทยาลัย/ต่างรหัสวิชา) 4.88 ?????????
แบบฟอร์มเทียบโอน จบจาก ปวส./ม.ราชภัฏสกลนคร 5.00 ?????????
ใบปริญญาบัตร (แทนฉบับสูญหาย) 4.76 ?????????
ใบรับรอง การเป็นนักศึกษา 4.77 ?????????
ใบรับรองการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5.00 ?????????
ใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 4.77 ?????????
ใบรับรองคุณวุฒิ (แทนฉบับสูญหาย) 4.91 ?????????
ใบรับรองหน่วยกิต 4.85 ?????????
ใบรับรองหลักสูตร ค.บ. 5 ปี 4.90 ?????????
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 4.92 ?????????
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 4.88 ?????????
2563 ขอรับเอกสารตามนัด 4.86 ?????????
ขอรับใบปริญญาบัตร 4.63 ?????????
ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4.60 ?????????
ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ 4.71 ?????????
ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ 4.72 ?????????
คำร้องขอรับเงินคืน 4.86 ?????????
ค่าเทอม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4.81 ?????????
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.70 ?????????
ตรวจเอกสารกองทุน 4.84 ?????????
ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 4.00 ???
นักศึกษาปี 1 ส่งเอกสารเพิ่ม 5.00 ?????????
บริการนักศึกษา ระดับ ป.โท / ป.เอก 5.00 ?????????
บัตรประจำตัวนักศึกษา 4.88 ?????????
ผ่อนผันค่าเทอม (กศ.ป.) 4.82 ?????????
พักการเรียน/รักษาสภาพ/คืนสภาพ 5.00 ?????????
ยกเลิกรายวิชา 5.00 ?????????
ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5.00 ?????????
ย้ายสาขาวิชา 5.00 ?????????
รับใบรับรองคุณวุฒิ/ทรานสคริป 4.81 ?????????
ลงชื่อขอสำเร็จการศึกษา 4.70 ?????????
ลาออก 5.00 ?????????
เทียบโอน/ยกเว้น 5.00 ?????????
เปิดรายวิชาในเอก (บังคับ/เลือก) 4.92 ?????????
เพิ่มรายวิชา 5.00 ?????????
แก้ไขชื่อ-สกุล / ที่อยู่ 4.84 ?????????
แบบฟอร์มเทียบโอน จบจาก ปวส./ม.ราชภัฏสกลนคร 4.70 ?????????
ใบปริญญาบัตร (แทนฉบับสูญหาย) 4.77 ?????????
ใบรับรอง การเป็นนักศึกษา 4.81 ?????????
ใบรับรองคุณวุฒิ (แทนฉบับสูญหาย) 4.84 ?????????
ใบรับรองหน่วยกิต 4.88 ?????????
ใบรับรองหลักสูตร ค.บ. 5 ปี 4.77 ?????????
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 4.61 ?????????
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 4.70 ?????????
2562 ค่าเทอม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4.50 ???
ชำระค่าทำเนียมต่าง ๆ 4.50 ???
ใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) 5.00 ?????????