คำชี้แจง

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ มารายงานตัว วัน ศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายและหลักฐาน

ข้อแนะนำในการค้นหาข้อมูล
สามารถค้าหาได้จากช่อง Search โดยระบุได้จากทุกเงื่อนไข ที่แสดงในรายการ
Progress 458/379
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏสกลนคร รอบรับแบบโควตา 2.2. (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ) ประจำปีการศึกษา 2563
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สาขาวิชา หลักสูตร ประเภท โรงเรียนเดิม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล สาขาวิชา หลักสูตร ประเภท โรงเรียนเดิม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310006 นางสาวสุดารัตน์ โถตันคำ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310007 นางสาวเเพวา ถวิลรักษ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310008 นางสาวพัชรี คอนงัน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี แวงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310009 นายธัญพิสิษฐ์ สุจริต คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310011 นางสาวธีริศรา นามโยธา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310015 นางสาวจารุวรรณ เล็กกระโทก เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310017 นายภาคิน สุราษฎร์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310018 นางสาวภัทชริญา ศรีราภา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310021 นางสาวศาริณี โพธิ์ศรี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310022 นางสาวเกวลิน เมามีจันทร์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310024 นางสาวเพ็ญสุกาญจน์ ฤกษ์ศิริพงษ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310025 นายวีรพงษ์ ไพคำนาม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310030 นางสาวอิสริยา เชื้อพันธุ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310031 นายทัศน์ไท เศิกศิริ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนา?ศึกษา? กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310040 นายนันทวัฒน์ สีเทียวไทย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310041 นางสาวสามิตรา กระงานธง เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปลาปากวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310043 นายสฤษดิ์พงษ์ วารีย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310045 นายชญานิน คำภูมี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310047 นางสาวชลธิชา มนศิลป์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310050 นางสาววรรณวิสา ชัชวาลย์ปรีชา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปิยะมหาราชาลัย กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310057 นางสาวฐนิชา เปี้ยมั่น การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ราชประชานุเคราะห์ 53 กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310062 นางสาววสุนันท์ ศรีสร้อย ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310063 นายเจนภพ ทวีชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310064 นางสาวบุรีรัตน์ สอนสิงห์ไชย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310098 นายสัณหวิช พรไธสง พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนปลาปากวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310100 นายสิทธิราช บุ่ยวัน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุสุมาลย์วิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310102 นายชนกานต์ แก้วสีหา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองกุงศรีวิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310106 นางสาววรพรรณกุล เกื้อธนสกุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310107 นายสุวิช บุบผาชาติ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310115 นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี เจริญศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310120 นางสาวพิชชานันท์ สกุลทอง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310128 นายอาคม ทัพชารี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310129 นางสาวกิตติยา พรหมอารักษ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี คนดี หนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310134 นางสาวศุภนิดา รินโพธิ์สาน เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310140 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญหล้า พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310145 นางสาวรัญชิดา ศรีมุกดา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310147 นางสาวทิตติยา เพ็งเวลุน ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310152 นางสาววรินยุพา ยาทองไชย เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310166 นายอัษฎาวุธ วงค์สินไชย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310170 นางสาวนิศากร วะบังลับ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310172 นายธีรภัทร์ เดชสท้าน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310175 นางสาววรินยุพา คำโคตร เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310177 นางสาวไอลดา บงศ์บุตร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310181 นางสาวสุพัตรา มีไกรราช คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลทวาปี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310183 นางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310189 นางสาวนุษบา ค้ายกับคำ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310190 นางสาวธนวรรณ เพ็ชรพินิจ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310193 นายกนกศาสตร์ อุ่นคำ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310194 นางสาวสิรินยากร หีบแก้ว สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310195 นายวิศรุต พานพงษ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียน?สามชัย กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310198 นายวีระพงษ์ จันพูน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียน?โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310199 นางสาวธิติสุดา อุทัยวัฒน์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310200 นางสาวรุ่งทิวา ดวงปากดี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310203 นางสาวกุญชรีพร อาจวิชัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310210 นางสาวอังค์วรา ด่านลาพล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลทวาปี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310216 นางสาวกิตติกา ด่างเกษี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310219 นางสาวศรัญญา ผลวาด วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปลาปากวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310220 นางสาวรมิตา ปราณี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310224 นางสาวืธีรนันท์ ชมราศรี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310225 นายอภิวัฒน์ นาคบุตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310226 นายฐิติพงษ์ ผายดี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310239 นายธนาวุฒิ ผ่านสุวรรณ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310244 นางสาวพรรณารายณ์ พรมลา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310246 นางสาวอภัสรา สาทาวงศ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310248 นางสาววรรณนิภา ลินโพธิ์สาน คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310254 นางสาวณัฐกาญจน์ หนึ่งคำมี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี วังยางวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310262 นางสาวชนิการ์ สุขเปรมปรี ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ค้อวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310268 นางสาวสาวภา ศรีภูมี เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310275 นางสาวนิธินาถ แก้วอัคฮาด ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดเรือคำพิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310281 นางสาวธมนวรรณ บุญชาญ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310290 นางสาวณัฐนิชา จันทสิทธิ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310295 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ชัย ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเนียนดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310304 นางสาววรินทร อวยพร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310305 นางสาวชนกนันท์ ถิ่นตองโขบ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลทวาปี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310311 นางสาวกัญญ์วรา พิพิธภัณฑ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310313 นางสาวพรชิตา พานเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310315 นายภานุพงศ์ อุปครราช นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310316 นางสาวกนกนารถ ถนอมศักดิ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี คนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310334 นายขจรศักดิ์ บุตรสา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310335 นางสาวอรจิรา พิมพ์สวัสดิ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดบากพํฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310342 นายพงศกร แก้วฝ่าย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310345 นางสาวนิพาพร ขันธโคตร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310346 นางสาววิยดา ไชยสุวรรณ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310347 นายอภิสิทธิ์ ลับมะณี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310419 นายคมสัน ดำคำ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310421 นางสาวสุภาวิดา กุดวงค์แก้ว การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310423 นางสาววัชรีวรรณ พลศรี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล? กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310431 นายเอกราช ชาติชำนิ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310434 นางสาวปัทมาพร ใจดี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เต่างอยพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310435 นายนันทวัฒน์ เดชะอุ่ม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310437 นายปิยฉัตร จำปา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ค้อวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310446 นางสาวอริศรา พิชัย สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำยางพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310449 นางสาวสุธิษา มาลาจันทร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310450 นางสาวพรนภา นิลเขต การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310459 นางสาวลลิตา แก้วมะ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310461 นางสาวสุปรียา ไชยเชษฐ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310463 นางสาวมณฑิรา คำชนะ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310465 นายศุภณัฐ ปัททุม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310467 นางสาวธัญญาเรศ จำปาวัน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310473 นางสาวสุนิสา ชาธิราช คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มุกดาวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310474 นายอนาวิล รัตนไพบูลย์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310477 นางสาวชฎารัตน์ นารินรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310480 นางสาวชยุดา รัตนลุน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310481 นางสาวภัทรวรรณ หล้าพรหม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310484 นางสาวอรวรรณ แสนหูม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310485 นายพงศกร โอภาสเสรีผดุง ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310490 นางสาววรรัตน์ สีมี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี คนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310491 นายวีรยุทธย์ คิดไร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนค้อวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310492 นางสาวปริญญา พรรณขาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310497 นางสาวสิริกัลยา สาลิคา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศึกษาประชาสามัคคี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310504 นางสาวอรัญญา ทองอุ่น การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310505 นางสาววิลาวัลย์ สิงห์เสนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310507 นางสาวอัญธณา กองนางอ้ม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310516 นางสาวอาริยา ไพเราะ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310518 นายธนากร เถาว์กลาง พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310520 นางสาวนิตติญา พลไชย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310523 นายพชร นามวงศ์ชัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310525 นายเมธวิน สวัสดิ์วงศ์ไชย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310527 นายณัฐวุฒิ ปัจจัยโค นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310532 นางสาวภรณ์นภา เพ็งผกา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310535 นายณัฐพงษ์ สิงหันต์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310540 นางสาวสุภาวรี วงษ์รัตนะ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310543 นายธนากร แป้นแจ่มจาก พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียน?กุสุมาลย์วิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310544 นายธวัชชัย แสนสุด วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310546 นางสาวกัญจนพร ศรีพันลม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310547 นางสาวปภาวรินทร์ ไตรยขันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310548 นางสาวกัญญาณัฐ พรมพิลาด สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพนพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310550 นางสาวศรุตา ถิ่นตองโขบ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310553 นางสาวปนัสยา แก้วมะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เต่างอยพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310562 นายธวัชชัย สิทธิขันแก้ว นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310566 นางสาวกัลยารัตน์ อันพันลำ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310577 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีเมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310584 นางสาวแพรวเพชร พิทัศศรี การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี คนดี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310585 นางสาวชลัญญา แดงโชติ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310587 นางสาวเพ็ญฉวี พลไชย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310609 นางสาวเกตวดี มังฆะตา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310616 นางสาวสุกัญญา แจ่มสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310620 นางสาวกวิสรา สารเนตร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310621 นางสาวพลอยพร มุลเมืองแสน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310624 นายสรายุทธ พุทธดี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310629 นางสาววรางคณา ถนอมดำรงศักดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรเจริญวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310638 นางสาวสุวัชรี ฝูงพิลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310643 นางสาวมนธิชา ทองสี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310644 นางสาวฤทัยชนก บุพศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310651 นางสาวณัฐนิชา บุญเสริม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ร่มไทรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310652 นายสสิธร พันที คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปิยะมหาราชาลัย กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310653 นายคณิน เบญจกวินเลิศ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310654 นางสาวพัชรา สิงห์สิน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310659 นางสาวพิชญาภัค โพธิ์ศรี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310662 นางสาวกมลทิพย์ วรรณะ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลนครพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310665 นางสาวสุนิตา คึมยะราช ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310666 นางสาวธนาพร จันดาเขียว ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310669 นายชรัสพงษ์ กองเมือง คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านเเพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310670 นางสาวกิตติยาภรณ์ สุพระวงค์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เจริญศิลป์ศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310676 นายวิศรุต สาบ้านบัว คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองหัวช้างวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310678 นางสาวอัญมณี บัวศรี เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310679 นางสาวศุภณิดา สียางนอก คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310683 นางสาวนพดารา เป้ยศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ร่มไทรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310687 นายสุวชัช แต้ศิริเวชช์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310690 นายอัสนี วงศรีลา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูริทัตต์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310692 นางสาวปิยะวดี เกียรติกุลกังวาน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310698 นางสาวกุลธิดา โพติยะ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310705 นางสาวกมลชนก อุ่นคำ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310706 นายธนาธิป เจียมจังหรีด ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปิยะมหาราชาลัย กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310719 นายปิยวัฒน์ หงษ์ภูมี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310722 นายจิระศักดิ์ ต้นสิน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310725 นางสาวอมาวศรี จันธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310727 นายณพิศิษฎ์ วงษ์นาคเพ็ชร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310748 นายภัทรภัทร เทพไพศาล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310751 นายธนวัฒน์ จำรักษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310757 นางสาวสุพิชชา วงศ์สีดา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310761 นางสาวณัฏฐณิชา ธงชาย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรเจริญวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310762 นางสาวเยาวลักษณ์ เทพมนต์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310763 นายพงศกร เข็มทอง ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี คนดี โพนแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310765 นางสาวศศิวิมล พันจำรูญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310769 นางสาวณัฐกุล แก้วไชยโย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310777 นายเจริญชัย ประกิ่ง คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำเพิ่มพิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310778 นางสาวอนุธิดา รัตนวงค์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านม่วงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310785 นางสาวฤธิดา วงค์คำจันทร์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โคกสว่างประชาสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310786 นายธีรภัทร อุบาลี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310789 นายเทพศิลป์ โคตรอาษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โคกสว่างประชาสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310792 นายจิรนันท์ สิงห์คำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310794 นางสาวสุเพ็ญนภา โคตรธรรม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุสุมาลย์วิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310803 นางสาวนันทวรรณ์ แก้วศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านม่วงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310812 นางสาวศนิตา นนธิบุตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310813 นายศุภกิตติ์ พหลทัพ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310814 นางสาวศศิตา เอาะน้อย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310817 นายภัทรพล แก้วนามไชย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310818 นางสาวสุนิสา สมรฤทธิ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310821 นางสาวกิตติญา คำงาม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310822 นายเกียรติศักดิ์ เพ็งสว่าง สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ท่าแร่ศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310825 นายธนกฤต กิ้วระแยง คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310826 นางสาวนัฐยา อนุญาหงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ค้อวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310828 นางสาวจิราภรณ์ ผาริโน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนสว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310830 นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เจริญศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310832 นางสาวอุไรภรณ์ เถาแก้ว คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงบ้านม่วงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310838 นางสาวฐิติยา แสงนนท์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310839 นางสาวลักษณาพร ผ่านสุวรรณ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310841 นายเพ็ชร ทองนาค สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310846 นางสาวชนัญชิดา นาโสก คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310850 นางสาวเพ็ญพิชชา โกสิงห์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310852 นายชัยชนะ พันธ์ผูก พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310855 นายณัฐเกียรติ เหลือศิริ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี รร.ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310857 นางสาวศิริกรการ ขันตีจิต ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล 2 กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310859 นางสาวอาริยา ผุสิงห์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310861 นางสาวพรรพษา เกศราช ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310862 นางสาวพัชรี สันวิลาศ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310866 นางสาวสุดารัตน์ โชติจรุง ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310872 นางสาวสาริณี เทียวไทย ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310873 นายอำพันธ์ยุทธ เหนือโพธิ์ทอง พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองหลวงศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310874 นายศิวากร ศิริธรรม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310875 นายภราวุฒ แสนสุข พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสกลนคร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310877 นางสาวณัฐธิดา สืบสิน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี บึงกาฬ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310881 นางสาวรัชนีกร เคล้าดี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310890 นางสาววาสิฎฐี อินวาริช พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพังวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310899 นางสาวสุดาพร พรมเสน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี นวมินทราชูทิศ อีสาน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310901 นางสาวศศิธร วรราช การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310903 นางสาวพิณธารพลอย สุริยนต์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปิยะมหาราชาลัย กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310906 นางสาวนริณี บุญเรืองจักร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เต่างอยพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310908 นางสาวณัฐริกา สาพรเจริญ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310917 นางสาวเปียโน นาเวียง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สว่างวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310920 นางสาวอชิรญาณ์ ศรีใสย์ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310921 นางสาวจันทร์จิรา สิงนิสัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310926 นางสาวณภัคมน นรสาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310932 นายธีรภัทร ยนสิงห์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาถ่อนพัฒนา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310933 นางสาวศิริภาพร อินทร์คำน้อย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310934 นางสาวสุชัญญา บุราย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310936 นางสาวสุฑาทิพย์ บุญมา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310939 นางสาวธนาภรณ์ สุจริต วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310942 นายพงศกร ใจกว้าง สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310943 นายคมสันต์ ผาสุข คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310949 นางสาวกุลธิดา นิลนามะ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310955 นายวทัญญู วงศ์ถามาตย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี กีฬานครนนท์วิทยา6 กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310959 นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลี้ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี คนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310965 นายธนศักดิ์ หารคำอุ้ย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310972 นายภัทรพงษ์ ซึมเมฆ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ท่าแร่ศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310978 นายวัชรพล ลาแสดง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310979 นางสาวชรินรัตน์ ทองอินที คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310980 นายชัยวัฒน์ สมชัย อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี คนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310984 นางสาวหทัยรัตน์ ภูเดช วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านเเพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310986 นางสาวปนัดดา สาธุการ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310990 นางสาวบงกชกร ปิตะพรหม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310991 นางสาวภิริยาพร คำทะเนตร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310993 นางสาววราภรณ์ ใครอุบล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310995 นายนายธีรศักดิ์ นุพพล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนนาแกพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631310999 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เต็ม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองแวงวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311003 นางสาวชลธิชา ทิพย์คำมี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311004 นางสาวปณัดดา เรือริรักษ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311010 นางสาวปรียาภรณ์ แขกวันวงค์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311016 นายสุรพงษ์ พรมปากดี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี คนดี คำเพิ่มพิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311019 นายประกาศิต สารภาพ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311026 นางสาวหทัยทิพย์ ป้องปก ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภสคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311030 นายพัทธดนย์ ลามคำ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311031 นายวัชรพงษ์ ขันธุรา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311033 นายปฏิภาณ ช่วยรักษา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311034 นางสาวกุลยา คำคูณ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311039 นายอภิชัย บุญมี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311040 นางสาวสุรีรัตน์ จ้งจันศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311042 นายคณินณัฐธ์ ฟองอ่อน ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311043 นายอัษฎายุทธ จันทร์ไทย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311045 นายคมสิทธิ์ อัครจันทร์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311050 นางสาวรมิตา โสมหา เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311051 นายธีรภัทร์ สัญจรดี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311054 นางสาวสุพิชญา จูมแพง สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำชะอีวิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311056 นายอัมรินทร์ สุธรรมจา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311061 นางสาวสุพัฒตรา เวชกามา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311062 นางสาวศศิวิมล แคลนคอง สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311063 นางสาววิภาวินี ธุรารัตน์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311067 นายวรากร คุณมี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311068 นางสาวอาทิตยา เชื้อจันทา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311069 นายรชานนท์ จุฬารมย์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311080 นางสาวกุลนิษฐ์ คนองเพ็ชร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี พะทายพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311082 นายวิวัฒน์ ตังวิวัฒนาธร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี เต่างอยพัฒนศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311083 นายณัฐพงษ์ บุญคำภา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311089 นางสาววลัยลักษณ์ โสดา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนพะทายพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311092 นางสาวพิยดา ไชยะตา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311093 นางสาวดาลิน ภูครองแถว คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311097 นายพานเพชร พานโฮม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธรรมบวรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311100 นางสาวภคนันท์ เข็มอุทา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311101 นางสาวอุทัยวรรณ สีพั้ว การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311107 นายภาคิน สุคำภา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311109 นายต้นตการณ์ มะโนชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนไฮ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311117 นางสาวสุกัญญา ปัญญาวัน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีชมภูวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311121 นายเทิดพงศ์ หันจางสิทธิ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311124 นายศุภณัฐ สมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311125 นางสาวณัฐธิดา อุทัยวัตร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311126 นางสาวฐาปนี วงศ์ศิลปชัย ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311128 นางสาวเรณุมาศ สินธุศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เรณูนครวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311130 นางสาววรรณนิสา ศรีลาวรรณ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาสวรรค์พิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311131 นางสาวสุภาวดี ระแสนพรหม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311135 นายวรวุฒิ จิตต์ภิรมย์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311144 นายปิติพงษ์ พรหมแสง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311147 นายธีรภัทร์ โคทังคะ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาเดื่อพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311148 นางสาวศุภลักษณ์ สุริยศักดิ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311150 นายวีรชัย มูลกัน คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311157 นายทศพร จันทร์เขียว พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311160 นางสาวกวินธิดา สุนารักษ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี คนดี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311166 นายอัครพล บุญพินิจ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาฟ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311169 นางสาวศลิษา ดีโคตร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311172 นางสาวศิริลักษณ์ บรรทุปา เคมี ค.บ. 4 ปี คนดี บึงโขงหลงวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311176 นายขจรพงศ์ ปิ่นสุนย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311177 นางสาวจิราภรณ์ อ่อนหวาน ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311183 นางสาวนริศรา โพธิ์แสนศรี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311187 นายวีระยุทธ บุญชาญ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311199 นางสาวดาลิณี มหาวงศ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาเดื่อพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311200 นางสาวปัทมา นนจันทร์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311201 นางสาวสุนิตา สายรัตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311202 นางสาวรชิตา ศิริวงศ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาเดื่อพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311205 นางสาวชนม์นิภา พรรณขาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311206 นางสาวรวิพร ผิวเหลือง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดอนตาลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311215 นายกฤตนัย พรหมแสง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311216 นางสาวภัทราวดี อุสาพรหม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาหว้าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311220 นางสาวจารุวัลย์ ฮาดดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี เซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311221 นายอินธรัตน์ คำลือชัย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำป่าหลายสรรพวิทย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311225 นางสาวชลินดา แสนปัดสี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311229 นายภาคภูมิ อัญฤาชัย ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311231 นางสาวอริษา ขันขะ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลวาปี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311233 นางสาวสายรุ้ง อภัยโส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311235 นายนิรุธ จันทะราช พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนโพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311238 นางสาวจิราพร อุธิโย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311239 นายนิธิพัฒน์ เคนไชยวงศ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงาม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311240 นายปรินทร เสาบุบผา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311241 นายจักรพงษ์ ปัญญาวงค์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311245 นายเกริกการัณย์ คำภูษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311253 นางสาวรังสิยา จันนามวงศ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311266 นางสาวณัฐชยา นามวงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311267 นางสาวจุฬารัตน์ สูตรชัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311270 นางสาวอสมาภรณ์ สายแสง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี คนดี ประชานิมิตพิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311284 นางสาววรดา สุภาวหา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311289 นางสาวธัญญารัตน์ รักจันทร์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311290 นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์จันทร์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311292 นางสาวขวัญชีวา พลกุล คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี บัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311293 นางสาวปิยธิดา ปินะนัน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311300 นายธวัชชัย พ่อจันดา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311303 นายอภิชาติ บริบูรณ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311305 นางสาวอาภาศิริ มอมไทรัตน์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311306 นายศัสตรา สุวรรณจันทร์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311315 นางสาวหนึ่งฤทัย เย็นทะชิด พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311316 นายจักรพงศ์ แสนพรหม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนธาตุพน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311323 นายธวัชชัย ยะสาร เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311324 นางสาวธาริดา อินธิแสง คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311327 นางสาวกัญญารัตน์ เจริญชาติ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์" กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311329 นางสาวศศิประภา พลซา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกชราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311331 นายวิรไท ศรีมะโรง สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311336 นางสาวศศิธร ภูเวียนวงค์ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311337 นางสาวขวัญจิรา ก่ำเชียงคำ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี สนธิราษฎร์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311339 นางสาวอินทิรา วะดีศิริศักดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311341 นายนรากร โปวังสา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311366 นายกิตติภูมิ ยวนจิตร์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311370 นางสาวธนัชพร วรสาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311373 นางสาวพรรณนิภา สาขันธ์โคตร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311375 นายภูมิระพี ชินโคตร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311377 นางสาวปิยะพร เลิศสงคราม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311383 นายธนทัต หมอกมีชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านแพงพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311385 นางสาวรสรินทร์ โคทะนา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311386 นายอัสดา สิงเสนา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311388 นางสาววรรณภา ไกรจันดา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311391 นางสาววิจิตรา วรราช นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี บ้านนาสีนวล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311395 นางสาวจุฑามาศ พรมลี คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311398 นางสาวสุนิตา แก้วเคน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311402 นางสาวสุดารัตน์ สารเนตร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311403 นางสาวเขมอักษร พ่อชมภู สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311408 นายภาณุพงศ์ ภาคภูมิ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311410 นายวัฒนพงษ์ ธงอาษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311411 นางสาวปิยะดา อุทัยวัตร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311417 นางสาวกัญชลิกา สายบัว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนร่มเกล้า กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311421 นายเจษฎา เรือนนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311430 นายคริสมาสต์ วงค์ศรียา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311441 นางสาวชนิกานต์ นามโคตร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311463 นายฐิติภัทร ดวงดูสัน อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311464 นายเดชาธร สมสวัสดิ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311465 นางสาวนันทวรรณ จักรชูพันธ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311466 นางสาวจิดาภา ธารดอนรัตน์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311472 นางสาวมัลลิกา สาขามุละ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311480 นางสาวกมลชนก ประดับพันธ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311481 นายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบัว พลศึกษา ค.บ. 4 ปี คนดี โรงเรียนปลาปากวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311483 นายประทีป สุขรี่ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311484 นางสาวปิยกมล คำชนะ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311489 นางสาวศุจินทรา แก้วปีลา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาเดื่อพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311490 นายจักรภัทร ภูอ่าว ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ศรีวิไลวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311506 นายเกรียงไกร พลอาษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี กุสุมาลย์วิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311509 นางสาวชนิกา จ้อยจีด คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311521 นางสาวภัทร์นรี บุตรดีวงศ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนมุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311527 นายทรัพย์อนันต์ มุลตะกร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311540 นายณัฐพล พรมพิมพ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนบุ่งคล้านคร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311545 นายภูชิต สิทธิเนตร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311546 นายวรุตม์ โคตรแสง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปิยะมหาราชาลัย กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311553 นายธีรพล เชื้อคำฮด นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี ดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311557 นายธนพล พลมาศ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี คนดี เรณูนครวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311558 นางสาวโชติมนต์ สาคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี สมสนุกพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311559 นายฉัตรคุปต์ อุ่นจางวาง พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311565 นางสาวปานทิพย์ ศรีกุลวงศ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311567 นางสาวชลธิชา คุณวงค์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311572 นางสาวแก้วฤทัย ไชยตะมาตย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311573 นางสาวปรียารัตน์ ศรีนา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311574 นายรุ่งกิจ พานิชพันธุ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี คนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311586 นางสาวเนตรชนก เหนือพันธ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี คำชะอีวิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311587 นายรัชชานนท์ โสมสุข พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311590 นางสาวสุภัสสร ชื่นตา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311591 นางสาวภัทรพร พรมพิลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี พังโคนวิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311600 นางสาวอรอุมา เปาวะนา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311602 นางสาวกมลชนก ยางธิสาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311605 นางสาวญารินดา ตาปนานนท์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูดินแดงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311610 นางสาวเปรมฤดี สุธรรมมา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี พรรณาวุฒาจารย์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311611 นางสาวกันฑิมา สุวรรณมงคล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311617 นางสาวถิรดา สารธิราช วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี - กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311619 นายมินธดา ไพคำนาม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี คนดี กุดบากพัฒนาศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311620 นางสาวนันท์นภัส ตั้งศิริศรีสกุล เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311632 นางสาวภัทรลภา คำลุน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เรณูนครวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311635 นางสาวเกตุวดี พ่อค้าช้าง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ดงหลวงวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311642 นายพีรพัฒน์ พลราชม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี บัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311644 นางสาวนภัสสร สาลีเพ็ง การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี เรณูนครวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311646 นางสาวณัฐพร จันทะฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ภูลังกาพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311647 นายทัศนาพล นามเกตุ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนร่มไทรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311649 นางสาวกมลวรรณ พรมสากล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311655 นางสาวชญาณี ขันทะชา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311658 นายพัชรพล วะชุม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311661 นายเฉลิมวงค์ สว่างใจ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ปลาปากวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311665 นายวรายุทธ วัตโส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311666 นางสาววัลย์ลดา เป้าจันทึก ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี สว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311668 นางสาวกัญญารัตน์ ชาเครือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี อุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311682 นางสาวพรชิตา ทรัพย์แก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี บึงกาฬ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311686 นางสาวมนัสนันท์ คุณขอนยาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเซกา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311688 นายศิรสิทธิ์ ไตรธิเลน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311690 นายยุทธนา พูลสวัสดิ์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนบึงกาฬ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311691 นางสาวรัชนีกร อินอุเทน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาหว้าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311695 นางสาวธิญาดา อุปัญญ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311698 นางสาวนิศาชล คำทองไชย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311700 นางสาวพรพรรณ แดงสีดา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาแกสามัคคีวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311701 นางสาวกัลยาณี เศรษฐาไชย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี อากาศอำนวยศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311704 นางสาวปฏิณญาพร พันสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311707 นางสาวสินีนาฎ ชูใจ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311708 นายคามินทร์ บุตรสุวรรณ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311715 นางสาวเจนจิรา ก้อนกั้น คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311718 นางสาวศิริน เรืองศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี สมเด็จพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311719 นางสาวนุชรีย์ ศรีนุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธรรมบวรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311720 นางสาวมัณฑนา ศรีสุราช วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311721 นายกฤษฎา บุญศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311724 นางสาววริญญา สุนทร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธรรมบวรวิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311731 นางสาวสุภัทรา มุกดาม่วง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311732 นางสาวนลินนิภา ฮังกาสี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวาริชภูมิ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311734 นางสาวกรรณิการ์ วงค์ษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี หนองหลวงศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311735 นายปราการ กำประโคน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี คำขะอีวิทยาคาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311737 นางสาวชญาดา บุดดี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี เรียนดี มัธยมวานรนิวาส กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311748 นางสาวภัทรภร โพธิ์สุ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311751 นางสาวขวัญตะวัน ไชยโคตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุนารายณ์วิทยา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311767 นางสาวปณิดา พรมลี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคี กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311768 นายพีรทัต ศรีสำราญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี คนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311772 นายพิชิตชัย พ่อเพียโคตร์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี เรียนดี ธาตุพนม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311779 นางสาวชลธิชา พาพันธ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี นาหว้าพิทยาคม กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311782 นางสาวสุวโชค บุระเนตร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี เรียนดี สกลราชวิทยานุกูล กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311785 นางสาวฤทัยทิพย์ รวมจิตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี เรียนดี มุกดาหาร กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311786 นางสาวชลลดา พลเยี่ยม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311789 นายณปวร เหล็กสีไทย อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กิจกรรมดี โรงเรียนบัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311792 นายธนพัฒน์ คุ้มบ้านชาติ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กีฬาดี โรงเรียนบัวขาว กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311794 นายณัฐวุฒิ ปัญญาวัน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี เรียนดี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311796 นางสาวเบ็ญจารัต ชัยสุรินทร์ เคมี ค.บ. 4 ปี เรียนดี โพนงามศึกษา กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว
631311798 นางสาวศุธิตา ชาคำลอด อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี เรียนดี โรงเรียนสว่างแดนดิน กรอกใบนำรายงานตัว พิมพ์ใบนำรายงานตัว