รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถานที่ห้องสอบ สาขาการศึกษา ค.บ. 4 ปี ประเภทโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ข้อแนะนำในการค้นหาข้อมูล
สามารถค้าหาได้จากช่อง Search โดยระบุได้จากทุกเงื่อนไข ที่แสดงในรายการ
ผู้รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ประเภทโควต้า ห้องสอบ อาคาร สาขาวิชาที่สมัคร โรงเรียน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ประเภทโควต้า ห้องสอบ อาคาร สาขาวิชาที่สมัคร โรงเรียน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310003 นางสาวศรัณย์พร แก้วก่า วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310005 นายบุญเลิศ อ่อนคำหล้า เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ช้างมิ่งพิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310006 นางสาวสุดารัตน์ โถตันคำ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310007 นางสาวเเพวา ถวิลรักษ์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310008 นางสาวพัชรี คอนงัน เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี แวงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310009 นายธัญพิสิษฐ์ สุจริต เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310011 นางสาวธีริศรา นามโยธา เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310015 นางสาวจารุวรรณ เล็กกระโทก เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310016 นางสาววรรณศิริ พองพรหม เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310017 นายภาคิน สุราษฎร์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310018 นางสาวภัทชริญา ศรีราภา เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310021 นางสาวศาริณี โพธิ์ศรี เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310022 นางสาวเกวลิน เมามีจันทร์ เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310024 นางสาวเพ็ญสุกาญจน์ ฤกษ์ศิริพงษ์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310025 นายวีรพงษ์ ไพคำนาม เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310030 นางสาวอิสริยา เชื้อพันธุ์ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310031 นายทัศน์ไท เศิกศิริ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310032 นางสาวพรทิพา อัคศรี กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310036 นางสาวกนกพร ลมสุขะ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310040 นายนันทวัฒน์ สีเทียวไทย เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310041 นางสาวสามิตรา กระงานธง เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี ปลาปากวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310043 นายสฤษดิ์พงษ์ วารีย์ บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310045 นายชญานิน คำภูมี เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310047 นางสาวชลธิชา มนศิลป์ ดนตรีพื้นเมือง สุรอุทก อาคาร 1 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310050 นางสาววรรณวิสา ชัชวาลย์ปรีชา เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310054 นายธนาดล คงประเสริฐผล เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310056 นางสาวพิมพกานต์ แถมสมดี เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310057 นางสาวฐนิชา เปี้ยมั่น เรียนดี 1065 10 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310058 นายพิชิตชัย พลไชย ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310062 นางสาววสุนันท์ ศรีสร้อย เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310063 นายเจนภพ ทวีชัย เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310064 นางสาวบุรีรัตน์ สอนสิงห์ไชย เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310065 นางสาวชนาทิพย์ ครโสภา นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310068 นางสาวสุทธิดา มิตร์วิจารย์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310098 นายสัณหวิช พรไธสง เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ปลาปากวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310100 นายสิทธิราช บุ่ยวัน เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี กุสุมาลย์วิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310102 นายชนกานต์ แก้วสีหา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี หนองกุงศรีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310105 นายธนดล คำภูษา เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เต่างอยพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310106 นางสาววรพรรณกุล เกื้อธนสกุล เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310107 นายสุวิช บุบผาชาติ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310110 นางสาวปรีญาพร เอี้ยงลักขะ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310111 นางสาวพรนิภา หาญจำปา เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310113 นางสาวศรุตา สังกิจ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310115 นางสาวพัชรา สีลาวงศ์ ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310118 นางสาวผริตา อัคฮาดศรี กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310120 นางสาวพิชชานันท์ สกุลทอง เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310123 นางสาวกนกพร ม่อมพะเนาว์ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310128 นายอาคม ทัพชารี เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310129 นางสาวกิตติยา พรหมอารักษ์ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310134 นางสาวศุภนิดา รินโพธิ์สาน เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310136 นางสาวอารีญา โถตันคำ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310138 นางสาวอาภัสรา พาดี เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ศึกษาประชาสามัคคี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310140 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญหล้า เทควันโด โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310141 นายสรจักร บุญเรืองจักร ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี เต่างอยพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310142 นางสาวธิดาธร แพงทอง เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310143 นายนัฎดนัย ดาสีกร กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310144 นางสาวณัฐณิชา กุลวงค์ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310145 นางสาวรัญชิดา ศรีมุกดา เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310146 นางสาวสุพรรษา ศรีธิราช เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310147 นางสาวทิตติยา เพ็งเวลุน ดนตรีไทย ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310148 นางสาวชนากานต์ ทาอ่อน เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310149 นางสาวชลลดา ชื่นใจ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310151 นางสาวอรุณรัตน์ นนท์เหล่าพล เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310152 นางสาววรินยุพา ยาทองไชย เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310163 นางสาวนันทกานต์ บุรีขันธ์ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310166 นายอัษฎาวุธ วงค์สินไชย เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาแกพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310169 นางสาวบุษบาวรรณ ต้นสวรรค์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310170 นางสาวนิศากร วะบังลับ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310171 นางสาววรรัตน์ โพติยะ เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310172 นายธีรภัทร์ เดชสท้าน กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310174 นางสาวอชิรญาณ์ ฝืดสูงเนิน นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310175 นางสาววรินยุพา คำโคตร เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310177 นางสาวไอลดา บงศ์บุตร เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310181 นางสาวสุพัตรา มีไกรราช เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลทวาปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310183 นางสาวณัฐธิดา ปัญญาพวน เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310184 นายมิลทฎา เสนาช่วย กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310189 นางสาวนุษบา ค้ายกับคำ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310190 นางสาวธนวรรณ เพ็ชรพินิจ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310193 นายกนกศาสตร์ อุ่นคำ เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310194 นางสาวสิรินยากร หีบแก้ว เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310195 นายวิศรุต พานพงษ์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สามชัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310198 นายวีระพงษ์ จันพูน เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310199 นางสาวธิติสุดา อุทัยวัฒน์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310200 นางสาวรุ่งทิวา ดวงปากดี เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310201 นางสาวพรชิตา นันบุญ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310203 นางสาวกุญชรีพร อาจวิชัย เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310204 นายกริชชนะ สารกรณ์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สามชัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310205 นายอภิสิทธิ์ สุขทาน คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี สามชัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310208 นางสาวสุรัตนา ฮมแสน เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310210 นางสาวอังค์วรา ด่านลาพล เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี สกลทวาปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310211 นางสาวศุภนิดา พรรษา เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310214 นางสาววาลิกา เเสนสุข นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310216 นางสาวกิตติกา ด่างเกษี เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310219 นางสาวศรัญญา ผลวาด เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ปลาปากวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310220 นางสาวรมิตา ปราณี เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310222 นางสาวสุภาพร นามโคตร เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310224 นางสาวืธีรนันท์ ชมราศรี เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310225 นายอภิวัฒน์ นาคบุตร เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310226 นายฐิติพงษ์ ผายดี วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310228 นางสาวนิภารัตน์ ทิพวัง เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310229 นางสาวธัญชนก ทองชัย เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310239 นายธนาวุฒิ ผ่านสุวรรณ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310244 นางสาวพรรณารายณ์ พรมลา เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310246 นางสาวอภัสรา สาทาวงศ์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310248 นางสาววรรณนิภา ลินโพธิ์สาน เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310249 นางสาวภัทรภรณ์ ผลเพชร์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310252 นางสาวณัฐกานต์ ศรเหลือง เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310253 นางสาววิภาวี ทีสุกะ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310254 นางสาวณัฐกาญจน์ หนึ่งคำมี เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310262 นางสาวชนิการ์ สุขเปรมปรี เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310266 นางสาวรัตติยาภรณ์ พุทธา วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310268 นางสาวสาวภา ศรีภูมี เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310274 นายธนากร เอนไชย เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310275 นางสาวนิธินาถ แก้วอัคฮาด เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310278 นางสาวภิรมย์รัตน์ กุณรักษ์ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310281 นางสาวธมนวรรณ บุญชาญ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310290 นางสาวณัฐนิชา จันทสิทธิ์ เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310293 นางสาวสุกฤตา โคตมี เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310295 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ชัย เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310303 นางสาวธวัลพร วะสัตย์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310304 นางสาววรินทร อวยพร เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310305 นางสาวชนกนันท์ ถิ่นตองโขบ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลทวาปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310310 นางสาวณัฐจิรา สอนวงศ์ษา คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310311 นางสาวกัญญ์วรา พิพิธภัณฑ์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310313 นางสาวพรชิตา พานเหนือ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310315 นายภานุพงศ์ อุปครราช วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310316 นางสาวกนกนารถ ถนอมศักดิ์ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310323 นายธนพล ยันนี เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310331 นางสาวณัฐริกา เจริญไชย เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310334 นายขจรศักดิ์ บุตรสา เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310335 นางสาวอรจิรา พิมพ์สวัสดิ์ เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310337 นางสาวจิราภรณ์ นิมิตร เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310342 นายพงศกร แก้วฝ่าย เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310345 นางสาวนิพาพร ขันธโคตร เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310346 นางสาววิยดา ไชยสุวรรณ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310347 นายอภิสิทธิ์ ลับมะณี เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310419 นายคมสัน ดำคำ เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310421 นางสาวสุภาวิดา กุดวงค์แก้ว เรียนดี 1065 10 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310423 นางสาววัชรีวรรณ พลศรี เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310431 นายเอกราช ชาติชำนิ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310432 นางสาววลัยรักษ์ คำเกาะ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310433 นายชาคริต ประสารศักดิ์ เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310434 นางสาวปัทมาพร ใจดี เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310435 นายนันทวัฒน์ เดชะอุ่ม เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310436 นายธีรวัฒน์ มณีวรรณ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310437 นายปิยฉัตร จำปา เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310438 นางสาวนิภาพร นารีแพงสี กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310440 นางสาวศุทธินี ชาบรรทม เรียนดี 1065 10 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310445 นางสาวนภสร พงษ์ชลนิฤมล นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310446 นางสาวอริศรา พิชัย เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310447 นายณัฐพงศ์ ใครจันทร์เศรษฐ์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310448 นางสาวขวัญจิรา สุรินทะ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310449 นางสาวสุธิษา มาลาจันทร์ เรียนดี 1065 10 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310450 นางสาวพรนภา นิลเขต เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310451 นางสาวธัญญา เรืองฤาชัย เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310459 นางสาวลลิตา แก้วมะ เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310460 นางสาวภัทรวดี มุงเพีย เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310461 นางสาวสุปรียา ไชยเชษฐ์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ธรรมบวรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310463 นางสาวมณฑิรา คำชนะ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310465 นายศุภณัฐ ปัททุม เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310467 นางสาวธัญญาเรศ จำปาวัน เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310469 นางสาวนันทิยา อุติลา กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310473 นางสาวสุนิสา ชาธิราช เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310474 นายอนาวิล รัตนไพบูลย์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310477 นางสาวชฎารัตน์ นารินรักษ์ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310480 นางสาวชยุดา รัตนลุน เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310481 นางสาวภัทรวรรณ หล้าพรหม เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310484 นางสาวอรวรรณ แสนหูม เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310485 นายพงศกร โอภาสเสรีผดุง เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310486 นางสาวสุธราทิพย์ ในพลกรัง เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310490 นางสาววรรัตน์ สีมี คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310491 นายวีรยุทธย์ คิดไร เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310492 นางสาวปริญญา พรรณขาม เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310493 นางสาวสุภนิดา อารักษ์ศักดิ์ ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310497 นางสาวสิริกัลยา สาลิคา เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310504 นางสาวอรัญญา ทองอุ่น เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310505 นางสาววิลาวัลย์ สิงห์เสนา เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310507 นางสาวอัญธณา กองนางอ้ม เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310510 นายปารเมศ แก้วมณีชัย เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310516 นางสาวอาริยา ไพเราะ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310518 นายธนากร เถาว์กลาง เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310520 นางสาวนิตติญา พลไชย เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310522 นายณัฐวุฒิ กิตติชัยวัฒนา กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310523 นายพชร นามวงศ์ชัย เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310524 นายอุบาสก เหลาราช เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310525 นายเมธวิน สวัสดิ์วงศ์ไชย เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310527 นายณัฐวุฒิ ปัจจัยโค เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310528 นางสาวนันทชพร จันปาน เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310529 นางสาวสุจิรัชชา บังบัวบาน เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310532 นางสาวภรณ์นภา เพ็งผกา เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310535 นายณัฐพงษ์ สิงหันต์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310536 นางสาวกุลธิดา ทานาลาด คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310537 นางสาวพรริรา ศักดิ์ดา เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี คำเพิ่มพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310540 นางสาวสุภาวรี วงษ์รัตนะ นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310541 นางสาวสุภาพร กุลภา เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310543 นายธนากร แป้นแจ่มจาก ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310544 นายธวัชชัย แสนสุด เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310546 นางสาวกัญจนพร ศรีพันลม เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310547 นางสาวปภาวรินทร์ ไตรยขันธ์ นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310548 นางสาวกัญญาณัฐ พรมพิลาด เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี โพนพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310549 นางสาวศุทธินี อุตศาสตร์ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310550 นางสาวศรุตา ถิ่นตองโขบ เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310551 นายศุภกฤต พุทธชาติ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310553 นางสาวปนัสยา แก้วมะ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310562 นายธวัชชัย สิทธิขันแก้ว เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310564 นางสาวปณภรณ์ จูมแพง เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310565 นายรัชชานนท์ ศรีเพียชัย เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310566 นางสาวกัลยารัตน์ อันพันลำ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310571 นายจุฑาวัชร พิชัยคำ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310576 นางสาวจิรัชยา มะณีวรรณ์ ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310577 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีเมือง เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี กุสุมาลย์วิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310579 นายภูมิภัทร ลารังสิทธิ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310580 นางสาวพนิดา สิงห์ประเสริฐ ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310584 นางสาวแพรวเพชร พิทัศศรี คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310585 นางสาวชลัญญา แดงโชติ เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310586 นายณัฐพงษ์ ไชยเชษฐ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310587 นางสาวเพ็ญฉวี พลไชย เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310588 นางสาวปาริชาติ ชาไชย นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310609 นางสาวเกตวดี มังฆะตา เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310616 นางสาวสุกัญญา แจ่มสุวรรณ์ นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310617 นางสาวภัทราภรณ์ สิงห์พันธ์ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310620 นางสาวกวิสรา สารเนตร เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310621 นางสาวพลอยพร มุลเมืองแสน เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310624 นายสรายุทธ พุทธดี เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310625 นางสาวพิยดา ดีพร้อม เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310629 นางสาววรางคณา ถนอมดำรงศักดิ์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พรเจริญวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310638 นางสาวสุวัชรี ฝูงพิลา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310643 นางสาวมนธิชา ทองสี เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310644 นางสาวฤทัยชนก บุพศิริ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310649 นางสาวสุวิรัตน์ คำจ่าง วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310651 นางสาวณัฐนิชา บุญเสริม เปตอง โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ร่มไทรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310652 นายสสิธร พันที เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310653 นายคณิน เบญจกวินเลิศ ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี เซนต์โยเซฟท่าแร่ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310654 นางสาวพัชรา สิงห์สิน เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310656 นายกิตติพิชญ์ จันทรวีระกุล เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310657 นายทวีศักดิ์ บุญเฮ้า เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310659 นางสาวพิชญาภัค โพธิ์ศรี เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310662 นางสาวกมลทิพย์ วรรณะ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310663 นางสาวจุฑาทิพย์ บัวศรี กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310665 นางสาวสุนิตา คึมยะราช เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310666 นางสาวธนาพร จันดาเขียว เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310667 นางสาวกรรณิการ์ กาหลง เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310669 นายชรัสพงษ์ กองเมือง เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310670 นางสาวกิตติยาภรณ์ สุพระวงค์ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310676 นายวิศรุต สาบ้านบัว เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี หนองหัวช้างวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310677 นางสาวมินตรา สวัสดีพ่อ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310678 นางสาวอัญมณี บัวศรี เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310679 นางสาวศุภณิดา สียางนอก เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310683 นางสาวนพดารา เป้ยศรี เปตอง โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310687 นายสุวชัช แต้ศิริเวชช์ เทควันโด โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310690 นายอัสนี วงศรีลา เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ภูริทัตต์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310692 นางสาวปิยะวดี เกียรติกุลกังวาน เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310695 นางสาวมนัญชยา บ้งชมโพธิ์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310698 นางสาวกุลธิดา โพติยะ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เซนต์โยเซฟท่าแร่ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310700 นายอัษฏา ดาวเศรษฐ์ ดนตรีสากล ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เซนต์โยเซฟท่าแร่ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310701 นางสาวหนึ่งฤดี เกลี้ยงกลิ่น ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310703 นายสมพร ขันธ์พัฒน์ ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310705 นางสาวกมลชนก อุ่นคำ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310706 นายธนาธิป เจียมจังหรีด เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310709 นายศิวกร ถาวร เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310710 นายจตุรงค์ สุวรรณไตรย์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310719 นายปิยวัฒน์ หงษ์ภูมี เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310722 นายจิระศักดิ์ ต้นสิน เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310725 นางสาวอมาวศรี จันธรรม เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310726 นางสาวอุมาวรรณ โถชัยคำ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310727 นายณพิศิษฎ์ วงษ์นาคเพ็ชร เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310734 นายกิตติวัฒน์ อินทิสิทธิ์ เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310746 นายอมตะ สุทธิผาย เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310748 นายภัทรภัทร เทพไพศาล กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310749 นางสาวนริสรา บุตรเพ็ง เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310751 นายธนวัฒน์ จำรักษา เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310754 นางสาวประวัณณา โพธิ์บุญเรือง เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310755 นายจตุรวิทย์ วังคะฮาด ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310757 นางสาวสุพิชชา วงศ์สีดา เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310758 นางสาวณัฏฐ์ณิชา ยงยันต์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310760 นายภาณุ กลัดเจริญ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310761 นางสาวณัฏฐณิชา ธงชาย เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310762 นางสาวเยาวลักษณ์ เทพมนต์ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310763 นายพงศกร เข็มทอง คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310765 นางสาวศศิวิมล พันจำรูญ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310767 นางสาวพรรณพัสสา ธงยศ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310769 นางสาวณัฐกุล แก้วไชยโย เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310774 นางสาวเจนิดา มูลวงศ์ เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310775 นายภราดร สุวรรณเมฆ บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310777 นายเจริญชัย ประกิ่ง เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310778 นางสาวอนุธิดา รัตนวงค์ เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310785 นางสาวฤธิดา วงค์คำจันทร์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี โคกสว่างประชาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310786 นายธีรภัทร อุบาลี ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310789 นายเทพศิลป์ โคตรอาษา เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี โคกสว่างประชาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310792 นายจิรนันท์ สิงห์คำ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310793 นางสาวสุภารัตน์ เผ่าวงศ์ษา เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310794 นางสาวสุเพ็ญนภา โคตรธรรม เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310801 นางสาวจิราวรรณ เครือวงศ์ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310803 นางนันทวรรณ์ แก้วศรี เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310809 นางสาวขวัญจิรา ผากงคำ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310811 นายธนา กานต์สิทธิโชค เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310812 นางสาวศนิตา นนธิบุตร เปตอง โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310813 นายศุภกิตติ์ พหลทัพ เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี เจ็ดสีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310814 นางสาวศศิตา เอาะน้อย เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310817 นายภัทรพล แก้วนามไชย เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310818 นางสาวสุนิสา สมรฤทธิ์ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310819 นางสาวอภัสรา ปุณริบูรณ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310821 นางสาวกิตติญา คำงาม เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สาขาคำเพิ่มพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310822 นายเกียรติศักดิ์ เพ็งสว่าง เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ท่าแร่ศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310823 นายเทียนชัย แสนสุริวงค์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310825 นายธนกฤต กิ้วระแยง เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310826 นางสาวนัฐยา อนุญาหงษ์ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310828 นางสาวจิราภรณ์ ผาริโน วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310830 นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310832 นางสาวอุไรภรณ์ เถาแก้ว นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310838 นางสาวฐิติยา แสงนนท์ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310839 นางสาวลักษณาพร ผ่านสุวรรณ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310840 นายติณณ์ มีภูคำ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310841 นายเพ็ชร ทองนาค เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310845 นางสาวนวนันท์ สิทธทรงธรรม เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310846 นางสาวชนัญชิดา นาโสก เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310850 นางสาวเพ็ญพิชชา โกสิงห์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310852 นายชัยชนะ พันธ์ผูก เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310855 นายณัฐเกียรติ เหลือศิริ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310857 นางสาวศิริกรการ ขันตีจิต เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310859 นางสาวอาริยา ผุสิงห์ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310861 นางสาวพรรพษา เกศราช เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310862 นางสาวพัชรี สันวิลาศ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310866 นางสาวสุดารัตน์ โชติจรุง เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310870 นางสาวปนัดดา วันนะชัย เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310871 นายภานุวัฒน์ กังวลทรัพย์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310872 นางสาวสาริณี เทียวไทย นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310873 นายอำพันธ์ยุทธ เหนือโพธิ์ทอง เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310874 นายศิวากร ศิริธรรม กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310875 นายภราวุฒ แสนสุข เปตอง โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310877 นางสาวณัฐธิดา สืบสิน เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310881 นางสาวรัชนีกร เคล้าดี เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310882 นายอธิกานต์ สิงคิบุตร ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310883 นางสาววัชรากร มายูร กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310884 นางสาวฟาริดา เยี่ยมสูงเนิน เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310890 นางสาววาสิฎฐี อินวาริช เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310898 นางสาวชลดา เชื้อคำฮด กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310899 นางสาวสุดาพร พรมเสน เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310900 นางสาวอมรรัตน์ มะหลัด เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310901 นางสาวศศิธร วรราช เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310903 นางสาวพิณธารพลอย สุริยนต์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310906 นางสาวนริณี บุญเรืองจักร เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310908 นางสาวณัฐริกา สาพรเจริญ เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310909 นายเกียรติศักดิ์ พระเเสง เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310912 นายวีโร ปุนหาวงค์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310913 นางสาวปาณิสรา ลักขณานุกูล เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310917 นางสาวเปียโน นาเวียง วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310920 นางสาวอชิรญาณ์ ศรีใสย์ เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310921 นางสาวจันทร์จิรา สิงนิสัย เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310926 นางสาวณภัคมน นรสาร เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310928 นางสาวธราทิพย์ งิ้วไชยราช ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310931 นางสาวกมลชนก วงศ์กาฬสินธุ์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310932 นายธีรภัทร ยนสิงห์ เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310933 นางสาวศิริภาพร อินทร์คำน้อย เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310934 นางสาวสุชัญญา บุราย เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310936 นางสาวสุฑาทิพย์ บุญมา เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310938 นายธนันชัย ทิพจร ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310939 นางสาวธนาภรณ์ สุจริต เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310941 นายอมรเทพ มุงธิสาร เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310942 นายพงศกร ใจกว้าง เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310943 นายคมสันต์ ผาสุข เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310946 นางสาวปภัสรา อุดมเดช เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310949 นางสาวกุลธิดา นิลนามะ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310951 นายศิริราช ผายม ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310954 นางสาวจันทร์สุดา ยาทองไชย เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310955 นายวทัญญู วงศ์ถามาตย์ ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310959 นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลี้ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310965 นายธนศักดิ์ หารคำอุ้ย เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310972 นายภัทรพงษ์ ซึมเมฆ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ท่าแร่ศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310975 นายกิตติกร ด้วงคำภา วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310978 นายวัชรพล ลาแสดง เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310979 นางสาวชรินรัตน์ ทองอินที เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310980 นายชัยวัฒน์ สมชัย คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310984 นางสาวหทัยรัตน์ ภูเดช เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310986 นางสาวปนัดดา สาธุการ เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310987 นางสาวแอนนี่ เงินเร็ว กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สามผงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310988 นางสาวสุพิชชา ไตรผล เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310990 นางสาวบงกชกร ปิตะพรหม เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310991 นางสาวภิริยาพร คำทะเนตร เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310993 นางสาววราภรณ์ ใครอุบล เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310994 นายภนุวัตร ไชยศรี ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310995 นายนายธีรศักดิ์ นุพพล กรีฑา โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631310999 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เต็ม เรียนดี 1074 10 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี หนองแวงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311001 นางสาวภาธิตา แสนโสม กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี หนองแวงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311003 นางสาวชลธิชา ทิพย์คำมี กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311004 นางสาวปณัดดา เรือริรักษ์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ภูริทัตต์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311010 นางสาวปรียาภรณ์ แขกวันวงค์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311012 นายวุฒิกร พรมชัย ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311016 นายสุรพงษ์ พรมปากดี คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี คำเพิ่มพิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311017 นางสาวอริศรา โทมนตรี เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พะทายพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311019 นายประกาศิต สารภาพ เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311026 นางสาวหทัยทิพย์ ป้องปก เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311030 นายพัทธดนย์ ลามคำ เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311031 นายวัชรพงษ์ ขันธุรา ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311032 นางสาววรารัตน์ แขพิมพันธ์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311033 นายปฏิภาณ ช่วยรักษา เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311034 นางสาวกุลยา คำคูณ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311039 นายอภิชัย บุญมี เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311040 นางสาวสุรีรัตน์ จ้งจันศรี เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311042 นายคณินณัฐธ์ ฟองอ่อน เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311043 นายอัษฎายุทธ จันทร์ไทย นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311045 นายคมสิทธิ์ อัครจันทร์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311046 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิราช ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311050 นางสาวรมิตา โสมหา เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311051 นายธีรภัทร์ สัญจรดี เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311054 นางสาวสุพิชญา จูมแพง เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี คำชะอีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311055 นางสาวณัฐกมล บงบุตร ดนตรีสากล ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี บ้านหนองสามขา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311056 นายอัมรินทร์ สุธรรมจา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311059 นางสาวสุภัสสรา ทรงเหล็กสิงห์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311061 นางสาวสุพัฒตรา เวชกามา เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311062 นางสาวศศิวิมล แคลนคอง เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311063 นางสาววิภาวินี ธุรารัตน์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311067 นายวรากร คุณมี เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311068 นางสาวอาทิตยา เชื้อจันทา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311069 นายรชานนท์ จุฬารมย์ เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311080 นางสาวกุลนิษฐ์ คนองเพ็ชร เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พะทายพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311082 นายวิวัฒน์ ตังวิวัฒนาธร เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เต่างอยพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311083 นายณัฐพงษ์ บุญคำภา เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311085 นายวีรศักดิ์ บุญคำภา เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311086 นายเกื้อกูล นันวิสุ ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311089 นางสาววลัยลักษณ์ โสดา เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พะทายพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311092 นางสาวพิยดา ไชยะตา ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311093 นางสาวดาลิน ภูครองแถว เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311097 นายพานเพชร พานโฮม เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธรรมบวรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311100 นางสาวภคนันท์ เข็มอุทา เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311101 นางสาวอุทัยวรรณ สีพั้ว เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311103 นางสาวหอมไกล ศิริ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี นาสวรรค์พิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311104 นางสาวสุธิตา เลพล เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านม่วงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311106 นายปัญจพล วงศ์กาไสย ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311107 นายภาคิน สุคำภา เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311109 นายต้นตการณ์ มะโนชัย เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311117 นางสาวสุกัญญา ปัญญาวัน เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ศรีชมภูวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311120 นายณัฐพล สุภาพ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311121 นายเทิดพงศ์ หันจางสิทธิ์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311124 นายศุภณัฐ สมบูรณ์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311125 นางสาวณัฐธิดา อุทัยวัตร เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311126 นางสาวฐาปนี วงศ์ศิลปชัย เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311128 นางสาวเรณุมาศ สินธุศิริ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311130 นางสาววรรณนิสา ศรีลาวรรณ์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311131 นางสาวสุภาวดี ระแสนพรหม เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311133 นางสาวธาราทิพย์ นาหนองตูม เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311134 นายปัญญา นามแสง กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เขาวงพิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311135 นายวรวุฒิ จิตต์ภิรมย์ วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เขาวงพิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311138 นางสาวณัชชา กวานเหียน เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311144 นายปิติพงษ์ พรหมแสง เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311147 นายธีรภัทร์ โคทังคะ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาเดื่อพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311148 นางสาวศุภลักษณ์ สุริยศักดิ์ เรียนดี 1065 10 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311149 นางสาวอาทิตยา เกื้อทาน กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311150 นายวีรชัย มูลกัน เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311152 นายธนกฤษ ทิพม้อม เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311157 นายทศพร จันทร์เขียว วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311160 นางสาวกวินธิดา สุนารักษ์ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311166 นายอัครพล บุญพินิจ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311169 นางสาวศลิษา ดีโคตร เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311171 นางสาวรมิตา พรหมศิริ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311172 นางสาวศิริลักษณ์ บรรทุปา คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 เคมีค.บ. 4 ปี บึงโขงหลงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311173 นายสัญญา คำเห็น ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นครพนมวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311176 นายขจรพงศ์ ปิ่นสุนย์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311177 นางสาวจิราภรณ์ อ่อนหวาน เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311182 นางสาวมุทิกา ภูชัน กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311183 นางสาวนริศรา โพธิ์แสนศรี ดนตรีพื้นเมือง สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311187 นายวีระยุทธ บุญชาญ เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311190 นางสาววิไลภรณ์ ปุณปิตตา เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311196 นางสาวธนวรรณ สีจันมา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ดอนตาลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311199 นางสาวดาลิณี มหาวงศ์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาเดื่อพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311200 นางสาวปัทมา นนจันทร์ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311201 นางสาวสุนิตา สายรัตน์ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี นาสวรรค์พิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311202 นางสาวรชิตา ศิริวงศ์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาเดื่อพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311205 นางสาวชนม์นิภา พรรณขาม เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311206 นางสาวรวิพร ผิวเหลือง เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ดอนตาลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311215 นายกฤตนัย พรหมแสง เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311216 นางสาวภัทราวดี อุสาพรหม เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311218 นายวัชรกิตต์ นารีสา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311220 นางสาวจารุวัลย์ ฮาดดา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311221 นายอินธรัตน์ คำลือชัย เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี คำป่าหลายสรรพวิทย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311225 นางสาวชลินดา แสนปัดสี เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311226 นายอนันตศักดิ์ โคตะบิน ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สามผงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311227 นายธนพนธ์ ศรีสว่าง วอลเลย์บอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311228 นายไชยวัฒน์ คุณศรีเมฆ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311229 นายภาคภูมิ อัญฤาชัย เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311230 นางสาวสุพัฒตรา โสดาวงค์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311231 นางสาวอริษา ขันขะ เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลทวาปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311233 นางสาวสายรุ้ง อภัยโส เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311235 นายนิรุธ จันทะราช เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311238 นางสาวจิราพร อุธิโย เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311239 นายนิธิพัฒน์ เคนไชยวงศ์ เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311240 นายปรินทร เสาบุบผา เรียนดี 1074 10 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311241 นายจักรพงษ์ ปัญญาวงค์ เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311243 นางสาวจุฑาทิพย์ แสนสุข กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 พลศึกษาค.บ. 4 ปี หนองแวงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311245 นายเกริกการัณย์ คำภูษา เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311253 นางสาวรังสิยา จันนามวงศ์ เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ดงมะไฟวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311254 นายีพีระพล แดงบุตร กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311266 นางสาวณัฐชยา นามวงศ์ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311267 นางสาวจุฬารัตน์ สูตรชัย เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311270 นางสาวอสมาภรณ์ สายแสง คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ประชานิมิตพิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311283 นางสาวจินตนา ศรีวะรมย์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311284 นางสาววรดา สุภาวหา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311289 นางสาวธัญญารัตน์ รักจันทร์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311290 นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์จันทร์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311292 นางสาวขวัญชีวา พลกุล กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311293 นางสาวปิยธิดา ปินะนัน เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311297 นายนิติธรรม ระรวยทรง ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มไทรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311298 นางสาวชลธิชา ศรีประชัย เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311300 นายธวัชชัย พ่อจันดา เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาถ่อนพัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311301 นางสาวธณัฏฐา ทองอันตัง เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311302 นางสาวรวิวรรณ ยืนยง วอลเล่ย์บอลชายหาด โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี โพธิ์ไทรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311303 นายอภิชาติ บริบูรณ์ เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311304 นางสาวอาริยา ปิลอง กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี บ้านม่วงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311305 นางสาวอาภาศิริ มอมไทรัตน์ เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311306 นายศัสตรา สุวรรณจันทร์ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311310 นางสาวดารินทร์ สุตนา ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ปากคาดพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311315 นางสาวหนึ่งฤทัย เย็นทะชิด เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311316 นายจักรพงศ์ แสนพรหม เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311323 นายธวัชชัย ยะสาร เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311324 นางสาวธาริดา อินธิแสง เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี โพนพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311327 นางสาวกัญญารัตน์ เจริญชาติ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านนาคู พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311329 นางสาวศศิประภา พลซา เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311331 นายวิรไท ศรีมะโรง กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311333 นายเกียรติภูมิ ภูผิวผา เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี บ้านบัวราษฎร์บำรุง พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311336 นางสาวศศิธร ภูเวียนวงค์ เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311337 นางสาวขวัญจิรา ก่ำเชียงคำ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี สนธิราษฎร์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311339 นางสาวอินทิรา วะดีศิริศักดิ์ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311341 นายนรากร โปวังสา เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311361 นางสาวสุดาพร สุขสบาย เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311364 นายจิราวัฒน์ ศูนย์จันทร์ ตะกร้อ โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311366 นายกิตติภูมิ ยวนจิตร์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311370 นางสาวธนัชพร วรสาร เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311373 นางสาวพรรณนิภา สาขันธ์โคตร เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311375 นายภูมิระพี ชินโคตร เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311377 นางสาวปิยะพร เลิศสงคราม เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311382 นางสาวจุฬารัตน์ บุญละปิดตา เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311383 นายธนทัต หมอกมีชัย เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี บ้านแพงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311385 นางสาวรสรินทร์ โคทะนา เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311386 นายอัสดา สิงเสนา เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311388 นางสาววรรณภา ไกรจันดา เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี ศรีวิไลวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311390 นางสาวกัญญารัตน์ กลมไธสง กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311391 นางสาววิจิตรา วรราช เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี บ้านนาสีนวล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311392 นายพีระพล บรรดาศักดิ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311393 นายอดิศักดิ์ โคชขึง ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311395 นางสาวจุฑามาศ พรมลี เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311398 นางสาวสุนิตา แก้วเคน เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311401 นายชินวัตร ราชวงค์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311402 นางสาวสุดารัตน์ สารเนตร เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311403 นางสาวเขมอักษร พ่อชมภู เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311408 นายภาณุพงศ์ ภาคภูมิ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311410 นายวัฒนพง์ ธงอาษา เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311411 นางสาวปิยะดา อุทัยวัตร เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311414 นายรัฐธรรมนูญ โมลาเเสง คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี คำชะอีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311415 นางสาวทักษพร ไชยมาโย กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311417 นางสาวกัญชลิกา สายบัว เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ร่มเกล้า สกลนคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311419 นายสมภพ วงศ์เตชะ ดนตรีไทย ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311420 นางสาวปนัดดา ผมงาม เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311421 นายเจษฎา เรือนนา กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311430 นายคริสมาสต์ วงค์ศรียา เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311432 นางสาวทิพย์สุดา สุขภูวงค์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311438 นางสาวธิญดา อาจดวงดี กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี นครพนมวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311439 นางสาวชรินรัตน์ เข็มขาว นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311440 นางสาวศิริวรรณ วงศรีลา เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311441 นางสาวชนิกานต์ นามโคตร เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311448 นายกิตติศักดิ์ สารีรถ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สามผงวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311450 นางสาวจิราภรณ์ เหลือผล คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี บึงของหลงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311456 นางสาวพรรณนิภา ปูคะสินทร์ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311458 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ รัตนะ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311459 นายณัฎฐวัฒน์ จำปาแก้ว ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ภูริทัตต์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311463 นายฐิติภัทร ดวงดูสัน เรียนดี 1074 10 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311464 นายเดชาธร สมสวัสดิ์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311465 นางสาวนันทวรรณ จักรชูพันธ์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311466 นางสาวจิดาภา ธารดอนรัตน์ เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311467 นายเทพพิทักษ์ คำพิลา เปตอง โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311468 นายศุภกร ศรีราจันทร์ บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311472 นางสาวมัลลิกา? สาขามุละ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311480 นางสาวกมลชนก ประดับพันธ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311481 นายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบัว คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311483 นายประทีป สุขรี่ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311484 นางสาวปิยกมล คำชนะ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311485 นายภาณุวัฒน์ อุดโท ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311487 นางสาวสุดารัตน์ ตรงธิ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311488 นายนัทธิพล อินธิเสน เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311489 นางสาวศุจินทรา แก้วปีลา เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี นาเดื่อพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311490 นายจักรภัทร ภูอ่าว เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311494 นายเจษฎาภรณ์ แก้วเจริญไทย ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311498 นายศิรยุสม์ จันทะวงศ์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311504 นางสาวสิรภัทร อินลา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311506 นายเกรียงไกร พลอาษา กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 พลศึกษาค.บ. 4 ปี กุสุมาลย์วิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311509 นางสาวชนิกา จ้อยจีด เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311514 นางสาวสุดารัตน์ พ่อโท คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311521 นางสาวภัทร์นรี บุตรดีวงศ์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311527 นายทรัพย์อนันต์ มุลตะกร เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311528 นางสาวฐิติชญา ไชยภูมิ บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311531 นายวรัญญู บุตรมหา ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311536 นางสาวฐาปณี โลนิสิทธ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311539 นางสาวพิชามญชุ์ ธนาไสย เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311540 นายณัฐพล พรมพิมพ์ ดนตรีพื้นเมือง สุรอุทก อาคาร 1 1 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี บุ่งคล้านคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311543 นายณรงค์เดช โว้วงษ์ เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311544 นายธนพล จันเทมา บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311545 นายภูชิต สิทธิเนตร เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311546 นายวรุตม์ โคตรแสง เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ปิยะมหาราชาลัย พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311548 นายทินกร นาโควงค์ เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลนครพัฒนศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311552 นางสาวจารุวรรณ สีเเก้ว เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311553 นายธีรพล เชื้อคำฮด กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311557 นายธนพล พลมาศ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311558 นางสาวโชติมนต์ สาคร เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี สมสนุกพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311559 นายฉัตรคุปต์ อุ่นจางวาง เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311565 นางสาวปานทิพย์ ศรีกุลวงศ์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311566 นางสาวพนิดา วงศ์กาฬสินธุ์ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311567 นางสาวชลธิชา คุณวงค์ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311570 นายสรรพสิทธิ์ ราชิวงษ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 พลศึกษาค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311572 นางสาวแก้วฤทัย ไชยตะมาตย์ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311573 นางสาวปรียารัตน์ ศรีนา เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311574 นายรุ่งกิจ พานิชพันธุ์ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311577 นางสาวศิริขวัญ คะสาราช กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311578 นายก้องเกียรติ มูลมั่ง กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี คำชะอีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311580 นางสาวบุษบา อุ่นกลม นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311586 นางสาวเนตรชนก เหนือพันธ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311587 นายรัชชานนท์ โสมสุข บาสเกตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311590 นางสาวสุภัสสร ชื่นตา เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี มุกดาหาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311591 นางสาวภัทรพร พรมพิลา เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311592 นายณัฐกานต์ ดาสุภีร์ เทเบิลเทนนิส โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สกลทวาปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311597 นางสาวณัฎฐธิดา ตรงดี กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี คำชะอีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311598 นางสาวพันธิตรา อาจหาญ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี คำชะอีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311599 นางสาววิกานดา ปุญญา เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ภูลังกาพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311600 นางสาวอรอุมา เปาวะนา เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311602 นางสาวกมลชนก ยางธิสาร เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311603 นายปฏิวัติ สลางสิงห์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี คำบกวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311605 นางสาวญารินดา ตาปนานนท์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี ภูดินแดงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311610 นางสาวเปรมฤดี สุธรรมมา เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พรรณาวุฒาจารย์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311611 นางสาวกันฑิมา สุวรรณมงคล เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311617 นางสาวถิรดา สารธิราช เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี บึงกาฬ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311619 นายมินธดา ไพคำนาม คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี กุดบากพัฒนาศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311620 นางสาวนันท์นภัส ตั้งศิริศรีสกุล เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311622 นางสาวอภิสรา ผันดอน เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311623 นางสาวนาถศิริ แก้วดวงดี เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311624 นางสาวทิศรักษ์ พลโลก เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311627 นางสาวอภิษฎา ผันดอน เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311629 นายฉันทะ อุ่นวิเศษ ดนตรีสากล ดนตรี ดนตรีและสุนทรีย์ ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี บ้านม่วงพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311630 นางสาวอารีพร พรมจันทร์ เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311632 นางสาวภัทรลภา คำลุน เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311635 นางสาวเกตุวดี พ่อค้าช้าง เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311638 นายพันธมิตร แพงสาน เปตอง โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ร่มไทรวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311640 นายรักษ์นที โคตะมี กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311642 นายพีรพัฒน์ พลราชม เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311644 นางสาวนภัสสร สาลีเพ็ง กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311646 นางสาวณัฐพร จันทะฤทธิ์ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี ภูลังกาพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311647 นายทัศนาพล นามเกตุ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311649 นางสาวกมลวรรณ พรมสากล เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311650 นางสาวพรรณนิสา เปี้ยทา กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311653 นายศุภกร ประสงค์ดี กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311654 นายภานุมาศ แก้วงาม ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี ดงหลวงวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311655 นางสาวชญาณี ขันทะชา นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311658 นายพัชรพล วะชุม กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311659 นายสมิทธ์ ศรีพิเมือง ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311661 นายเฉลิมวงค์ สว่างใจ เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี ปลาปากวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311662 นางสาวสุนิตา สุริโย เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311665 นายวรายุทธ วัตโส เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311666 นางสาววัลย์ลดา เป้าจันทึก นาฏศิลป์ สุรอุทก อาคาร 1 1 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311667 นางสาวศศิวรรณ ธิตะระ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311668 นางสาวกัญญารัตน์ ชาเครือ เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี อุ่มเหม้าประชาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311669 นางสาวสุภาภรณ์ บุปผาชาติ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี อุ่มเหม้าประชาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311672 นางสาวปนัดดา ไชยเทศ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311673 นางสาวเบญจมาศ ขันทะชา กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311674 นางสาวชญาดา ศรีสมัย คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311677 นางสาวธิดาวรรณ พลสุวรรณ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311678 นางสาวอรปรียา ดวงสุภา กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 พลศึกษาค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311679 นางสาวสร้อยสุดา คิดโสดา กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311682 นางสาวพรชิตา ทรัพย์แก้ว เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี บึงกาฬ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311686 นางสาวมนัสนันท์ คุณขอนยาง เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เซกา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311687 นายสรวิชญ์ เหมะธุลิน เทควันโด โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311688 นายศิรสิทธิ์ ไตรธิเลน กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 พลศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311689 นางสาวสิริรัตน์ โต่งตาล เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311690 นายยุทธนา พูลสวัสดิ์ เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี บึงกาฬ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311691 นางสาวรัชนีกร อินอุเทน เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311694 นางสาวละอองฟาง พิมพ์ศรี เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311695 นางสาวธิญาดา อุปัญญ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311697 นางสาวปรียาภา กิขุนทด เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี วังยางวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311698 นางสาวนิศาชล คำทองไชย เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311700 นางสาวพรพรรณ แดงสีดา เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี นาแกสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311701 นางสาวกัลยาณี เศรษฐาไชย เรียนดี 1063 10 พลศึกษาค.บ. 4 ปี อากาศอำนวยศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311702 นายสิทธิพงศ์ ช่วยรักษา ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี โพนงามศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311704 นางสาวปฏิณญาพร พันสิทธิ์ กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311705 นางสาวเอกกนก แห่งสมัย กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311707 นางสาวสินีนาฎ ชูใจ เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311708 นายคามินทร์ บุตรสุวรรณ เรียนดี 1074 10 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311715 นางสาวเจนจิรา ก้อนกั้น เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311718 นางสาวศิริน เรืองศิริ เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี สมเด็จพิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311719 นางสาวนุชรีย์ ศรีนุกูล เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311720 นางสาวมัณฑนา ศรีสุราช เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311721 นายกฤษฎา บุญศรี เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี เรณูนครวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311722 นางสาวรัชนีกร แท่งแก้ว เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311724 นางสาววริญญา สุนทร เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311730 นายภานุพงศ์ สารสมัคร ฟุตซอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311731 นางสาวสุภัทรา มุกดาม่วง เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311732 นางสาวนลินนิภา ฮังกาสี เรียนดี 1072 10 สังคมศึกษาค.บ. 4 ปี มัธยมวาริชภูมิ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311734 นางสาวกรรณิการ์ วงค์ษา เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี หนองหลวงศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311735 นายปราการ กำประโคน เรียนดี 1081 10 คณิตศาสตร์ค.บ. 4 ปี คำชะอีวิทยาคาร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311737 นางสาวชญาดา บุดดี เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี มัธยมวานรนิวาส พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311740 นางสาววิชุดา สุวรรณเวียง เรียนดี 1071 10 ภาษาอังกฤษค.บ. 4 ปี หนองหลวงศึกษา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311748 นางสาวภัทรภร โพธิ์สุ เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311751 นางสาวขวัญตะวัน ไชยโคตร เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี ธาตุนารายณ์วิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311760 นายฐิติวัฒน์ ตงศิริ เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311767 นางสาวปณิดา พรมลี เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี หนองสูงสามัคคีวิทยา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311768 นายพีรทัต ศรีสำราญ คนดี ประชุมสร้อยสุวรรณา 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี สกลราชวิทยานุกูล พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311771 นายจิรวัฒน์ ภาชนะวรรณ์ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี พังโคนวิทยาคม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311772 นายพิชิตชัย พ่อเพียโคตร์ เรียนดี 1062 10 การศึกษาปฐมวัยค.บ. 4 ปี ธาตุพนม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311779 นางสาวชลธิชา พาพันธ์ เรียนดี 1083 10 คหกรรมศาสตร์ค.บ. 4 ปี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311782 นางสาวสุวโชค บุระเนตร เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311784 นายชาญเดช จงใจกลาง เรียนดี 1061 10 ภาษาไทยค.บ. 4 ปี โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311785 นางสาวฤทัยทิพย์ รวมจิตร เรียนดี 1082 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไปค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311786 นางสาวชลลดา พลเยี่ยม เรียนดี 1073 10 ฟิสิกส์ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311789 นายณปวร เหล็กสีไทย กิจกรรมทั่วไป ประชุมอินทนิล 20 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311792 นายธนพัฒน์ คุ้มบ้านชาติ ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี บัวขาว พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311794 นายณัฐวุฒิ ปัญญาวัน เรียนดี 1084 10 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาค.บ. 4 ปี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311796 นางสาวเบ็ญจารัต ชัยสุรินทร์ เรียนดี 1064 10 เคมีค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311798 นางสาวศุธิตา ชาคำลอด เรียนดี 1074 10 อุตสาหกรรมศิลป์ค.บ. 4 ปี สว่างแดนดิน พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
631311802 นายวีรภัทร นารีนุช ฟุตบอล โรงยิมส์ 1 โรงยิมส์ พลศึกษาค.บ. 4 ปี คำสร้อยพิทยาสรรค์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ