ระบบการแจ้งชำระเงินค่าลงทะบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏสกลนคร


ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี โปรดตรวจสอบในเอกสาร ใบแจ้งชำระเงิน ที่พิมพ์จากระบบบริหารการศึกษา

ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะบียนเรียน

เพื่อความสะดวกในการทำธุระกรรมนักศึกษาสามารถโอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking แล้วแนบบสลิปการโอนเงินเข้ามาในระบบนี้
  • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนแล้ว ให้ Upload หลักฐานการชำระเงินเข้าในระบบ